(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Neįgaliųjų kraitis – 18 medalių

2017 m. rugsėjo 7 d.

Baus­kė­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sio­je neį­ga­lių­jų spor­to šven­tė­je pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da, na­mo par­si­ve­žu­si net 18 įvai­rių spal­vų me­da­lių.

Neį­ga­lie­ji var­žė­si įvai­rio­se rung­ty­se – bė­go 30 met­rų, šo­ko į to­lį, žai­dė smi­gi­nį, bo­čią, spy­rė bau­di­nius į fut­bo­lo var­tus, į tai­ki­nius mė­tė lėkš­tes, stū­mė ru­tu­lį, me­tė ka­muo­liu­kus.

Rad­vi­liš­kie­čių ko­man­dai at­sto­va­vo 10 Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rių, ku­rie lai­mė­jo aš­tuo­nis auk­so, tris si­dab­ro it sep­ty­nis bron­zos me­da­lius.

Dėl vie­tos sto­kos bu­vo ri­bo­ja­mas bo­čios žai­di­mo ko­man­dų skai­čius – var­žė­si po vie­ną ko­man­dą iš kiek­vie­nos drau­gi­jos. Rad­vi­liš­kie­čiai žai­dė pa­si­keis­da­mi ir ta­po nu­ga­lė­to­jais.

V. Kos­tiu­ke­vič iš­ko­vo­jo dau­giau­sia pri­zi­nių vie­tų – net ke­tu­rias (tris tre­čią­sias ir vie­ną ant­rą­ją). I. Vil­niu­vie­nė pa­si­puo­šė dviem auk­so ir vie­nu bron­zos me­da­liu. B. Ta­mo­nie­nė par­si­ve­žė po vie­ną vi­sų spal­vų me­da­lį. J. Bre­duls­kie­nė užė­mė pir­mą­ją ir tre­čią­ją vie­tas. Č. Tur­čins­kas pel­nė vie­ną si­dab­ro ir vie­ną bron­zos me­da­lį. V. Ast­raus­kie­nė, G. Če­pie­nė, P. Ru­džians­kas ir S. Ast­raus­kas par­si­ve­žė po auk­so me­da­lį.

Šiemet tai ne pa­sku­ti­nės var­žy­bos, ku­rio­se pla­nuo­ja da­ly­vau­ti ra­jo­no neį­ga­lie­ji.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Drau­gi­jos nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da iš Baus­kė­je vy­ku­sios spor­to šven­tės pa­rsi­ve­žė 18 me­da­lių.

Rad­vi­liš­kie­čiai ta­po nu­ga­lė­to­jais bo­čios žai­di­me.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas