(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Rusijos ambasadorius įvertino, kaip tvarkomos Kuršėnų karių kapinės

2017 m. rugsėjo 12 d.

Kur­šė­nuo­se ap­si­lan­kė Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­ren­ša, jog vi­zi­to tiks­las – ap­lan­ky­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ta­ry­bi­nių ka­rių ka­pi­nes Pa­ven­čiuo­se. Am­ba­sa­do­rių su­ti­ko Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Al­gis Ma­čiu­lis ir Kur­šė­nų se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas.

Sve­čiai iš Ru­si­jos am­ba­sa­dos ap­žiū­rė­jo ka­rių ka­pi­nes, pa­ma­tė, kaip jos tvar­ko­mos, ko­kie dar­bai da­ro­mi ir ką dar ga­li­ma pa­da­ry­ti.

Am­ba­sa­do­rius pa­žy­mė­jo, jog am­ba­sa­da at­lie­ka di­de­lį dar­bą, sie­kiant at­nau­jin­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pi­nes Lie­tu­vo­je.

„Mes su­da­ro­me su­tar­tis su Lie­tu­vos fir­mo­mis, ku­rios vyk­do ka­pi­nių at­nau­ji­ni­mo dar­bus. Ir štai da­bar mes at­va­žia­vo­me į pui­kų Kur­šė­nų mies­tą, kad ga­lė­tu­mė­me įver­tin­ti at­lie­ka­mus dar­bus. Ma­to­me, kad vis­kas pa­da­ry­ta ge­rai, be to, aš gal­vo­ju, kad tai ir mies­to la­bui, ir gy­ven­to­jams, nes tai at­min­tis apie žmo­nes. Ka­da pa­mink­lai at­ro­do ci­vi­li­zuo­tai, tai daug pa­sa­ko apie žmo­nes ir apie tuos, ku­rie pri­si­me­na tuos ka­rius, ku­rie žu­vo ko­vo­je už tai­ką,“ – min­ti­mis pa­si­da­li­no Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­do­rius A. Udal­co­vas.

Kur­šė­nų se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas pa­pa­sa­ko­jo am­ba­sa­do­riui, kad se­niū­ni­ja ka­pi­nes pri­žiū­ri, kiek ga­li tvar­ko jas. Pa­de­da ir Pa­ven­čių mo­kyk­los mo­ki­niai, ku­rie ru­de­nį su­grėbs­to la­pus.

Se­niū­ni­ja jau se­niai kė­lė klau­si­mą dėl rim­tes­nio ka­pi­nių tvar­ky­mo ir at­nau­ji­ni­mo.

„Džiu­gu, kad yra dė­me­sys iš am­ba­sa­dos pu­sės. Bus ski­ria­mos lė­šos, nes ke­le­tą me­tų tai ne­bu­vo spren­džia­ma, o da­bar vis­kas su­si­tvar­kys,“ – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Kur­šė­nų se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.

Am­ba­sa­do­rius Aleksandras Udal­co­vas (pirmas iš kairės) at­va­žia­vo įver­tin­ti, kaip tvar­ko­mos ka­rių ka­pi­nės Kur­šė­nuo­se, apie tai kal­bė­jo­si su Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ju Al­giu Ma­čiu­liu (pirmas iš dešinės) ir Kur­šė­nų se­niū­nu Vy­tau­tu Ged­mon­tu.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Kodel, 2017-09-12 08:54
Kodel Rusija netvarko tremtiniu kapu Sibire? Lietuvoje Rusijos kariai tai "uzmirse iseitii". Sibire tai per rusu "malone" atsirado lietuviu kapai.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas