(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Vieni pareigūnai patruliavo, kiti važinėjo neblaivūs

2017 m. rugsėjo 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Rug­sė­jo pir­mo­sio­mis die­no­mis bu­vo ypa­č su­stip­rin­tas dė­me­sys sau­giam eis­mui, nes pra­si­dė­jo moks­lo me­tai. Ta­čiau Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2-ojo bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis 25 me­tų E. Z. sė­do prie vai­ro pa­var­to­jęs al­ko­ho­lio.

reginamus@skrastas.lt

Iš 700 eis­mo da­ly­vių – 7 ne­blai­vūs

Praė­ju­sio šeš­ta­die­nio ry­tą be po­ros mi­nu­čių aš­tuo­nios Kel­mė­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je, eis­mo da­ly­vių kont­ro­lę vyk­dę ir vai­ruo­to­jų blai­vu­mą tik­ri­nę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Land Ro­ver“. Prie jo vai­ro sė­dė­jo Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nas.

Pa­tik­rin­tas jo blai­vu­mas. Pa­rei­gū­nas į al­ko­ho­lio tik­rin­tu­vą pri­pū­tė 0,44 pro­mi­lės. Pa­vyz­dį ki­tiems eis­mo da­ly­viams tu­rė­jęs ro­dy­ti pa­rei­gū­nas pa­ts iš­drį­so sės­ti prie vai­ro leng­vai ap­gir­tęs.

To­kių leng­vai ap­gir­tu­sių vai­ruo­to­jų ke­liuo­se rei­dą su­ren­gę pa­rei­gū­nai pa­ga­vo dar ke­tu­ris. Iš vi­so pa­tik­ri­no 700 trans­por­to prie­mo­nių ir jų vai­ruo­to­jų blai­vu­mą. Nus­ta­ty­ta ne­ma­žai pa­žei­di­mų. Neb­lai­vūs vai­ra­vo še­ši au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ir vie­nas dvi­ra­ti­nin­kas.

Ak­me­nės ra­jo­ne, vyk­dant eis­mo da­ly­vių kont­ro­lės už­tik­ri­ni­mą, kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­tru­lia­vo ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus ne ­ma­žiau ne­gu ne­blai­vus ko­le­ga nu­ste­bi­no ir Kel­mė­je su­stab­dy­tas „Ford Fo­cus“ eki­pa­žas.

Ba­ga­ži­nė­je – vog­to BMW re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mas

Au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­jo po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mi 25 ir 28 me­tų bro­liai. Jie ve­žė­si ne­leis­ti­nų daik­tų. Ras­ti trys juo­dos spal­vos įren­gi­niai, ku­rie ga­li­mai skir­ti įvai­riems GPS sig­na­lams ir daž­niams blo­kuo­ti. Pas­te­bė­tas į įkro­vi­mo liz­dą įjung­tas prie­tai­sas, ku­rio pa­skir­tis nu­sta­ti­nė­ja­ma.

Au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je ras­tas me­ta­li­nis įren­gi­nys, ku­ris ga­li­mai skir­tas trans­por­to prie­mo­nių vai­ro už­rak­tui (ap­sau­gai) me­cha­niš­kai pa­ša­lin­ti. Ba­ga­ži­nė­je ras­tas ir au­to­mo­bi­lio „BMW 520“ re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mas. Rugp­jū­čio 23 die­ną „BMW 520“, ku­rio do­ku­men­tai ras­ti bro­lių au­to­mo­bi­ly­je, bu­vo pa­grob­tas Rad­vi­liš­ky­je. Šiuo me­tu vyk­do­ma jo paieš­ka. Abu bro­liai su­lai­ky­ti.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas