(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugsėjo 9 d.

Gra­si­no ir mu­šė

Rug­sė­jo 3 die­ną, apie 21 va­lan­dą, Mešk­ly­džių kai­me, po iš­ger­tu­vių, lai­ky­da­ma ran­ko­se vir­tu­vi­nį pei­lį, ne­blai­vi (nu­sta­ty­tas 2,29 pro­mi­lės gir­tu­mas) mo­te­ris (gi­mu­si 1986 me­tais) gra­si­no ne­blai­viam (nu­sta­ty­tas 1,56 pro­mi­lės gir­tu­mas) to pa­ties am­žiaus su­tuok­ti­niui, kad su juo su­si­do­ros.

Konf­lik­tą ma­tę ma­ža­me­čiai vai­kai (sū­nus, gi­męs 2008 me­tais, duk­ra, gi­mu­si 2014 me­tais) per­duo­ti blai­viai te­tai.

Rug­sė­jo 7 die­ną, Kal­vių kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,85 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras (gi­męs 1952 me­tais) ran­ka tren­kė ne­blai­viai (nu­sta­ty­tas 1,72 pro­mi­lės gir­tu­mas) žmo­nai (gi­mu­si 1952 me­tais) į vei­dą.

Sū­nus įspy­rė tė­vui, duk­ra skriau­dė mo­ti­ną

Rug­sė­jo 1 die­ną, apie 20 va­lan­dų 30 mi­nu­čių, Kel­mė­je, Vil­ties g., dau­gia­bu­čio na­mo ko­ri­do­riu­je, ga­li­mai ne­blai­vus (gir­tu­mą tik­rin­tis at­si­sa­kė) vy­ras (gi­męs 1992 me­tais) įspy­rė ne­blai­viam (nu­sta­ty­tas 2,03 pro­mi­lės gir­tu­mas) tė­vui (gi­męs 1960 me­tais) į šo­ną.

Rug­sė­jo 5 die­ną, apie 7 va­lan­dą 50 mi­nu­čių, No­rei­šių kai­me, na­muo­se, blai­vi mo­te­ris (gi­mu­si 1990 me­tais) tam­pė už plau­kų kar­tu gy­ve­nan­čiai blai­viai ma­mai (gi­mu­si 1953 me­tais) bei smū­giavo jai į gal­vą.

Žmo­ną jė­ga tem­pė į au­to­mo­bi­lį

Rugp­jū­čio 30 die­ną, apie 23 va­lan­dą, Kel­mė­je, Vil­ties g., vy­ras (gi­męs 1984 me­tais), suė­męs už ran­kų, tem­pė į au­to­mo­bi­lį sa­vo žmo­ną (gi­mu­si 1993 me­tais), taip su­kel­da­mas jai fi­zi­nį skaus­mą. Vy­ras ran­ko­se lai­kė ma­ža­me­tį sū­nų (gi­męs 2014 me­tais). Įta­ria­ma­sis ne­su­lai­ky­tas.

Ap­vog­ti au­to­mo­bi­liai

Nuo rug­sė­jo 4 die­nos 22 va­lan­dos iki rug­sė­jo 5 die­nos 7 va­lan­dos 30 mi­nu­čių, Pa­šiau­šė­je, iš na­mo kie­me sto­vė­ju­sio vy­rui (gi­męs 1992 me­tais) pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio „AU­DI 80“, ku­ris bu­vo neuž­ra­kin­tas, pa­grob­ta 50 eu­rų ver­tės mag­ne­to­la.

Iš ta­me pa­čia­me kie­me sto­vė­ju­sio 1997 me­tais gi­mu­siai mo­te­riai pri­klau­san­čio „AU­DI 80“ pa­grob­tos dvi mag­ne­to­los, ku­rių ver­tė 100 eu­rų. Iš 1971 me­tais gi­mu­sios pa­šiau­šiš­kės au­to­mo­bi­lio „Cit­roen Xsa­ra“ pa­grob­ta 100 eu­rų ver­tės na­vi­ga­ci­ja, ku­rios ver­tė 100 eu­rų, o iš ša­lia esan­čio ūki­nio pa­sta­to prie­sta­to din­go dvi au­to­mo­bi­li­nės pa­dan­gos. Pa­da­ry­ta 310 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Įta­ria­mie­ji nu­sta­ti­nė­ja­mi.

Vai­ra­vo ne­blai­vus pa­tru­lis

Rug­sė­jo 2 die­ną, prieš pat aš­tun­tą va­lan­dą ry­to, Kel­mė­je, Vy­tau­to Di­džio­jo g., su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Land Ro­ver Dis­co­ve­ry“, ku­rį vai­ra­vo ne tar­ny­bos me­tu neu­ni­for­muo­tas ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 0,44 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) Šiau­lių ap­skri­ties VPK Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2-ojo bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis E. Z. (gi­męs 1992 me­tais).

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas