(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Šoks visa Lietuva, šoks ir Pakruojis!

2017 m. rugsėjo 8 d.

MUMS RA­ŠO

Pas­ta­rai­siais me­tais žmo­nių su­si­do­mė­ji­mas liau­dies šo­kiais pa­ste­bi­mai au­ga: vyks­ta va­ka­ro­nės, bu­ria­si šo­kių klu­bai, or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios šven­tės, ak­ci­jos.

Rug­sė­jo 15-ąją tre­čią kar­tą vi­so­je Lie­tu­vo­je, o Pak­ruo­jy­je – pir­mą kar­tą vyks uni­ka­li ak­ci­ja „Vi­sa Lie­tu­va šo­ka“. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras kvie­čia su­si­bur­ti mies­tų, mies­te­lių, re­gio­nų cent­rų, ša­lies sos­ti­nės vi­suo­me­nei at­vi­ro­se erd­vė­se, švie­ti­mo, kul­tū­ros bei ki­to­se įstai­go­se mo­ky­tis tra­di­ci­nių šo­kių, kar­tu šok­ti ir vi­siems drau­ge iš­gy­ven­ti ne­pap­ras­tą vie­ny­bės ir bend­ra­vi­mo džiaugs­mą.

Ši ak­ci­ja ki­tą penk­ta­die­nį Pak­ruo­jy­je pra­si­dės 16.30 va­lan­dą aikš­tė­je prie kny­gy­no. Esant blo­gam orui kel­si­mės į Pak­ruo­jo spor­to cent­ro sa­lę.

Kvie­čia­me vi­sus atei­ti ir kar­tu su Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro (KC) šo­kių ko­lek­ty­vu „La­ja“ bei mer­gi­nų šo­kių gru­pe, Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro šo­kė­jais, „Že­my­nos“ pra­di­nu­kais, Me­di­ko­nių sky­riaus at­sto­vais pri­si­min­ti tra­di­ci­nius mū­sų tau­tos šo­kius. O kad vi­siems šok­ti sma­giau bū­tų, gros Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro mu­zi­kan­tai.

Re­na­ta Bud­rie­nė, KC pro­jek­tų va­do­vė

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas