(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Padėkos ženklas buvusiam direktoriui

2017 m. rugsėjo 7 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis bu­vu­siam Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui Sta­siui Rim­džiui įtei­kė sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lą.

Va­sa­rą iš pa­rei­gų pa­si­trau­ku­siam di­rek­to­riui S. Rim­džiui ap­do­va­no­ji­mas skir­tas už nuo­šir­dų, il­ga­me­tį dar­bą ir at­si­da­vi­mą, va­do­vau­jant Gas­čiū­nų mo­kyk­lai, pa­trio­tiš­ku­mą, mo­kyk­los ir ra­jo­no var­do gar­si­ni­mą ša­ly­je, ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą ug­dant jau­ni­mą, nuo­la­ti­nį nau­jų ga­li­my­bių ir idė­jų ieš­ko­ji­mą, dė­me­sin­gu­mą, pa­rei­gin­gu­mą, kant­ry­bę ir to­le­ran­ci­ją, bend­rau­jant su kiek­vie­nu bend­ruo­me­nės na­riu.

Šių me­tų bir­že­lio 29 die­ną vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­gal pa­ties pra­šy­mą di­rek­to­rius bu­vo at­leis­tas iš uži­ma­mų pa­rei­gų.

Gas­čiū­nų pa­grin­di­nei mo­kyk­lai va­do­va­vęs S. Rim­džius la­bai daug dė­me­sio sky­rė spor­ti­nei ir kul­tū­ri­nei veik­lai. Mo­kyk­lo­je įsi­kū­rė bend­ruo­me­nės teat­ras, ku­ria­me ir jis pa­ts vai­di­na. Taip pat va­do­vas ug­dė mo­ki­nių spor­ti­nius ge­bė­ji­mus, bū­tent prie šios mo­kyk­los prieš po­rą me­tų bu­vo re­konst­ruo­tas ir įreng­tas eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­tis sta­dio­nas. Pe­da­go­gas va­do­vau­ja Jo­niš­kio ra­jo­no šaš­kių-šach­ma­tų klu­bui.

Šią va­sa­rą Kir­nai­čiuo­se vy­ku­sia­me tra­di­ci­nia­me kai­mų bend­ruo­me­nių fes­ti­va­ly­je S. Rim­džiui už spor­to tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mą bu­vo įteik­tas Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio pa­dė­kos raš­tas.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lą pa­rei­gas pa­li­ku­siam bu­vu­siam Ga­sčiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui Sta­siui Rim­džiui (de­ši­nė­je) įse­gė Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Broinius, 2017-09-08 14:55
Nuoširdūs sveikinimai nuo Valiūnų mokyklos klasiokų.

kolegė, 2017-09-08 14:05
Nuoširdūs sveikinimai direktoriui S.Rimdžiui. Sėkmingo gyvenimo kelio, dar daug gražių sumanymų!

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas