(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Daugiausia mokinių „Kražantės“ progimnazijoje

2017 m. rugsėjo 9 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Šiais moks­lo me­tais į mo­kyk­las su­si­rin­ko per tris tūks­tan­čius mo­ki­nių. Pat­vir­tin­ti kla­sių komp­lek­tai ir eta­tai, ku­rių kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se ma­žės dėl reor­ga­ni­za­ci­jos ir su­ma­žė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus, kai ku­rio­se dau­gės dėl pa­pil­do­mos veik­los ar­ba at­si­ra­du­sių pa­pil­do­mų po­rei­kių.

Di­džiau­sia ra­jo­no mo­kyk­la, kaip ir ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų iš­lie­ka Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­ja. Jo­je mo­ky­sis 471 mo­ki­nys.

reginamus@skrastas.lt

Dau­giau­sia pir­mo­kų ir aš­tun­to­kų

Di­džiau­sio­je Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jo­je šie­met bus for­muo­ja­ma 19 kla­sių komp­lek­tų. Dau­giau­sia mo­ki­nių mo­ky­sis aš­tun­to­se kla­sė­se. Iš 81 aš­tun­to­ko su­for­muo­tos trys kla­sės.

Pro­gim­na­zi­jos va­do­vus džiu­gi­na ir pir­mo­kų skai­čius. Jų atė­jo 64, su­for­muo­tos taip pat trys kla­sės. 60 mo­ki­nių lan­kys dvi penk­tą­sias kla­ses. Po 58 vai­kus mo­ky­sis ant­ro­se ir šeš­to­se kla­sė­se. Pro­gim­na­zi­ją pa­si­rin­ko 50 ket­vir­to­kų ir 53 sep­tin­to­kai. Iš vi­so pro­gim­na­zi­jo­je mo­ky­sis 471 mo­ki­nys.

Di­džiau­sia iš pa­grin­di­nių Kel­mės „Au­ku­ro“ mo­kyk­la pro­gim­na­zi­jai nu­si­lei­džia be­veik šim­tu mo­ki­nių. Čia mo­ky­sis 373 vai­kai ir paaug­liai. Gau­siau­siai su­si­rin­ko pir­mo­kų – 52. Su­for­muo­tos dvi jų kla­sės. Ma­žiau­sios de­vin­to­kų ir de­šim­to­kų kla­sės, jo­se po 14 mo­ki­nių.

Di­džiau­sios – Ty­tu­vė­nų ir J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos

Pri­jun­gus Moc­kai­čių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ant­ro­ji pa­gal mo­ki­nių skai­čių ta­po Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­ja. Ty­tu­vė­nuo­se mo­ko­si 368 mo­ki­niai, pri­dė­jus Pag­ry­žu­vio pra­di­nės mo­kyk­los ir Moc­kai­čių pa­grin­di­nės mo­ki­nius, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jo­je jų 454. Ty­tu­vė­nuo­se su­for­muo­ta 18, Pag­ry­žu­vy­je – 3, Moc­kai­čiuo­se 7 kla­sių komp­lek­tai. Gau­siau­sia pir­mo­ji gim­na­zi­jos kla­sė, jo­je 41 mo­ki­nys.

Tre­čio­ji pa­gal dy­dį ra­jo­no mo­kyk­la – Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­ja. Jo­je mo­ky­sis 396 mer­gi­nos ir jau­nuo­liai. Su­for­muo­ta 15 kla­sių komp­lek­tų. Gau­siau­sia ket­vir­to­kų – 112. Vi­sų gim­na­zi­jos kla­sių su­for­muo­ta po ke­tu­ris komp­lek­tus, tik tre­čio­kų – 3 komp­lek­tai.

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je mo­ky­sis 248 mo­ki­niai, su­for­muo­ta 12 kla­sių komp­lek­tų. Dar de­šimt vai­kų mo­ko­si Pa­ši­lė­nų ir Ko­lai­nių dau­gia­funk­ciuo­se cent­ruo­se.

Šau­kė­nų V. Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jo­je mo­ky­sis 239 vai­kai. Čia su­for­muo­ta 14 kla­sių.

Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jo­je – 210 mo­ki­nių, 13 kla­sių komp­lek­tų. Šios gim­na­zi­jos Kark­lė­nų sky­riu­je mo­ky­sis dar 20 vai­kų, Pa­ši­lės dau­gia­funk­cia­me cent­re – 6 iki­mo­kyk­li­nu­kai.

Ma­žiau­sio­ji iš gim­na­zi­jų – Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­ja, ku­rio­je be­li­ko tik 171 mo­ki­nys. Čia su­for­muo­ta 14 kla­sių komp­lek­tų. Gau­siau­sia su 17 mo­ki­nių ant­ro­ji gim­na­zi­jos kla­sė. Ma­žiau­sia ket­vir­to­kų, tik 8 ir pir­mo­kų – 9.

Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro pir­mo­se – ket­vir­to­se gim­na­zi­jos kla­sė­se kas­die­niu ir nea­ki­vaiz­di­niu bū­du mo­ko­si 79 mo­ki­niai. Dau­giau­sia, net 36 mo­ki­niai ket­vir­to­se gim­na­zi­jos kla­sė­se.

Ma­žų mies­te­lių mo­kyk­los trau­kia­si

Maž­daug šim­tu mo­ki­nių su­ma­žė­jo vi­sa­me ra­jo­ne. Ta­čiau la­biau­siai trau­kia­si pa­grin­di­nė­mis li­ku­sios ma­žų mies­te­lių ir kai­mų mo­kyk­los. Šie­met ne­be­li­ko sa­va­ran­kiš­kų Moc­kai­čių ir Mai­ro­nių pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. Moc­kai­čių mo­kyk­lą pri­jun­gus prie Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos, ši ta­po di­džiau­sia gim­na­zi­ja ra­jo­ne.

Mai­ro­nių mo­kyk­los pri­jun­gi­mas prie Lio­lių pa­grin­di­nės pa­gau­si­no šią mo­kyk­lą. Da­bar jo­je 158 vai­kai, su­for­muo­ta 17 kla­sių komp­lek­tų.

Neb­lo­gai lai­ko­si El­vy­ra­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Jo­je dar mo­ky­sis 95 vai­kai, su­for­muo­ta 11 kla­sių komp­lek­tų, gau­siau­sias pir­mo­kų.

Vai­gu­vos Vla­do Šim­kaus pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je dar li­ko 87 vai­kai ir 10 kla­sių komp­lek­tų.

Vid­so­džio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je li­ko 74 vai­kai, 7 kla­sės.

Ma­žiau­sia Ty­tu­vė­nų jau­ni­mo mo­kyk­la, ku­rio­je 41 moks­lei­vis, ir Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras su 43 mo­ki­niais.

Sta­bi­liai lai­ko­si Kel­mės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, ku­rio­je la­vi­na­si ir mo­ko­si 89 vai­kai.

Rei­kės pa­pil­do­mų eta­tų

Pri­jun­gus prie di­des­nių­jų kai ku­rias mo­kyk­las, jo­se su­ma­žė­jo eta­tų skai­čius, nes ne­be­li­ko nei di­rek­to­riaus, nei jo pa­va­duo­to­jo eta­tų, tik 0,25 eta­to sky­riaus ve­dė­jo.

Ta­čiau kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se iš­ki­lo pa­pil­do­mų eta­tų po­rei­kis.

Kel­mės suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ras pra­šė įsteig­ti 0,25 tif­lo­pe­da­go­go eta­to. Apa­ku­sių suau­gu­sių­jų mo­ky­mas iki šiol bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas va­do­vau­jan­tis Bend­rai­siais ug­dy­mo pla­nais, ta­ri­fi­kuo­jant va­lan­das pa­gal ug­dy­mo pla­ną.

Nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos Bend­ruo­siuo­se ug­dy­mo pla­nuo­se šio ug­dy­mo ne­be­lie­ka, to­dėl apa­ku­siems suau­gu­sie­siems mo­ky­ti rei­kia įsteig­ti 0,25 tif­lo­pe­da­go­go eta­to. 1 mė­ne­sio tif­lo­pe­da­go­go 0,25 eta­to at­ly­gi­ni­mas su įmo­ko­mis „Sod­rai“ – 352,47 eu­ro.

Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­re pa­gal in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus šiuo me­tu mo­ko­si 2 apa­kę suau­gu­sie­ji.

Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­lo­je nu­ma­to­ma for­muo­ti vie­ną pa­pil­do­mą tink­li­nio gru­pę. Jos pa­gei­da­vo vai­kų iki sep­ty­ne­rių me­tų tė­vai.

Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jo­je for­muo­ja­ma iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė.

Au­to­rės nuo­tr.

Lio­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­ber­tas Pum­pu­tis, pri­jun­gus Mai­ro­nių sky­rių, ku­rį lai­ką ga­lės bū­ti ra­mus dėl

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas