(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

25-eri vers­lo me­tai įver­tin­ti no­mi­na­ci­ja

2017 m. rugsėjo 13 d.
Daumantė BARANAUSKAITĖ

Va­kar Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos įsteig­ta Chai­mo Fren­ke­lio var­do no­mi­na­ci­ja įteik­ta AB Neaus­ti­nių me­džia­gų fab­ri­ko va­do­vui Sta­nis­lo­vui Gru­šui už nuo­pel­nus mies­to pra­mo­nei, dau­giau nei 25 me­tus vyks­tan­čią vers­lo plėt­rą, nau­jų dar­bo vietų kū­ri­mą ir ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja pa­kvie­tė ir į me­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją, buvo ati­da­ry­ta „At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ja“. Ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

daumante@skrastas.lt

Lin­kė­jo gy­vy­bin­gu­mo ir ino­va­ci­jų

Ūkio mi­nist­ras M. Sin­ke­vi­čius, Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas pir­miau­sia pa­dė­jo gė­lių ant Chai­mo Fren­ke­lio, pra­mo­nės Šiau­liuo­se pra­di­nin­ko, pa­mink­lo. Jis pa­sta­ty­tas bū­tent ŠPA ini­cia­ty­va.

Pra­mo­ni­nin­kų ren­gi­nys vy­ko fab­ri­kan­to Ch. Fren­ke­lio vi­los kie­me, kur A. Stul­pi­nas pri­mi­nė, jog Šiau­liai išau­go ir ta­po pra­mo­nės mies­tu bū­tent šio žmo­gaus dė­ka: „Šių die­nų mies­to ir re­gio­no pra­mo­ni­nin­kai tę­sia Ch. Fren­ke­lio pra­dė­tus dar­bus, ku­ria dar­bo vie­tas, die­gia nau­jo­ves, ak­ty­viai da­ly­vau­ja mies­to gy­ve­ni­me, pa­de­da mies­to žmo­nėms“.

Ūkio mi­nist­ras M. Sin­ke­vi­čius džiau­gė­si, kad to­kie ren­gi­niai su­ve­da į vie­ną vie­tą skir­tin­gų kryp­čių at­sto­vus – vie­tos val­džią, moks­lo ir vers­lo bend­ruo­me­nę. „Nė­ra tri­jų bend­ruo­me­nių, tri­jų Šiau­lių, yra vie­ni Šiau­liai, vie­nas re­gio­nas, ku­ris ir tu­ri pa­sa­ky­ti, kaip sa­ve po­zi­cio­nuo­ja“, – sa­kė M. Sin­ke­vi­čius.

Anot mi­nist­ro, Vy­riau­sy­bė mies­tui asis­tuos, pa­dės, kar­tais pa­kri­ti­kuos, ta­čiau tiks­las vie­nas – Šiau­liai, kaip mies­tas ir re­gio­nas tu­ri bū­ti gy­vy­bin­gi, ma­to­mi ir pa­žan­gūs, o šia­me re­gio­ne vei­kian­čios įmo­nės – ino­va­ty­vios.

Jis kal­bė­jo apie ten­den­ci­ją Lie­tu­vo­je, kai dar­bo už­mo­kes­tis ky­la, ta­čiau pro­duk­ty­vu­mas ky­la ne taip spar­čiai, o kai ku­riuo­se sek­to­riuo­se „lie­ka ho­ri­zon­ta­lio­je po­zi­ci­jo­je“. „To­dėl, siek­da­mi re­zul­ta­tų, tu­ri­me su­si­telk­ti. Prie­šin­gu at­ve­ju, ki­tos vals­ty­bės da­rys sa­vo dar­bą be mū­sų“, – sa­kė M. Sin­ke­vi­čius.

Rei­kia su­si­tel­ki­mo

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis sa­kė, kad re­gio­no sėk­mei bū­ti­ni trys dė­me­nys: sa­vi­val­dos, švie­ti­mo įstai­gų ir vers­lo pra­mo­nės są­vei­ka. Jo žo­džiais, pa­sta­ruo­ju me­tu vi­suo­me­nė­je daug kal­ba­ma apie idė­jas Lie­tu­vai, ta­čiau svar­biau­sia – vi­zi­jos taps­mas rea­ly­be. „Mums la­bai rei­kia idė­jų įgy­ven­din­to­jų, mū­sų vi­sa ver­tė ir ver­ty­bė at­si­skleis ta­da, kai idė­jos pa­virs kū­nu“, – sa­kė R. Dar­gis.

Me­ras A. Vi­soc­kas sa­kė neį­si­vaiz­duo­jan­tis gy­ve­ni­mo be pra­mo­nės ir da­li­jo­si įžval­go­mis, kad ūkio mi­nist­ras pui­kiai su­pran­ta: jei­gu Šiau­liai pra­ras sa­vo im­pul­są, jė­gas ir per­spek­ty­vą, „Šiau­rės Lie­tu­vai bus ne pa­ts ge­riau­sias sce­na­ri­jus“.

„Čia yra ir bend­ro­sios po­li­ti­kos, čia yra ir bend­ro­jo tie­siog žmo­giš­ko­jo su­pra­ti­mo, nes žmo­nės iš es­mės no­ri gy­ven­ti sa­vo tė­vy­nė­je“, – sa­kė A. Vi­soc­kas.

Me­ras tei­gė, jog yra sa­vi­val­dos, moks­lo ir vers­lo bend­rys­tė, da­bar rei­kia tik konk­re­taus su­vie­ny­to dar­bo. „Ir jei vi­siš­kai konk­re­tūs da­ly­kai pra­si­dės, tai bus tas da­ly­kas, ku­ris ma­ne džiu­gins“, – sa­kė mies­to me­ras.

Sta­tu­lė­lė – S. Gru­šo ran­ko­se

Ch. Fren­ke­lio var­do no­mi­na­ci­ja ir sta­tu­lė­lė įteik­ta vers­li­nin­kui AB Neaus­ti­nių me­džia­gų fab­ri­ko va­do­vui Sta­nis­lo­vui Gru­šui už as­me­ni­nius nuo­pel­nus Šiau­lių mies­to pra­mo­nei, dau­giau nei 25 me­tus vyks­tan­čią vers­lo plėt­rą, nau­jų dar­bo kū­ri­mą.

S. Gru­šas sa­kė, kad Ch. Fren­ke­lis jam yra pa­vyz­dys, į ku­rį rei­kė­tų ly­giuo­tis, tad šis ap­do­va­no­ji­mas jam la­bai svar­bus.

Me­ras pri­dė­jo, kad S. Gru­šas – la­bai kuk­lus ir pri­si­mi­nė, kaip kaž­ka­da vers­li­nin­ko klau­sė, ar yra bent vie­nam dar­buo­to­jui ne­su­mo­kė­jęs al­gos.

„Dė­me­sio! Nė vie­no to­kio at­ve­jo. 2 500 žmo­nių, 25 me­tai, ab­so­liu­čiai vi­si dar­buo­to­jai kiek­vie­ną mė­ne­sį gau­da­vo al­gas. Ar čia ne ro­dik­lis?“ – klau­sė A. Vi­soc­kas.

Pro­fe­si­nė­je veik­lo­je pa­si­žy­mė­ju­siems Šiau­lių įmo­nių dar­buo­to­jams tra­di­ciš­kai įteik­ti Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos ap­do­va­no­ji­mai. „Pro­fe­si­jos ri­te­rio“ ženk­le­liai „Už il­ga­me­tį dar­bą, pro­fe­sio­na­lu­mą ir iš­ti­ki­my­bę pro­fe­si­jai“ įteik­ti Li­nui Sa­lia­mo­riui, Ri­man­tui Ka­va­liaus­kui, Ire­nai Ge­ru­ly­tei, Al­ber­tui Kar­ka­lui, Si­gi­tui Tom­ke­vi­čiui, Eduar­dui Ste­pu­lio­niui.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Prieš ket­ve­rius me­tus įsteig­ta Chai­mo Fren­ke­lio var­do no­mi­na­ci­ja ati­te­ko Sta­nis­lo­vui Gru­šui, AB Neaus­ti­nių me­džia­gų fab­ri­ko va­do­vui, už ket­vir­tį am­žiaus vyk­do­mą vers­lą.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Robertas Dar­gis (iš kairės), ūkio mi­nist­ras Mindaugas Sin­ke­vi­čius, Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Alvydas Stul­pi­nas ir Šiau­lių me­ras Artūras Vi­soc­kas prie pa­mink­lo Ch. Fren­ke­liui.

Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tų su­kur­tą spor­ti­nį au­to­mo­bi­lį ir Šiau­lių pra­mo­nės ga­mi­nius iš­ban­dė ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius. Jis va­kar ati­da­rė pir­mą kar­tą Šiau­liuo­se įsi­kū­ru­sią pra­kti­nių gam­ta­moks­li­nių ir in­ži­ne­ri­nių kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mo la­bo­ra­to­ri­ją.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Geda.., 2017-09-15 15:15
Jau visuckui ten.ne vieta.. zmogiskujiu saviybiu pas ji nerasta!!!!!!

Įdomu, 2017-09-13 12:15
Kažin jo vergai, atsiprašau darbinykai, kokią nominaciją jam įteiktų?

Vertas, 2017-09-13 10:04
Taip atrodo žmogus, kuris žino, kad apdovanojimą gavo vertai

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas