(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Šiaulių rajone – 314 pirmokėlių

2017 m. rugsėjo 5 d.

Šiau­lių ra­jo­ne moks­lo me­tus mo­kyk­lo­se pra­dė­jo per 3400 Šiau­lių ra­jo­no mo­ki­nių, iš ku­rių – 314 pir­mo­kė­lių.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad šie­met ra­jo­ne įsteig­tos 7 nau­jos prieš­mo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės – Gruz­džių vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­rie­na“, Kur­šė­nų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“, Gin­kū­nų Zo­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­lo­je, Vo­ve­riš­kių ir Pa­ven­čių mo­kyk­lo­se, Rau­dė­nų ir Aukš­tel­kės mo­kyk­lų-dau­gia­funk­cių cent­ruo­se. Šių ug­dy­mo gru­pių stei­gi­mui, di­des­niems re­mon­tams Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sky­rė per 40 tūks­tan­čių eu­rų. Vo­ve­riš­kių mo­kyk­lai pa­skirtas nau­jas gel­to­na­sis au­to­bu­siu­kas.

Šiais moks­lo me­tais pir­mą kar­tą bus ofi­cia­liai įskai­to­ma pi­lie­ti­nė moks­lei­vių veik­la. Jos ver­ti­ni­mas bus įtrau­kia­mas į pa­grin­di­nio bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mą. Vi­si 1-10 kla­sių mo­ki­niai lie­tu­viu kal­bos mo­ky­sis pa­gal nau­jas pro­gra­mas, skir­tas mo­ky­tis lie­tu­viš­kų ir tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų mo­ki­niams. Prog­ra­ma orien­tuo­ta į stip­res­nio raš­tin­gu­mo ug­dy­mą.

Dar vie­na nau­jo­vė yra ban­do­ma­sis pro­jek­tas – in­for­ma­ti­kos mo­ky­mas pra­di­nė­se kla­sė­se. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio pro­jek­tas bus iš­ban­do­mas 10 ša­lies mo­kyk­lų, tarp jų pa­te­ko ir Aukš­tel­kės mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras.

Taip pat šie­met bus pra­dė­ta dės­ty­ti pa­si­ren­ka­mo­jo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir kraš­to gy­ny­bos pro­gra­ma, skir­ta vy­res­nių kla­sių moks­lei­viams.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.

Moks­lo me­tus Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­lo­se šie­met pra­dė­jo 314 pir­mo­kų.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas