(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugsėjo 2 d.

Ne­su­si­sie­kia su Ang­li­jo­je gy­ve­nan­čia duk­ra

Į po­li­ci­ją krei­pė­si mo­te­ris, ku­ri pra­ne­šė, kad nuo rugp­jū­čio 21 die­nos ne­be­ga­li su­si­siek­ti su duk­ra, ku­ri iš­vy­ku­si gy­ven­ti į Ang­li­ją. Vyk­do­ma paieš­ka.

Vai­ruo­to­jas pri­pū­tė pro­mi­lių

Ty­tu­vė­nuo­se su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „BMW 530“. 28 me­tų vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 1,61 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Va­gys siau­čia ga­nyk­lo­se ir so­dy­bo­se

Už­ven­čio se­niū­ni­jos Šlum­pių ir Bam­ba­lų kai­muo­se iš ga­nyk­lų pa­grob­ti aku­mu­lia­to­riai ir elekt­ri­niai pie­me­nys. Pa­da­ry­ta 200 eu­rų ža­la.

Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu dar vie­nam Bam­ba­lų kai­mo gy­ven­to­jui taip pat iš ga­nyk­los pa­grob­tas aku­mu­lia­to­rius ir elekt­ri­nis pie­muo. Pa­da­ry­ta ža­la 108 eu­rai.

Aku­mu­lia­ro­rius bei elekt­ri­nis pie­muo pa­vog­tas ir Už­ven­čio se­niū­ni­jos Ko­lai­nių kai­mo gy­ven­to­jui. Jam pa­da­ry­ta 100 eu­rų ža­la.

Ku­ni­giš­kės kai­me, iš­lau­žus pa­ka­bi­na­mą spy­ną, iš ūki­nio pa­sta­to pa­vog­tas mo­tob­lo­kas „Be­la­rus MTZ-05“, ku­ro ver­tė 1000 eu­rų.

Tren­kė su­gy­ven­ti­niui

Ku­ke­čių se­niū­ni­jos Grim­zių kai­me, na­muo­se, 24 me­tų mo­te­ris ran­ka tren­kė de­vy­ne­riais me­tais už ją vy­res­niam su­gy­ven­ti­niui per vei­dą bei stik­li­niu bo­ka­lu tren­kė į gal­vos sri­tį. Įta­ria­mo­ji su­lai­ky­ta.

Ne­ti­kė­ta mir­tis

Rugp­jū­čio 27 die­ną, apie 6 va­lan­dą 50 mi­nu­čių Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Naud­va­rio kai­me, ras­tas mi­ręs 56 me­tų vy­ras. Smur­to žy­mių ne­pas­te­bė­ta. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Vy­rai skriau­dė mo­te­ris

Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Šal­te­nių kai­me 49 me­tų vy­ras ga­li­mai ty­čia fi­ziš­kai smur­ta­vo prieš sa­vo su­gy­ven­ti­nę, ku­riai bu­vo su­kel­tas fi­zi­nis skaus­mas. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Kra­žių se­niū­ni­jos Tam­kių kai­me, na­muo­se vy­ku­sių iš­ger­tu­vių me­tu, ki­lus konf­lik­tui, ne­blai­vus (gir­tu­mą tik­rin­tis at­si­sa­kė) 56 me­tų vy­ras al­kū­ne tren­kė ne­blai­viai (nu­sta­ty­tas 3,37 pro­mi­lės gir­tu­mas) se­se­riai į vei­dą. . Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Kra­žių se­niū­ni­jos Pa­ši­lės kai­me, na­muo­se, 57 me­tų vy­ras kumš­čiu su­da­vė žmo­nai į šo­ną. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Ras­tas sprog­muo

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Bu­la­vė­nų kai­me gry­bau­jant miš­ke, ras­ta II-ojo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų gra­na­ta „RPG-40“, ku­ri su­nai­kin­ta vie­to­je.

Muš­ty­nės ba­re

Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Kal­niš­kių kai­me, ba­re, ne­blai­viam (nu­sta­ty­tas 1,79 pro­mi­lės gir­tu­mas) 44 me­tų vy­rui ne­pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai, su ku­riais kar­tu var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, konf­lik­to me­tu tren­kė į vei­dą. Įta­ria­mie­ji nu­sta­ti­nė­ja­mi.

Pa­deg­tas pa­sta­tas

Ty­tu­vė­nuo­se, ūki­nia­me pa­sta­te ki­lo gais­ras, ku­rio me­tu su­de­gė da­lis ūki­nio pa­sta­to sto­go bei per­dan­ga. Ža­la nu­sta­ti­nė­ja­ma. Įta­ria­mas pa­de­gi­mas.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas