(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Savivaldybė rems 14 specialistų studijas

2017 m. rugsėjo 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Pat­vir­tin­tas Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės stu­di­jų rė­mi­mo pro­gra­mos re­mia­mų spe­cia­lis­tų są­ra­šas.

reginamus@skrastas.lt

Ra­jo­nui rei­ka­lin­gi gy­dy­to­jas or­to­don­tas, gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas, šei­mos gy­dy­to­jas, gy­dy­to­jas psi­chiat­ras, vai­kų ir paaug­lių gy­dy­to­jas psi­chiat­ras, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jas, me­di­ci­nos gy­dy­to­jas re­zi­den­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas kar­tu su prieš­mo­kyk­li­niu ug­dy­mu, cho­reog­ra­fas, mu­zi­kos spe­cia­lis­tas, psi­cho­lo­gas, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tas.

Ra­jo­ne la­biau­siai trūks­ta gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų. Spe­cia­lis­tų po­rei­kis nu­sta­ty­tas at­si­žvel­giant į Kel­mės li­go­ni­nės, Ty­tu­vė­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro, Bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jų cent­ro, Kel­mės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro, Šau­kė­nų am­bu­la­to­ri­jos, Kel­mės ra­jo­no psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro pra­šy­mus pa­rem­ti to­kių spe­cia­lis­tų stu­di­jas.

Jau pra­de­da trūk­ti ir pe­da­go­gų bei so­cia­li­nių dar­buo­to­jų. Rem­ti jų pa­ren­gi­mą Sa­vi­val­dy­bės pra­šė Kel­mės „Kūl­vers­tu­ko“ lop­še­lio-dar­že­lio, Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mų, Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos va­do­vai.

Stin­ga spe­cia­lis­tų ir kul­tū­ros įstai­goms. Jau­no su Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma stu­di­jas bai­gu­sio cho­reog­ra­fo lau­kia Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ras.

Va­do­vau­da­ma­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės stu­di­jų rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų skirs­ty­mo tvar­kos ap­ra­šo, pa­tvir­tin­to Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2017 m. bir­že­lio 29 d. spren­di­mu Nr. T-221, 28 punk­tu, trūks­ta­mų spe­cia­lis­tų ir pro­gra­mos re­mia­mų spe­cia­ly­bių są­ra­šą tvir­ti­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Spe­cia­ly­bės rei­ka­lin­gu­mą raš­tu pa­tvir­ti­na Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įstai­ga, įmo­nė ar ki­ta or­ga­ni­za­ci­ja, kar­tu ga­ran­tuo­ja spe­cia­lis­to įdar­bi­ni­mą.

Vie­šo­ji įstai­ga Kel­mės li­go­ni­nė, vie­šo­ji įstai­ga Ty­tu­vė­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras, vie­šo­ji įstai­ga Kel­mės ra­jo­no bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jų cent­ras, vie­šo­ji įstai­ga Kel­mės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras, vie­šo­ji įstai­gos Šau­kė­nų am­bu­la­to­ri­ja, vie­šo­ji įstai­ga Kel­mės ra­jo­no psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras, Kel­mės „Kūl­vers­tu­ko“ lop­še­lis-dar­že­lis, Kel­mės ra­jo­no Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mai, Kel­mės ra­jo­no Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­ja, Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ras, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras raš­tu pa­tvir­ti­no rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų įstai­go­se po­rei­kį.

Su stu­den­tais bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Už pa­ra­mą jie tu­rės grįž­ti dirb­ti į Kel­mės ra­jo­ną. Pa­ra­mai nu­ma­ty­ta 6800 eu­rų biu­dže­to lė­šų.

Au­to­rės nuo­tr.

Kul­tū­ros įstai­goms pra­de­da stig­ti cho­reog­ra­fų ir me­no va­do­vų, nes se­nie­ji va­do­vai išei­na į pen­si­ją.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas