(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Ma­žei­kiuo­se – Vi­liaus Pu­r...

2017 m. rugsėjo 12 d.

Ma­žei­kiuo­se – Vi­liaus Pu­ro­no pa­ro­da

Penk­ta­die­nio pa­va­ka­ry ma­žei­kiš­kiai Ma­žei­kių mu­zie­ju­je tu­rė­jo pro­gą su­si­tik­ti su šiau­liš­kiu, il­ga­me­čiu vy­riau­siuoju mies­to dai­li­nin­ku, Vil­niaus gat­vės – pės­čių­jų bul­va­ro – vie­nu iš au­to­riu Vi­liu­mi Pu­ro­nu.

Mu­zie­ju­je vei­kia pa­ro­da, skir­ta gar­saus di­zai­ne­rio 70-me­čiui, ir so­le­ni­zan­tas, kar­tu su bend­ra­min­čiu, Šiau­lių NVO pre­zi­den­tu An­ta­nu Ja­su­da­vi­čiu­mi at­vy­ko šios pa­ro­dos pri­sta­ty­ti.

Įdo­mu bu­vo klau­sy­tis uni­ka­laus tuo me­tu vi­so­je So­vie­tų Są­jun­go­je pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ap­lin­ky­bes, su­ge­bė­ji­mą iš­la­vi­ruo­ti nuo vy­ra­vu­sių ideo­lo­gi­nių kli­šių. De­ja, šiais lai­kais vyk­dant bul­va­ro re­no­va­ci­ją yra pa­vo­jus, kad kai ku­rie es­mi­niai ak­cen­tai ga­li bū­ti su­nai­kin­ti.

V. Pu­ro­nas kun­ku­liuo­ja nuo įdė­jų, sie­kių įgy­ven­din­ti nau­jus su­ma­ny­mus. Taip is­to­ri­nis fak­tas apie JAV vie­no cen­to kū­rė­ją 1871 m. Šiau­liuo­se gi­mu­sį V. Ba­ra­naus­ką-Bre­ner iš­si­ru­tu­lio­jo į me­ni­nį ak­cen­tą “ Ak-cen­tas“– daug kar­tų pa­di­din­tą mo­ne­tos ko­pi­ją.

Įvaiz­džio kū­ri­mo Maest­ro nė­ra įdė­jų šykš­tuo­lis, jo­mis jis ga­li da­lin­tis ir su ma­žei­kiš­kiais. Gar­baus di­zai­ne­rio gal­vo­je kaž­kas jau kir­ba ži­nant fak­tą, kad po­pie­žiaus, šv. Jo­no Pau­liaus II-jo šak­nys iš mo­ti­nos pu­sės yra Lec­ka­va. O ir mu­zie­jaus sim­bo­lis žir­ge­lis Ma­žei­kiuo­se ga­lė­tų su­lauk­ti di­des­nio dė­me­sio. Dar ki­ti rea­li­zuo­ti su­ma­ny­mai, ku­riems vis dar neat­si­ran­da vie­tos, di­zai­ne­rio nuo­mo­ne ga­lė­tų at­si­ras­ti ir Ma­žei­kiuo­se.

Vy­tau­tas Ra­ma­naus­kas,

Ma­žei­kių mu­zie­jaus vyriausiasis mu­zie­ji­nin­kas

Su Viliaus Purono (pirmas kairėje) idėjomis ir darbais susipažįsta mažeikiškiai.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas