(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

V. Mazuronis. Mere, kodėl Jūs žudote Šiaulius?

2017 m. liepos 26 d.
Valentinas MAZURONIS, Europos Parlamento (ALDE frakcija) narys

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri pui­kias ga­li­my­bes su­tvar­ky­ti cent­ri­nę Šiau­lių mies­to da­lį, ku­ri jau se­niai to rei­ka­lau­ja.

At­ro­do, kad vis­kas pui­ku. Su­sit­var­ky­si­me mies­tą: ne tik Pri­si­kė­li­mo aikš­tę, bet ir Vil­niaus, ir P. Vi­šins­kio gat­ves, Kaš­to­nų alė­ją, Drau­gys­tės pro­spek­tą.

Ta­čiau, Me­re, ko­dėl nei vie­nai šiai ypač svar­biai ur­ba­nis­ti­nei erd­vei tvar­ky­ti, iš­sky­rus Pri­si­kė­li­mo aikš­tę, ne­bu­vo skel­bia­mi ar­chi­tek­tū­ri­niai kon­kur­sai? Me­re, ko­dėl vie­šie­ji pir­ki­mai bu­vo vyk­do­mi ar­ba at­ran­kos bū­du ar­ba są­ly­gos bu­vo su­for­mu­luo­tos taip, kad Šiau­lių mies­to ar­chi­tek­tai ne­ga­lė­tų juo­se da­ly­vau­ti?

Me­re, ko­dėl at­si­ti­ko taip, kad vi­sų šių la­bai svar­bių ob­jek­tų pro­jek­ta­vi­mas ir sta­ty­mas at­si­dū­rė Kau­no, Vil­niaus ar ki­tų mies­tų ar­chi­tek­tų ir ke­li­nin­kų ran­ko­se? Ar tai nė­ra spjū­vis Šiau­lių mies­to kū­ry­bi­niam po­ten­cia­lui?

Mes daug kal­ba­me, kad Šiau­lių mies­tui rei­ka­lin­gas nau­jas im­pul­sas ir tuo pat me­tu da­ro­me vis­ką, kad esan­tis kū­ry­bi­nis mies­to po­ten­cia­las mer­dė­tų. Me­re, ne­jau­gi Jūs ar Jū­sų ko­man­dos na­riai to ne­sup­ran­ta?

Mies­to va­do­vai pri­va­lo da­ry­ti vis­ką, kad jų mies­tų kū­ry­bi­nis po­ten­cia­las mak­si­ma­liai stip­rė­tų ir di­dė­tų, tik ta­da at­si­gaus ir stip­rės pa­tys mies­tai. Net ku­ni­gaikš­tis Ge­di­mi­nas prieš 700 me­tų tai su­pra­to, kad tik kvies­da­mas ir pri­trauk­da­mas į sa­vo mies­tą (vals­ty­bę) ga­bius žmo­nes ga­li ti­kė­tis pro­ver­žio, au­gi­mo ir ge­ro­vės. Ga­li­my­bių tai da­ry­ti šian­dien tu­ri­me dau­giau ir ge­res­nių, nei tu­rė­jo mū­sų ku­ni­gaikš­čiai prieš ke­lis šim­tus me­tų: de­šim­tys ES fon­dų ir pro­jek­tų, ku­riuos lai­mi ki­tos ša­lys, ki­ti mies­tai. Ar Šiau­liai pri­klau­so ES, ar ne­tu­rė­tu­me ly­giuo­tis į Va­ka­rų par­tne­rius?

Me­re, o ką da­ro­te Jūs?

Jūs ku­ria­te są­ly­gas stip­rė­ti ir aug­ti ki­tų mies­tų kū­ry­bi­niam bei eko­no­mi­niam po­ten­cia­lui, net už­kirs­da­mi ke­lią šiau­lie­čiams tei­sė­tai da­ly­vau­ti kū­ry­bi­niuo­se kon­kur­suo­se bei pro­ce­suo­se. Ką Jūs gi­na­te, Me­re?

Pas­kai­čiuo­ki­me kar­tu, kiek nau­jų ak­to­rių, ar­chi­tek­tų, dai­li­nin­kų, di­zai­ne­rių, li­te­ra­tų, žur­na­lis­tų, pe­da­go­gų, moks­li­nin­kų ar šiaip kū­ry­bin­gų žmo­nių at­vy­ko į Šiau­lius Jū­sų va­do­va­vi­mo mies­tui me­tu ir kiek jų iš­vy­ko. Svar­biau­sia, ką Jūs ir Jū­sų va­do­vau­ja­ma ko­man­da pa­da­rė­te ar da­ro­te, kad jie at­vyk­tų į Šiau­lių mies­tą? Te­gul spren­džia kiek­vie­nas sau, nors, ma­no nuo­mo­ne, – nie­ko.

Net tu­ri­mas ga­li­my­bes telk­ti ir puo­se­lė­ti mies­to kū­ry­bi­nį po­ten­cia­lą, Jūs ir Jū­sų ko­man­da iš­mai­no­te į abe­jo­ti­nus san­do­rius su kau­nie­čiais, vil­nie­čiais ar ki­tų mies­tų at­sto­vais. Ko­dėl? Kaip Jūs įsi­vaiz­duo­ja­te to­les­nį mies­to po­ten­cia­lo stip­rė­ji­mą?

Ne­bus Šiau­lių uni­ver­si­te­to, ne­bus Šiau­liuo­se kū­ry­bin­gų bei ener­gin­gų žmo­nių. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne da­ro vis­ką, kad disk­re­di­tuo­tų mū­sų uni­ver­si­te­tą, kad į jį ne­no­rė­tų sto­ti Šiau­lių re­gio­no jau­ni­mas, o ką da­ro­te jūs, Me­re, kad ap­gin­tu­mė­te uni­ver­si­te­tą? Ma­no nuo­mo­ne – nie­ko.

Kol val­džia ir to­liau žlug­dys esa­mas pa­jė­gas, spręs­da­ma sa­vo smul­kius ir trum­pa­lai­kius in­te­re­sus, reiš­kia ne­bus ir Šiau­lių. Ne­bus to­kių, apie ko­kius mes dau­ge­lis sva­jo­ja­me ir ko­kius ga­li­me ir pri­va­lo­me su­kur­ti.

Tad, Me­re, ko­dėl Jūs žu­do­te Šiau­lius?

Užs. Nr. 357775

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (24)

dar, 2017-08-26 17:06
dar vienas šiaulių krašto bičas?

virginijus, 2017-08-10 11:28
Džiaugiuosi vienu, kad miestiečiai ,kol kas ,sugebėjo pakoreguoti projekta, kad rekonstruojant parką , būtų išsaugota ,parko estrada. Bet išlieka nerimas, kad mafijinės Areną valdančios jėgos ,sieks likviduoti ,taip reikalingą miestiečiams, kultūros židinį.

Rūta, 2017-08-06 14:09
Na bet ir "drąsumas" Mazuronio...

Išvertus į žmonių kalbą klausinėja, kodėl Meras teisės aktų laikosi. Pirmą kartą po daaaaaug metų pertraukos.

Juokdarys. Ne kitaip.

Nustebo, matai, kad ir be jų viskas gerai klojasi.

Rimast, 2017-07-31 11:52
pirmiausia paciam ponui mazuroniui reiktu nors ka nuveikti del Siauliu,po to tik savo replikas svaidyti.Normalu mera issirinkom,bent iki siol geresnio nebuvo,o nepetenkintu,trumparegiu ir bukagalviu buvo ir bus

Arturas pionierius, 2017-07-28 11:15
Projektavimo darbai vykdomi taip blogai, pazeidziant tiek teises aktu ir reikalavimu, kad atrodo siauliai taps pimuoju miestu kurio centro rekonstravima sustabdys statybos inspekcija.

šiaulietė, 2017-07-28 08:56
vienintelis Šiauliuose buvo tikras meras V. Juškus

To Šiaulietis, 2017-07-28 05:44
Klauskite Mendozos. Dabar ji atleista. Turės laiko atsakyti į Jūsų klausimus.

arturui, 2017-07-27 22:53
jeigu tu arturas, tai kaip visada nusikalbi

Arttūras, 2017-07-27 18:36
Man toks įtarimas,kad prie Gedimino kalno griūties nagus prikišo Mendoza?Kaip manote šiauliečiai?

meras plaunasi, 2017-07-27 09:25
ai nu, tipo, Mendoza ne Visocko komanda? Juk už viską atsako meras.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 24

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 24
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas