(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Surengti civilinės saugos mokymai

2017 m. rugsėjo 9 d.

Rugp­jū­čio pa­sku­ti­nią­ją die­ną su­reng­ti Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ci­vi­li­nės sau­gos mo­ky­mai. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Ire­nos Si­ru­sie­nės įsa­ky­mu juos or­ga­ni­zuo­ti bu­vo pa­ves­ta Re­dai Ža­lan­daus­kie­nei, Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riaus vy­riau­sia­jai spe­cia­lis­tei, at­sa­kin­gai už ci­vi­li­nę sau­gą ir mo­bi­li­za­ci­ją ra­jo­ne, ir Ge­na­di­jui Šums­kiui, Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­res­nia­jam spe­cia­lis­tui, at­sa­kin­gam už prieš­gais­ri­nę sau­gą.

Pir­mo­ji mo­ky­mų da­lis vy­ko sa­lė­je. Da­ly­viams R. Ža­lan­daus­kie­nė pri­mi­nė apie ci­vi­li­nės sau­gos, eva­kua­ci­jos są­vo­kas, el­ge­sį gy­ven­to­jų eva­kua­ci­jos ir el­ge­sį eva­kua­ci­jos iš pa­sta­to me­tu, veiks­mus ra­dus sprog­me­nį ar daik­tą pa­na­šų į sprog­me­nį, kai ky­la pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei, svei­ka­tai, tur­tui ir (ar) ap­lin­kai.

Ka­pi­to­nas Ry­tis Mar­gaus­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 605 pės­ti­nin­kų kuo­pos va­das, su­pa­žin­di­no su daž­niau­siai ran­da­mais sprog­me­nų pa­vyz­džiais, veiks­mais jų ra­di­mo at­ve­ju.

Ant­ro­sios, pra­kti­nių įgū­džių pa­si­tik­ri­ni­mo, da­lies me­tu, su­vei­kus gar­si­niam per­spė­ji­mo sig­na­lui ir pa­si­gir­dus ko­man­dai „Eva­kuo­ja­mės iš pa­sta­to“, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to dar­buo­to­jai pri­va­lė­jo pa­lik­ti dar­bo vie­tas ir su­si­rink­ti iš anks­to nu­ma­ty­to­je vie­to­je. Prie­žas­tis – pa­sta­to II – ame aukš­te, gre­ta Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir Me­ro klien­tų prii­ma­mų­jų, pa­ste­bė­tas neaiš­kus ra­di­nys (krep­šys su sprog­me­niu).

Da­lis dar­buo­to­jų, me­na­mai pa­te­ku­sių į už­blo­kuo­tą „Stop“ juos­ta te­ri­to­ri­ją (Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir Me­rų prii­ma­mų­jų), tu­rė­jo bū­ti eva­kuo­ja­mi per lan­gą (ins­ce­ni­zuo­tas eva­ka­vi­mas), ki­ti –-per ar­ti­miau­sius lais­vus eva­kua­ci­nius išė­ji­mus. Eva­ka­vi­ma­sis iš pa­sta­to ir grį­ži­mas tru­ko ma­žiau nei 15 mi­nu­čių. Įtar­ti­nas ra­di­nys bu­vo pa­ste­bė­tas ir pra­ne­ši­mas nu­me­riu 112 Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­rui per­duo­tas lai­ku.

Prieš pa­sku­ti­nę rugp­jū­čio sa­vai­tę ci­vi­li­nės sau­gos mo­ky­mai vy­ko ir ra­jo­no se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams. Tik šiais me­tais bu­vo ap­si­ri­bo­ta teo­ri­nių ži­nių sklai­da pri­me­nant mo­ky­mų da­ly­viams apie el­ge­sį ra­dus sprog­me­nį ar daik­tą pa­na­šų į sprog­me­nį, apie veiks­mus esant bū­ti­nu­mui eva­kuo­tis iš pa­sta­to, kaip su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą sau ir nu­ken­tė­ju­siam įvy­kio, ekst­re­ma­laus įvy­kio me­tu iki at­vyks­tant me­di­kams (pa­sta­rą­ja in­for­ma­ci­ja da­li­no­si Kel­mės ra­jo­no Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro svei­ka­tos stip­ri­ni­mo spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Pa­lu­bins­kie­nė).

Ci­vi­li­nės sau­gos mo­ky­mų te­mos bu­vo pa­si­rink­tos at­si­žvel­giant į įvy­kius ra­jo­ne, ži­nių ak­tua­lu­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams ir ra­jo­no gy­ven­to­jams. Ci­vi­li­nės sau­gos mo­ky­muo­se da­ly­va­vo 191 as­muo.

Sa­vi­val­dy­bės inf.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas