(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Apvogę namą, vagys netrukus įkliuvo su grobiu

2017 m. rugsėjo 13 d.
Il­ga­pirš­čiai su­lai­ky­ti rug­sė­jo 11-osios nak­tį, Šiau­liuo­se, Še­du­vos gat­vė­je, va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liu „VW Pas­sat“. Pa­rei­gū­nai tem­pia­mo­je prie­ka­bo­je su­ra­do ka­ti­lą.
Nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mu įta­ria­mi trys vy­rai už­da­ry­ti į areš­ti­nę.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, va­gys­tė iš sta­to­mo na­mo to­je pa­čio­je Še­du­vos gat­vė­je ga­lė­jo bū­ti įvyk­dy­ta tą pa­čią nak­tį.
Va­gys, iš­lau­žę du­ris pa­gro­bė ne tik nau­ją, 6995 eu­rus kai­nuo­jan­tį kie­to ku­ro gra­nu­li­nį šil­dy­mo ka­ti­lą, bet...

Santykius aiškinosi dūriais

2017 m. rugsėjo 13 d.
In­ci­den­tas vie­na­me mi­nė­tos gat­vės bu­te ki­lo pir­ma­die­nį, li­kus pus­va­lan­džiui iki vi­dur­nak­čio.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vy­rą vir­tu­vi­niu pei­liu į krū­ti­nės ląs­tą su­ža­lo­jo gir­ta su­gy­ven­ti­nė.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.
Įta­ria­ma­jai nu­sta­ty­tas 1,76 pro­mi­lės gir­tu­mas. 57-erių mo­te­ris už­da­ry­ta į areš­ti­nę.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Opelis sustojo griovyje

2017 m. rugsėjo 13 d.
Ava­ri­ja įvy­ko rug­sė­jo 11-osios va­ka­rą, apie 19 va­lan­dą.
44 me­tų vy­ras vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „Opel Ast­ra“. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, jis ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­skrie­jo nuo ke­lio ir ver­tė­si.
Vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas sun­kus – 2,74 pro­mi­lės – gir­tu­mas. Su­ža­lo­ji­mų jis iš­ven­gė.
Vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Iš spaudos kiosko nugvelbti skanumynai

2017 m. rugsėjo 13 d.
At­kė­lus ap­sau­gi­nes ža­liu­zes ir at­spau­dus plas­ti­ki­nio lan­ge­lio rė­mą, iš kios­ko bu­vo pa­grob­ta įvai­rių šo­ko­la­di­nių ba­to­nė­lių, še­ši 0,5 lit­ro tal­pos bu­te­liai gė­ri­mo „Spri­te“, kram­to­mo­sios gu­mos „Or­bit“, pa­sti­lių „Mynt­hon“.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Moterį peiliu subadė buvęs sutuoktinis

2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 12-osios nak­tį, apie dvi, bend­ruo­ju pa­gal­bos cent­ro te­le­fo­nu su­lauk­tas Ma­žei­kiuo­se, Že­mai­ti­jos gat­vė­je, gy­ve­nan­čio 17-me­čio pa­gal­bos šauks­mas. Pas­kam­bi­nęs jau­nuo­lis pa­pa­sa­ko­jo apie pei­liu su­ža­lo­tą ma­mą, tad į įvy­kio vie­tą ne­del­siant iš­siųs­tos po­li­ci­jos ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­jė­gos.
Ma­žei­kių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams at­vy­ku­sį įvy­kio vie­tą, bu­te ap­tik­ta pei­liu su­ža­lo­ta krau­juo­jan­ti mo­te­ris bei trys...

Šimtamečiams ąžuolams nupjauti net neprireikė leidimo (7)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Rug­sė­jo 1-ąją Jo­niš­kio ra­jo­ne Ban­do­rių kai­me re­konst­ruo­jant ke­lią bu­vo nu­rėž­ti šim­ta­me­čiai ąžuo­lai. Iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos atė­jo at­sa­ky­mas, kad šiems me­džiams pjau­ti net ne­bu­vo rei­ka­lin­gas joks lei­di­mas.
Apie tai, kad se­na­me kai­me ke­lio tvar­ky­to­jai nu­pjo­vė ga­lin­gus me­džius, ra­šė­me praė­ju­sia­me „Šiau­lių kraš­to“ nu­me­ry­je („Kri­to šim­ta­me­čiai kai­mo ąžuo­lai“, 2017 09 09).
Kai straips­nis bu­vo pa­ruoš­tas spau­dai, Lie­tu­vos...

Vairuotojus įklampino kyšiai

2017 m. rugsėjo 12 d.
Apie 13 va­lan­dą 43 me­tų vy­ras, siek­da­mas iš­veng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už tai, kad vai­ruo­da­mas nau­do­jo­si mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nu, Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sie­siems pa­tru­liams da­vė 20 eu­rų ky­šį.
Apie 16 va­lan­dą pa­tru­lius pa­pirk­ti pa­mė­gi­no 52 me­tų vy­ras.
Siek­da­mas iš­veng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už tai, kad au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne­blai­vus (1,47 pro­mi­lės), pa­tru­liams vai­ruo­to­jas siū­lė 500 eu­rų ky­šį...

Pi­ni­gus iš­vi­lio­jo „Re­git­ros“ "dar­buo­to­jas" (1)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Ven­to­je gy­ve­nan­čios mo­ters ir ta­ria­mo „Re­git­ros“ dar­buo­to­jo pa­žin­tis už­si­mez­gė feis­bu­ke. Mo­te­ris paat­vi­ra­vo, jog ke­ti­na tap­ti vai­ruo­to­ja, įgy­ti B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.
Ta­da ta­ria­mas „Re­git­ros“ dar­buo­to­jas už­si­mi­nė ga­lin­tis pa­dė­ti jai įgy­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą už tam tik­rą at­ly­gį.
Vy­ras nu­ro­dė są­skai­tą, į ku­rią tu­rė­tų bū­ti per­ves­ti pi­ni­gai ir už pa­slau­gą pa­pra­šė 800 eu­rų.
Mo­te­ris ne­dve­jo­da­ma rugp­jū­čio 30 die­ną pra­šo­mą su­mą...

Į kelią išbėgo briedis

2017 m. rugsėjo 12 d.
Per ava­ri­ją su­ža­lo­ji­mų pa­ty­rė 22 me­tų pa­sa­to vai­ruo­to­jas ir me­tais jau­nes­nė ke­lei­vė. Vy­rui su­ža­lo­ta gal­va, stu­bu­ras. Mer­gi­na dėl sme­ge­nų, kau­lų lū­žių ir ki­tų trau­mų ko­mos būk­lės iš­ga­ben­ta į Kau­no kli­ni­kas.
Po­li­ci­ja ra­gi­na vai­ruo­to­jus bū­ti bud­res­niais ir va­žiuo­jant pro miš­ką im­tis vi­sų ga­li­mų eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Avaringas savaitgalis

2017 m. rugsėjo 12 d.
Praė­jęs sa­vait­ga­lis pa­ženk­lin­tas ava­ri­jų. Vie­nas žmo­gus žu­vo, dar ke­li su­ža­lo­ti. Me­ta­lo lau­žu vir­to au­to­mo­bi­liai.Skau­džiau­sia ava­ri­ja įvyko vė­lų sek­ma­die­nio va­ka­rą, po 23 va­lan­dos, Šiau­lių ra­jo­ne, ke­lio Ryga–Šiauliai–Tauragė--Ka­li­ning­ra­das 36-ame ki­lo­met­re. Au­to­mo­bi­lis „Su­ba­ru Out­back“, vai­ruo­ja­mas 49 me­tų vai­ruo­to­jo, par­tren­kė į va­žiuo­ja­mą ke­lio da­lį išė­ju­sį 48 me­tų vy­rą.
Vie­tos gy­ven­to­jas, ku­ris ne­tu­rė­jo švie­čian­čio ži­bin­to, ne­vil­kė­jo ryš­kias­pal­vės lie­me­nės su...

Pasitarimas dėl smurto artimoje aplinkoje tyrimų efektyvinimo

2017 m. rugsėjo 9 d.
Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bė, Tel­šių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros (Tel­šių, Ma­žei­kių ir Ak­me­nės), Tel­šių, Ma­žei­kių, Ak­me­nės ra­jo­nų apy­lin­kių ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mų at­sto­vai, Tel­šių ap­skr. VPK pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vai.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Kas­ty­tis Šikš­nys ir jo pa­va­duo­to­ja Alf­re­da Sa­ba­liaus­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog esant di­de­liam skai­čiui pra­de­da­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je...

Vairuotojų dėmesiui

2017 m. rugsėjo 9 d.
Eis­mas ri­bo­ja­mas Auš­ros alė­jo­je, tarp Dva­ro ir Til­žės gat­vių, nuo 8 va­lan­dos ry­to iki 23 va­lan­dos va­ka­ro.
Įva­žia­vi­mas prie Talk­šos eže­ro (nuo Eže­ro gat­vės ir Uo­sių gat­vės link ka­pi­nių) – nuo 10 va­lan­dos ry­to iki 23 va­lan­dos va­ka­ro.
Var­po gat­vės at­kar­pa nuo įva­žia­vi­mo link SEB ban­ko iki įva­žia­vi­mo į Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos kie­mą – nuo 8 va­lan­dos ry­to iki 23 va­lan­dos va­ka­ro.
Var­po gat­vė­je esan­čio­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se, prie Šiau­lių vals­ty­bi­nės...

Motociklininkas paliko sužalotą moterį

2017 m. rugsėjo 9 d.
Rug­sė­jo 6 die­nos po­pie­tę Kur­šė­nuo­se ne­nus­ta­ty­tas mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas par­tren­kė ir su­ža­lo­jo pės­čią­ją. Pa­li­kęs nu­ken­tė­ju­sią­ją, vai­ruo­to­jas pa­si­ša­li­no.Ne­lai­mė įvy­ko 14 va­lan­dą 40 mi­nu­čių vie­na­me iš Kur­šė­nuo­se esan­čios V. Ku­dir­kos gat­vės kie­mų. Tei­gia­ma, kad mo­to­cik­li­nin­kas ne­su­val­dė mo­to­cik­lo. Tuo me­tu per kie­mą ėju­sią 80-ies me­tų mo­te­riai su­ža­lo­ta gal­va.Nu­ken­tė­ju­sio­ji gy­dy­mui pri­sta­ty­ta į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę ir gy­do­ma Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je...

Tarp geriausių šalies ugniagesių – ir šiaulietis

2017 m. rugsėjo 9 d.
Šiau­lie­tis ge­riau­sias praė­ju­sių me­tų ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas Re­mi­gi­jus Bal­čiū­nas lai­mė­jo ge­riau­sio pa­mai­nos va­do ti­tu­lą.
R. Bal­čiū­nas – bu­vęs Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos 1-osios ko­man­dos ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas šiuo me­tu dir­ba Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­mai­nos va­du.
R. Bal­čiū­nas tei­gė ti­kė­jęs sa­vo per­ga­le, jau­tė­si ge­rai fi­ziš­kai pa­si­ren­gęs, nes daug spor­tuo­ja, ypač mėgs­ta bok­so tre­ni­ruo­tes.
Prieš­gais­ri­nė­je ap­sau­go­je R...

Nuteista „būrėja“ iš Šiaulių rajono

2017 m. rugsėjo 8 d.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas tre­čia­die­nį pa­skel­bė nuo­spren­dį 29 – erių Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai Li­lia Kal­da­ras. Nus­ta­ty­ta, kad ji už bū­ri­mą kar­tą at­vi­rai pa­gro­bė, o ki­tą­kart pa­si­kė­si­no pa­grob­ti pi­ni­gus.Šeš­tą kar­tą tei­sia­mai ro­mų tau­ty­bės mo­te­riai skir­ta me­tų ir dvie­jų mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mė. Be to, teis­mas iš jos pri­tei­sė 120 eu­rų tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.
L. Kal­da­ras kal­tin­ta vie­no apy­sun­kio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu ir pa­si­kė­si­ni­mu įvyk­dy­ti vie­ną apy­sun­kį nu­si­kal­ti­mą.
Jos...

Kuršėniškiai dėl 20-ies eurų patyrė rimtesnių nuostolių

2017 m. rugsėjo 8 d.
Ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų pa­siū­ly­tu už­dar­biu mai­nais už pa­si­nau­do­ji­mą jų as­mens duo­me­ni­mis ir pa­ra­šus ant do­ku­men­tų su­si­gun­dę kur­šė­niš­kiai ne­tru­kus su­lau­kė rim­tų pro­ble­mų.Grei­to už­dar­bio ti­kė­ję­si 53-ejų ir 55-erių vy­rai iš Kur­šė­nų jau po ke­lių die­nų su­pra­to pa­te­kę į su­kčių pink­les.
Afe­ra pra­si­dė­jo, kai kur­šė­niš­kiams pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys ir pa­siū­lė san­do­rį: už pa­si­nau­do­ji­mą jų duo­me­ni­mis bei pa­ra­šus pa­siū­lė po 20 eu­rų.
Pla­ną įgy­ven­din­ti su­tar­ta su­si­ti­kus rugp­jū­čio 26-ąją. Vy­rai tą­dien su­si­ti­ko Kur­šė­nų...

Policijos salė vos talpino kaltinamuosius

2017 m. rugsėjo 7 d.
Šian­dien Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to po­sė­džių sa­lė­je to­liau ke­ti­na­ma nag­ri­nė­ti itin di­de­lės apim­ties su­kčia­vi­mo by­lą. Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas ne­tu­ri ga­li­my­bės vie­no­je po­sė­džių sa­lė­je su­tal­pin­ti vi­sų pro­ce­so da­ly­vių, to­dėl teis­mo po­sė­dis va­kar ir šian­dien vyks­ta po­li­ci­jo­je.Ši­tiek kal­ti­na­mų­jų, juos ly­din­čių Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Kon­vo­jaus bū­rio ir nuo gal­vos iki ko­jų gink­luo­tų Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nų, ad­vo­ka­tų po­li­ci­jos sa­lė grei­čiau­siai dar...

Sulaikytas brakonieriaujantis tvenkinio nuomotojas

2017 m. rugsėjo 7 d.
Už­va­kar po pie­tų Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, kad Ma­žei­kių ra­jo­ne, Svir­kan­čių tven­ki­ny­je, žve­jo­ja­ma tink­lais. Agen­tū­ros dar­buo­to­jai ir gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ne­del­siant nu­vy­ko prie tven­ki­nio ir su­ren­gė pa­sa­lą.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams il­gai ty­ko­ti ne­rei­kė­jo. Po 16 va­lan­dos, tven­ki­niui iš­tuš­tė­jus, val­ti­mi iš­siy­rė du vy­rai. Jie­du trau­kia tink­lus. Nie­ko blo­go ne­si­ti­kin­tys bra­ko­nie­riai...

Suniokota medžiotojų aikštelė

2017 m. rugsėjo 7 d.
Me­džio­to­jai pa­tir­tą tur­ti­nę ža­lą įver­ti­no 400 eu­rų.
Dėl tur­to su­nio­ko­ji­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pik­ta­da­riai kol kas ne­nus­ta­ty­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Policijos keturkojis vėl padėjo surasti grybautoją (1)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą Kel­mės ra­jo­no miš­ke pa­si­kly­du­si 52 me­tų mo­te­ris už iš­gel­bė­tą gy­vy­bę tu­rė­tų pa­dė­ko­ti Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ki­no­lo­gui To­mui Tau­rins­kiui ir jo tar­ny­bi­niam šu­niui At­ti­lui. Ke­tur­ko­jis per­šla­pu­sią ir paei­ti ne­be­ga­lin­čią mo­te­rį miš­ke su­ra­do praė­jus be­veik pa­rai po to, kai ji išė­jo iš na­mų ir pra­din­go.Rug­sė­jo 5 die­nos po­pie­tę, li­kus de­šim­čiai minučių iki 16 va­lan­dos, po­li­ci­ja ga­vo ar­ti­mų­jų pra­ne­ši­mą, kad rug­sė­jo 4 die­ną iš na­mų Kel­mės ra­jo­ne...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas