(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kon­fe­ren­ci­joje pasisakyta už gy­vy­bę

2017 m. rugsėjo 7 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mė­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja: pa­tir­tis ir per­spek­ty­vos“. Min­ti­mis da­li­jo­si moks­li­nin­kai, Svei­ka­tos apsaugos mi­nis­te­ri­jos ir ke­le­to Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

reginamus@skrastas.lt

Da­ly­vau­ja pi­lo­ti­nė­je pro­gra­mo­je

Dėl di­de­lio ne­dar­bo ir ki­tų so­cia­li­nių pro­ble­mų Kel­mės ra­jo­ne bu­vo pa­ly­gin­ti daug sa­vi­žu­dy­bių. Kel­miš­kiai pri­si­jun­gė prie Lie­tu­vos ro­ta­rie­čių ini­ci­juo­tos ir re­mia­mos sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­mos.

Kaip paaiš­ki­no Ro­ta­ry In­ter­na­tio­nal apy­gar­dos Nr. 1462 2014 – 2015 me­tų val­dy­to­jas Vy­gin­tas Gri­nis, Lie­tu­vos ro­ta­rie­čiai ieš­ko­jo sri­ties, ku­rią ga­lė­tų rem­ti. Vers­li­nin­kas Vla­das La­šas pa­suf­le­ra­vo, jog la­bai opi sa­vi­žu­dy­bių pro­ble­ma.

Šiai pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­ta 35 tūks­tan­čiai JAV do­le­rių. Pa­sak V. Gri­nio, dau­giau­sia nu­vei­kė Vil­niaus, Kau­no ir Šiau­lių ro­ta­rie­čiai. Šiau­lie­čiai kar­tu su Kel­mės ir ki­tų ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių klu­bais pa­rė­mė Kau­no jau­ni­mo psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos li­ni­ją.

Ka­dan­gi sa­vi­žu­dy­bių pro­ble­ma la­bai ak­tua­li kai­mo vie­to­vė­se, nu­spręs­ta pen­kio­se pi­lo­ti­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se vyk­dy­ti sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­mą.

Pir­mo­sios kregž­dės Lie­tu­vo­je bu­vo ku­piš­kė­nai. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę kel­miš­kiai, Ro­ta­ry klu­bo na­rės Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Ire­nos Si­ru­sie­nės ini­cia­ty­va kar­tu su dar ke­tu­rio­mis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­mis pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mą ir nu­spren­dė da­ly­vau­ti pro­gra­mo­je.

Veikloje dalyvauja so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, me­di­kai, se­niū­ni­jų ir bend­ruo­me­nių at­sto­vai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, vai­ko tei­sių gy­nė­jai. Su­reng­ta pi­lie­ti­nė dis­ku­si­ja sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos te­ma. 187 žmo­nės da­ly­va­vo mo­ky­muo­se, 121 – tęs­ti­niuo­se mo­ky­muo­se, ku­riuo­se su­ži­no­jo, kaip at­pa­žin­ti sui­ci­di­nių min­čių tu­rin­čius žmo­nes, kaip jiems pa­dė­ti, o jei­gu taip įvy­ko, kaip pa­dė­ti nu­si­žu­džiu­sių­jų ar­ti­mie­siems. Po mo­ky­mų kel­miš­kiai pa­ren­gė sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos al­go­rit­mą.

Praė­ju­siais me­tais sa­vi­žu­dy­bių skai­čių bu­vo pa­vy­kę su­ma­žin­ti iki 7. Vi­si nu­si­žu­džiu­sie­ji vy­rai. Pir­mą­syk Kel­mės ra­jo­nas ne­bu­vo tarp sa­vi­žu­dy­bių skai­čiu­mi pir­mau­jan­čių ra­jo­nų. Skai­čius bu­vo ma­žes­nis už Lie­tu­vos vi­dur­kį.

Ta­čiau šie­met per aš­tuo­nis mė­ne­sius jau nu­si­žu­dė 7 žmo­nės. 6 vy­rai ir 1 mo­te­ris. Nu­si­žu­džiu­sių­jų am­žiaus vi­dur­kis 54 me­tai.

Anks­tes­niais me­tais sau gy­vy­bę atim­da­vo po de­šimt – ke­lio­li­ka žmo­nių. Šie­met apie 40 sui­ci­di­nių min­čių tu­rė­ju­sių žmo­nių priė­mė spe­cia­lis­tų pa­gal­bą. Prie psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro Sa­vi­val­dy­bė steigs psi­cho­lo­go eta­tą. Kel­miš­kiai da­ly­vau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­to ty­ri­me, ku­ris aiš­ki­na­si nu­si­žu­džiu­sio­jo ar­ti­mų­jų po­rei­kius.

Ar lie­tu­vis gy­vens taip kaip šve­das?

Svei­ka­tos apsaugos mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Aud­ro­nė Ast­raus­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog sa­vi­žu­dy­bės yra opi so­cia­li­nė, kul­tū­ros ir švie­ti­mo pro­ble­ma. Emig­ra­ci­ja, žmo­nių vie­ni­šu­mas, skur­das, psi­cho­lo­gų trū­ku­mas ir žmo­nių ne­drį­si­mas kreip­tis pa­gal­bos – tai prie­žas­tys ženg­ti lem­tin­gą žings­nį.

„Lie­tu­vos žmo­gus tu­ri tei­sę gy­ven­ti taip ge­rai ir taip il­gai kaip suo­mis ar šve­das, – sa­kė A. Ast­raus­kie­nė. – De­ja, šve­dų vy­rai gy­ve­na 12 me­tų il­giau ne­gu lie­tu­viai.“

Iš Kel­mės, Ku­piš­kio, Kai­šia­do­rių, Va­rė­nos, Ra­sei­nių, Uk­mer­gės, Rie­ta­vo, Rad­vi­liš­kio ra­jo­nų su­si­rin­ku­sius kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius svei­ki­no Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis.

Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pa­tir­ti­mi da­li­jo­si Kel­mės ir Ku­piš­kio sa­vi­val­dy­bių dar­bo gru­pių veik­los kor­di­na­to­rės I. Si­ru­sie­nė ir Va­li­ja Šap. Ku­piš­kė­nams pa­vy­ko su­bur­ti apie 80 sa­va­no­rių, ku­rie lan­ko pa­gy­ve­nu­sius žmo­nes, juos iš­klau­so, dir­ba pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos li­ni­jo­je, ku­rią iš­lai­ko du vie­tos ūki­nin­kai ir ke­le­tas rė­mė­jų. Lie­tu­vo­je iki šiol veik­da­vo tik jau­ni­mo psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos li­ni­ja, nes daž­niau prieš sa­ve ran­ką pa­ke­lia jau­ni žmo­nės. Eu­ro­pos vals­ty­bė­se 75 pro­cen­tai nu­si­žu­džiu­sių­jų – vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Pa­na­šios ten­den­ci­jos jau ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je.

Pra­ne­ši­mą „Emo­ci­nė pa­ra­ma šiuo­lai­kiš­kai, po­kal­biai in­ter­ne­tu“ pa­ren­gė Emo­ci­nės pa­ra­mos tar­ny­bos"Jau­ni­mo li­ni­ja“ Kau­no pa­da­li­nio va­do­vė Vai­da Žlio­bai­tė.

Em­pa­ti­jos rei­kia mo­ky­ti nuo ma­žens

Kel­mės de­ka­nas Min­dau­gas Gri­ga­lius pa­si­da­li­jo min­ti­mis, jog anks­tes­nė sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja bu­vo vi­suo­me­nės pa­smer­ki­mas – sa­vi­žu­džius lai­do­da­vo už ka­pi­nių tvo­ros.

Šian­dien į šiuos da­ly­kus žiū­ri­ma to­le­ran­tiš­kiau. Kar­tais ir dva­si­nin­kui žmo­gus per iš­pa­žin­tį pra­si­ta­ria, jog ky­la min­čių apie sa­vi­žu­dy­bę. Ku­ni­gas ga­li tik pa­guos­ti, pa­tar­ti, ta­čiau įspė­ti spe­cia­lis­tus ar pra­neš­ti tar­ny­boms ne­ga­li, nes tai yra iš­pa­žin­ties pa­slap­tis.

M. Gri­ga­liaus nuo­mo­ne, vai­kus nuo ma­žens rei­kia mo­ky­ti sa­va­no­rys­tės ir em­pa­ti­jos, su­ras­ti ir su­pras­ti ki­tą žmo­gų, pa­žin­ti vi­sas am­žiaus gru­pes. Gy­vai bend­rau­ti su žmo­nė­mis, o ne in­ter­ne­tu, pa­si­sle­piant už dirb­ti­nės šyp­se­nė­lės. Pa­vyz­džiui, už­sie­ny­je jau­nuo­liai on­ko­lo­gi­niams li­go­niams skai­to poe­zi­ją, skam­bi­na gi­ta­ra. Sto­jant į uni­ver­si­te­tą rei­kia pa­teik­ti do­ku­men­tus apie sa­va­no­riš­kus dar­bus ir apie tai, kaip jie se­kė­si.

„Rei­kia la­bai ne­daug. Bū­ti ne vie­nam ša­lia ki­to, o bū­ti kar­tu“, – sa­kė de­ka­nas.

Kel­mės psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­rė Lai­mu­tė Ur­be­lie­nė pa­tei­kė skai­čius: dėl sui­ci­di­nių min­čių šie­met į Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­rą jau krei­pė­si 28 žmo­nės, 16 krei­pė­si pa­kar­to­ti­nai. Jiems su­teik­ta psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­ja, kai ku­rie pa­siųs­ti gy­dy­tis į sta­cio­na­rą.

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė Svei­ka­tos psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja, Eu­ro­pos psi­chiat­rų są­jun­gos na­rė Ni­da Že­mai­tie­nė sa­vo pra­ne­ši­me „Ką da­ry­ti, kai esi „karš­ta­me taš­ke“? pa­tei­kė pra­kti­nių pa­ta­ri­mų, kaip elg­tis nu­vy­kus į na­mus, ku­riuo­se gy­ve­na nu­si­žu­dy­ti ke­ti­nan­tis žmo­gus ar­ba nu­si­žu­džiu­sio­jo ar­ti­mie­ji.

Ly­gių ga­li­my­bių plėt­ros cent­ro pro­jek­tų eks­per­tė Mar­ga­ri­ta Jan­kaus­kai­tė ap­žvel­gė ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir są­sa­jas tarp smur­to ir sa­vi­žu­dy­bių.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Kli­ni­ki­nės ir or­ga­ni­za­ci­nės psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­tas Pau­lius Skrui­bis pa­si­da­li­jo vil­nie­čių pa­tir­ti­mi mo­kant sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos „var­ti­nin­kus“.

Pa­tir­ti­mi da­li­jo­si Ku­piš­kio, Rie­ta­vo, Kai­šia­do­rių, Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

Au­to­rės nuo­tr.

Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos Lie­tu­vo­je pro­jek­to ini­cia­to­rius ro­ta­rie­tis Vy­gin­tas Gri­nis sa­kė, jog pro­jek­tą re­mia ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų vals­ty­bių ro­ta­rie­čiai.

Į kon­fe­ren­ci­ją ak­tua­lia Lie­tu­vai te­ma pri­si­rin­ko da­ly­vių iš įvai­rių ša­lies ra­jo­nų.

Kon­fe­ren­ci­ją ve­dė Ku­piš­kio sa­vi­val­dy­bės sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos dar­bo gruo­pės veik­los kor­di­na­to­rė Va­li­ja Šap ir Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka.

Kel­mės de­ka­nas Min­dau­gas Gri­ga­lius ap­gai­les­ta­vo, jog nė­ra spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių chi­rur­gi­niu bū­du pa­to­bu­lin­ti žmo­gaus sie­lą.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas