(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Gaila senų medžių

2017 m. rugsėjo 8 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pjau­ti ar ne se­nas lie­pas Pak­ruo­jo Prof. S. Ušins­ko gat­vė­je dėl įva­žia­vi­mo ke­liu­ko į kie­mą per­kė­li­mo to­liau nuo na­mo? To­kį klau­si­mą spren­dė mi­nė­tos gat­vės 31-ojo ir 31A na­mų gy­ven­to­jai. Už kie­mo me­džių iš­sau­go­ji­mą pa­si­sa­kiu­sie­ji ne­no­rom nu­si­lei­do dau­gu­mos nuo­mo­nei: lie­pas teks kirs­ti.

pakruojis@skrastas.lt

Dar me­tų pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bė ga­vo Prof. S.Ušins­ko gat­vės 31-ojo na­mo gy­ven­to­jų pra­šy­mą nuo sie­nos „pa­trauk­ti“ į šio ir gre­ti­mo 31A na­mo kie­mus ve­dan­tį ke­liu­ką. Žmo­nės val­di­nin­kų pra­šė iš­spręs­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo ap­lin­kos pro­ble­mą.

„Au­to­mo­bi­liai į abu kie­mus va­žiuo­ja po pat lan­gais. Kai šla­pia – ne­spė­ja­me nuo jų va­ly­ti pur­vo, kai sau­sa – dul­kių“, – dėl ne­grįs­to ke­liu­ko se­niū­nui Sau­liui Mar­giui skun­dė­si 31-ojo na­mo gy­ven­to­jai Jo­nas ir Lion­gi­na Jur­gai­čiai. To pa­ties na­mo ki­ti gy­ven­to­jai bė­do­jo dėl sau­gu­mo: „Iš už na­mo ka­mpo įsu­kan­ti ma­ši­na ga­li kliu­dy­ti kie­me bė­gio­jan­čius ar dvi­ra­tu­ku va­ži­nė­jan­čius ma­ža­me­čius“.

Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo priim­tas spren­di­mas: at­si­žvel­giant į tai, kad ke­liu­kas yra ser­vi­tu­ti­nis ir bend­ras dviem gre­ta sto­vin­tiems na­mams, su­for­muo­ti nau­ją – vie­no­dai nu­to­lu­sį nuo abie­jų mi­nė­tų na­mų.

Ėmu­sis šio spren­di­mo, paaiš­kė­jo, jog teks nu­pjau­ti dvi se­nas lie­pas. 31A na­mo gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jai tam ne­pri­ta­rė. Žmo­nės bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad šim­ta­me­tės lie­pos ga­lė­tų dar tiek pat ža­liuo­ti, jei ne tas ke­liu­kas. O gre­ti­mo na­mo žmo­nės įro­di­nė­jo, kad lie­pos jau yra pa­vo­jin­gos, iš­pu­vu­sios, to­dėl griū­da­mos ga­li ap­ga­din­ti pa­sta­tus.

Se­niū­no S. Mar­gio ir se­niū­no pa­va­duo­to­jos Ni­jo­lės Vė­tie­nės įti­ki­nė­ji­mų re­mia­ma už nau­ją ke­liu­ką pa­si­ra­šė ir Zi­nai­da Gai­žaus­kie­nė. Jos bu­to lan­gai – į lie­pų pu­sę.

„Jau 1967-ai­siais, kai at­si­kė­liau gy­ven­ti į šį bu­tą, tos lie­pos bu­vo di­džiu­lės, gal net bu­vu­sių prieš ka­rą sa­vi­nin­kų so­din­tos. Da­bar jos jau gal ir šim­ta­me­tės. Gai­la to­kius me­džius pjau­ti, kaip tas kie­mas bus be lie­pų? – grau­di­no­si į de­vin­tą de­šimt­me­tį įko­pu­si mo­te­ris.

Z. Gai­žaus­kie­nei ne­ra­mu ir dėl S. Mar­gio pa­ža­do, kad čia bus pa­so­din­ta nau­jų, la­biau mies­to ap­lin­kai pri­tai­ky­tų me­de­lių.

„Ne­be­su­lauk­siu jų užau­gant"– per­tvar­ka ne­si­džiau­gė pa­kruo­jie­tė.

Šiuo me­tu Prof. S. Ušins­ko gat­vė­je re­mon­tuo­ja­mas ša­li­gat­vis – čia klo­ja­mos iš re­konst­ruo­ja­mos aikš­tės ir Kęs­tu­čio gat­vės nuim­tos dar tin­ka­mos ply­te­lės.

Pa­sak se­niū­no, Prof. S. Ušins­ko šios gat­vės ša­li­gat­vių re­konst­ruk­ci­ja ne­nu­ma­ty­ta, to­dėl la­bai pra­stos ko­ky­bės bu­vu­sie­ji ša­li­gat­viai yra kei­čia­mi se­niū­ni­jos jė­go­mis, įdar­bi­nant pa­šal­pų ga­vė­jus, se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kus.

Įva­žia­vi­mo į kie­mus ima­ma­si ir dėl ša­lia mi­nė­tų na­mų vyk­do­mų ša­li­gat­vio re­mon­to dar­bų.

Au­to­rės nuo­tr.

Dvie­jų na­mų gy­ven­to­jams te­ko su­si­tar­ti ir se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams raš­tu pa­tvir­tin­ti sa­vo su­ti­ki­mą dėl bend­ro ke­liu­ko į abie­jų na­mų kie­mus pa­kei­ti­mo.

Se­nie­siems gy­ven­to­jams la­biau­siai gai­la lie­pų – jos va­sa­rą kve­pia, pa­va­sa­rį esan­čiuo­se in­ki­luo­se pe­ri paukš­čiai.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas