(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Senjorai aikštėje prisiminė legendinę komandą

2017 m. rugsėjo 13 d.

Sa­vait­ga­lį Šiau­lių Gy­ta­rių dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­ne vy­ko jau aš­tun­ta­sis fut­bo­lo tur­ny­ras, skir­tas le­gen­di­nei Šiau­lių fut­bo­lo ko­man­dai „El­nias“ pa­mi­nė­ti. Dėl tau­rės var­žė­si ko­man­dos iš Jo­niš­kio, Plun­gės, Tel­šių bei Šiau­lių.

Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos val­dy­bos na­rys Sta­nis­lo­vas Mon­kus ir Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ana­to­li­jus Ste­cen­ko ve­te­ra­nams lin­kė­jo svei­ka­tos, il­gų me­tų ir ap­do­va­no­jo Šiau­lių fut­bo­lui nu­si­pel­niu­sius „El­nio“ ko­man­dos žai­dė­jus Ro­mual­dą Ur­ni­ką, Chai­mą Še­rą, My­ko­lą Ma­žu­ta­vi­čių ir Al­gi­man­tą Liau­dans­kį.

Vi­sos tur­ny­ro rung­ty­nės pa­si­žy­mė­jo at­kak­lio­mis ko­vo­mis, emo­ci­jo­mis.

Ge­rą žai­di­mą de­monst­ra­vo Tel­šių ko­man­dos at­sto­vai, ku­rie pa­sie­kė dvi per­ga­les: 3:0 nu­ga­lė­ta Plun­gės ir 2:0 – Jo­niš­kio ko­man­da.

Įtemp­to­je ko­vo­je nu­si­leis­ta re­zul­ta­tu 0:1 tik sen­jo­rams iš Šiau­lių. Lai­mė­ję vi­sus su­si­ti­ki­mus tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po šei­mi­nin­kai – Šiau­lių mies­to ko­man­da.

Su vie­na per­ga­le tre­ti li­ko praei­tų me­tų tau­rės lai­mė­to­jai Jo­niš­kio sen­jo­rai.

Ne­sėk­min­gai vi­sos rung­ty­nės tur­ny­re su­si­klos­tė Plun­gės ko­man­dos sen­jo­rams, ku­rie li­ko ket­vir­ti. Nu­si­leis­ta 1:2 – Šiau­lių, 0:3 – Tel­šių ir 1:6 – Jo­niš­kio ko­man­doms.

Vi­sos ko­man­dos bu­vo ap­do­va­no­tos tau­rė­mis ir pri­zais, įsteig­tais Šiau­lių ap­skri­ties ir Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jų, o Šiau­lių ko­man­dai ati­te­ko ir pe­rei­na­mo­ji FK „El­nio“ tur­ny­ro tau­rė.

Re­zul­ta­ty­vu­mu pa­si­žy­mė­jo ir ap­do­va­no­tas as­me­ni­niu pri­zu Vai­do­tas Ra­mo­nas iš Jo­niš­kio.

Ge­riau­siu tur­ny­ro var­tų sar­gu pri­pa­žin­tas Vy­gin­tas Ur­nie­žius iš Šiau­lių.

Taip pat ap­do­va­no­ti ir ge­riau­si kiek­vie­nos ko­man­dos žai­dė­jai: Vla­di­mi­ras Sach­niu­kas (Tel­šiai), Li­nas Gu­das (Plun­gė), Žil­vi­nas Nor­vai­šas (Šiau­liai) ir Ri­man­tas Mo­tie­jui­tis iš Jo­niš­kio.

saff.lt inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Fut­bo­lo ve­te­ra­nai su­si­rin­ko į aš­tun­tą­jį fut­bo­lo tur­ny­rą, skir­tą le­gen­di­nei Šiau­lių fut­bo­lo ko­man­dai „El­nias“ pa­mi­nė­ti.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas