(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugsėjo 8 d.

* Rug­sė­jo 3 die­ną 15.20 va­lan­dą Plen­to kai­me na­muo­se, ne­blai­vus (3,00 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1966 me­tais, su­mu­šė ne­blai­vią (2,03 pro­m.) žmo­ną, gi­mu­sią 1968-ai­siais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

* Guos­ta­ga­lio kai­me rugp­jū­čio 31-ąją ir rug­sė­jo 01 die­ną ne­blai­vus (3,14 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1970 me­tais,su­mu­šė blai­vią su­tuok­ti­nę, gi­mu­sią 1973 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl su­kel­to fi­zi­nio skaus­mo į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė, apie įvy­kį in­for­muo­tas spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Vy­ras už­da­ry­tas į Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (AVPK) areš­ti­nę.

* Ka­le­vų kai­me rug­sė­jo 1-ąją apie 19 va­lan­dą Pak­ruo­jo ke­ly­je nuo Drau­de­lių kai­mo link Ka­le­vų, ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti, ne­blai­vus (2,58 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1980 me­tais, vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį VW PAS­SAT ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio. Įvy­kio me­tu nie­kas ne­nu­ken­tė­jo. Pak­ruo­jo li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­riu­je paim­tas vai­ruo­to­jo krau­jo mė­gi­nys. Vai­ruo­to­jas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į Šiau­lių AVPK areš­ti­nę. Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

* Plau­čiš­kių kai­me Lit­kū­nų gat­vė­je rug­sė­jo 1-sios nak­tį, nu­plė­šus mo­ters, gi­mu­sios 1979 me­tais, na­me­lio ant ra­tų lan­gą, pa­grob­tas ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris „Sam­sung“ su kro­vik­liu. Tur­tas ne­draus­tas, ne­sau­go­mas. Tur­ti­nė ža­la 300 eu­rų.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas