(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Rugsėjį pasitiko per 3000 mokinių

2017 m. rugsėjo 2 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Va­kar nuai­dė­jo pir­ma­sis nau­jų­jų moks­lo me­tų skam­bu­tis. Pail­sė­ję po ato­sto­gų į kla­ses grį­žo mo­ki­niai. Da­lis vai­kų pir­mą kar­tą per­žen­gė mo­kyk­los slenks­tį. Iš ry­to moks­lo me­tų iš­kil­mės vy­ko mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se. Va­ka­re nau­jų­jų moks­lo me­tų šven­tė su­tik­ta prie Lais­vės pa­mink­lo Kel­mė­je ir pa­mi­nė­ta Šv. Mi­šio­mis baž­ny­čio­je.

reginamus@skrastas.lt

Gim­na­zi­ja pra­tur­tė­jo pir­mo­kų

Džiaugs­min­gai nau­jie­ji moks­lo me­tai va­kar pa­si­tik­ti Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jo­je. Su­gie­do­tas vals­ty­bės him­nas, pa­kel­ta gim­na­zi­jos vė­lia­va. Pers­kai­ty­tas Lie­tu­vos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės svei­ki­ni­mas.

Į moks­lo me­tų pra­džios šven­tę su­si­rin­ku­sius gim­na­zis­tus svei­ki­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Ri­man­tas Biels­kis. Jis pri­mi­nė gim­na­zi­jos fi­lo­so­fi­ją – pir­miau­sia išug­dy­ti ge­rą žmo­gų, o pa­skui ga­bų mo­ki­nį, ge­rą spe­cia­lis­tą, sa­vo da­ly­ko ži­no­vą.

„Mo­kyk­la ga­li bū­ti vi­sur: ant pi­lia­kal­nio, Kra­žan­tės vin­gy­je, mu­zie­ju­je. Svar­biau­sia, kad jo­je bū­tų žmo­nių“, – to­kiais žo­džiais di­rek­to­rius krei­pė­si į gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę: mo­ki­nius, jų tė­ve­lius ir se­ne­lius, mo­ky­to­jus.

Gim­na­zis­tus svei­ki­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Jo­ku­baus­kas, Kel­mės se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis, mo­kyk­los bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jo­je, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, mo­ky­sis 387 mo­ki­niai, dirbs apie 50 mo­ky­to­jų. Ypač gau­sios šie­met gim­na­zi­jos pir­mo­kų gre­tos. Su­for­muo­tos net ke­tu­rios pir­mo­sios kla­sės.

Ra­jo­ne mo­ki­nių su­ma­žė­jo

Iš vi­so į Kel­mės ra­jo­no mo­kyk­las ru­sė­jo pir­mą­ją tu­rė­jo atei­ti apie 3100 mo­ki­nių. Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se bus ug­do­ma apie 700 vai­kų.

Kaip in­for­ma­vo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas S. Jo­ku­baus­kas, mo­ki­nių su­ma­žė­jo maž­daug šim­tu. Tai pre­li­mi­na­rūs duo­me­nys, nes tiks­les­ni skai­čiai paaiš­kės, kai mo­ki­niai sės į mo­kyk­los suo­lus. Sky­rius juos tu­rė­tų gau­ti iki rug­sė­jo 6 die­nos.

Ra­jo­ne dirbs apie 700 mo­ky­to­jų. Ta­čiau ne vi­si jie tu­rės visą pa­mo­kų krū­vį. Kai­mo mo­kyk­lo­je ne­re­tai mo­ky­to­jo krū­vis sie­kia tik 0,61 eta­to.

„Šie­met jau­čia­mas ne­ma­žas mo­ky­to­jų ju­dė­ji­mas. Kas išei­na į pen­si­ją, kas į di­des­nes mo­kyk­las, kur di­des­nis pa­mo­kų krū­vis. Iš ne­pil­no krū­vio mo­ky­to­jai neiš­gy­ve­na. Daž­nas va­ži­nė­ja į ke­lias mo­kyk­las. Ke­lio­nės kai­nuo­ja. Ne­nuos­ta­bu, kad at­si­ra­dus pa­mo­kų di­des­nė­je mo­kyk­lo­je, mo­ky­to­jai pe­rei­na ten“, – „Kel­mės kraš­tui“ sa­kė S. Jo­ku­baus­kas.

Pa­sak ve­dė­jo, jau jau­čia­mas ir mo­ky­to­jų trū­ku­mas. Šiais moks­lo me­tais di­rek­to­riams dar pa­vy­ko pri­si­kal­bin­ti spe­cia­lis­tų. Ta­čiau ten­den­ci­jos to­kios, kad trūks bio­lo­gų, fi­zi­kų, che­mi­kų, ma­te­ma­ti­kų, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tų ir psi­cho­lo­gų.

Šiais moks­lo me­tais mo­kyk­lo­se ne­ma­žai nau­jo­vių. Mo­ki­niai tu­rės da­ly­vau­ti smur­to pre­ven­ci­jos pro­gra­mo­je, at­si­ran­da ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo, vy­res­nėms kla­sėms kraš­to gy­ny­bos pa­mo­kos. Daug dė­me­sio bus ski­ria­ma so­cia­li­nei veik­lai.

Tai pa­rei­ka­laus nau­jų spe­cia­lis­tų ir suteiks nau­jų rū­pes­čių mo­kyk­lų va­do­vams.

Au­to­rės nuo­tr.

Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jo­je šie­met mo­ky­sis 387 mo­ki­niai. Su­ma­žė­jo tik 13-a.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­ria gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Biels­kis.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas