(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

25-eri vers­lo me­tai įver­tin­ti no­mi­na­ci­ja (3)

2017 m. rugsėjo 13 d.
Va­kar Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos įsteig­ta Chai­mo Fren­ke­lio var­do no­mi­na­ci­ja įteik­ta AB Neaus­ti­nių me­džia­gų fab­ri­ko va­do­vui Sta­nis­lo­vui Gru­šui už nuo­pel­nus mies­to pra­mo­nei, dau­giau nei 25 me­tus vyks­tan­čią vers­lo plėt­rą, nau­jų dar­bo vietų kū­ri­mą ir ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja pa­kvie­tė ir į me­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją, buvo ati­da­ry­ta „At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ja“. Ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.Ūkio...

Jelgavoje joniškiečiai pristatė Žiemgalos istorijos ženklus

2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 10 die­ną Jel­ga­vo­je Ge­der­to Elia­so is­to­ri­jos ir me­no mu­zie­ju­je (Latvija), pra­de­dan­t Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius, ati­da­ry­ta Jo­niš­ky­je įkur­tos aso­cia­ci­jos „Žie­mių pra­das. Sim­ka­la“ ir Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ini­ci­juo­ta pa­ro­da „Žiem­ga­los is­to­ri­jos pėd­sa­kais“.
Vien­ti­so­je pa­ro­do­je su­dė­ti ke­tu­rių Jo­niš­ky­je vy­ku­sių pa­ro­dų eks­po­na­tai. Tai – į rin­ki­nius „Žiem­ga­los ak­tai. Ac­ta Se­mi­gal­liae“ ir „Sė­los ak­tai. Ac­ta...

Lenkijos policijos šunų čempionate – šiauliečiai geriausi (1)

2017 m. rugsėjo 13 d.
Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

Lie­tu­vos ko­man­dą su­da­rė trys pa­ty­rę pa­rei­gū­nai – ko­man­dos va­do­vas Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cent­ro Ki­no­lo­gi­jos val­dy­bos Ki­no­lo­gi­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Arū­nas Pet­ro­šius (anks­čiau 20 me­tų dir­bęs Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je) ir da­ly­viai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos Ki­no­lo­gų bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Ri­čar­das Sut­kus ir Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus...

Kel­mė­je mi­nė­tos Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do die­nos

2017 m. rugsėjo 13 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je mi­nė­tos Eu­ro­pos žy­dų pa­vel­do die­nos – ati­da­ry­ta nuo­trau­kų apie Kel­mės ra­jo­no žy­dus pa­ro­da, pa­ro­dy­tas fil­mu­kas apie žy­dų is­to­ri­ją, Lie­tu­vo­je iki Ho­lo­kaus­to gy­ve­nu­sias gau­sias žy­dų bend­ruo­me­nes, daž­nai su­da­riu­sias dau­giau ne­gu pu­sę vi­sų mies­te­lio gy­ven­to­jų.Pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę Eu­ro­po­je mi­ni­mos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do die­nos. Šie­met ren­gi­niai or­ga­ni­zuo­ti ke­tu­rio­lik­ti me­tai, Kel­mės kraš­to mu­zie­jus pri­si­jun­gė pir­mą sy­kį.
Kel­mės kraš­to...

V. Mazuronis: „Europos Sąjunga turės pasirinkti“

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šiau­liuo­se vie­šė­jęs ir su žur­na­lis­tais su­si­ti­kęs eu­ro­par­la­men­tas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis per­da­vė vi­siems šiau­lie­čiams svei­ki­ni­mus mies­to gim­ta­die­nio pro­ga ir pa­lin­kė­jo di­de­lės sėk­mės bei iš­min­tin­gos, ener­gin­gos val­džios ir jos su­vo­ki­mo, ko rei­kia mies­tui ir ko jis no­ri.Po­li­ti­kas taip pat iš­sa­kė min­čių apie tai, ko­kia kryp­tis Eu­ro­pos Są­jun­gai bū­tų pa­ran­kiau­sia ei­nant link to­les­nio sėk­min­go vys­ty­mo­si.Su žur­na­lis­tais V. Ma­zu­ro­nis kal­bė­jo­si apie Eu­ro­pos...

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sios pa­ro­dos ir dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mo me­tu, dar ne­pa­si­bai­gus ren­gi­niui, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas ir ak­ty­vus Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko rė­mė­jas ar­chi­tek­tas gu­lė­jo ant grin­dų.Ša­lia sto­vė­ję žmo­nės svarstė, gal jis „pa­dau­gi­no“? Kai ku­rie priė­jo pa­klaus­ti, kas nu­ti­ko. Va­kar vyr. specialistas „Šiau­lių kraš­tui“ neat­sa­kė, ar bu­vęs blai­vus, bet ti­ki­no...

Trečias Oro uosto sklypų aukcionas „nemeluos“? (1)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Tai jau tre­čia­sis auk­cio­nas šiems skly­pams. Du pir­mie­ji auk­cio­nai ne­pa­vy­ko. Tre­čia­sis, ti­ki­ma­si, pa­vyks, nes Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė, kad į Oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rą per dve­jus me­tus bū­tų in­ves­tuo­ti 5 mi­li­jo­nai eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiauliuose atidaroma pramonės laboratorija jaunimui ir verslo forumas

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šian­dien ir ry­toj Šiau­liuo­se pra­mo­ni­nin­kai ir Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja kon­so­li­duo­ja jė­gas – pir­mą kar­tą Šiau­liuo­se įsi­kurs „At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ją“ jau­ni­mui, o vers­lo bend­ruo­me­nei pra­mo­ni­nin­kai ren­gia ir iš­skir­ti­nį vers­lo fo­ru­mą – Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos IV me­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją.„At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ja“ – pra­kti­nių gam­ta­moks­li­nių ir in­ži­ne­ri­nių kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mo veik­la, jau­ni­mas su­si­pa­žins su pra­mo­nės...

Menininkė parodoje – apie žmogaus ir taršos problemą

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta mies­to gim­ta­die­niui skir­ta Aust­ri­jos Krem­so mies­to „Da­li­ko“ ga­le­ri­jos įkū­rė­jos Da­lios Blauens­tei­ner ta­py­bos pa­ro­da „Atei­tis yra da­bar“. Jo­je me­ni­nin­kė at­krei­pia dė­me­sį į ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas ir kvie­čia po­ky­čius pra­dė­ti nuo sa­vęs.Tai pir­mo­ji D. Blauens­tei­ner pa­ro­dos eks­po­zi­ci­ja Lie­tu­vo­je po to, kai iš­vy­ko sve­tur. Me­ni­nin­kė džiau­gė­si at­si­ra­du­siu ry­šiu su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu, ku­rį bai­gė ir...

Galerijoje – dvi parodos ir dailės albumas

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­tos dvi eks­po­zi­ci­jos. Ta­py­to­jos Lau­ros Guo­kės tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­si per­so­na­li­nė pa­ro­da „Lie­tu­vos kai­me“ ir dai­li­nin­ko, poe­to, pe­da­go­go Eduar­do Juch­ne­vi­čiaus (1942-2011) kū­ry­bos pa­ro­da bei pri­sta­ty­tas dai­lės al­bu­mas.Lie­tu­vių dai­lė­je Eduar­das Juch­ne­vi­čius la­biau­siai ži­no­mas kaip es­tam­pų – li­no­rai­ži­nių kū­rė­jas. Kū­rė­jo žmo­na Da­lia dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mą pa­si­ti­ko ei­lė­raš­čiu, pa­si­da­li­jo...

Rusijos ambasadorius įvertino, kaip tvarkomos Kuršėnų karių kapinės (1)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Sve­čiai iš Ru­si­jos am­ba­sa­dos ap­žiū­rė­jo ka­rių ka­pi­nes, pa­ma­tė, kaip jos tvar­ko­mos, ko­kie dar­bai da­ro­mi ir ką dar ga­li­ma pa­da­ry­ti.
Am­ba­sa­do­rius pa­žy­mė­jo, jog am­ba­sa­da at­lie­ka di­de­lį dar­bą, sie­kiant at­nau­jin­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pi­nes Lie­tu­vo­je.
„Mes su­da­ro­me su­tar­tis su Lie­tu­vos fir­mo­mis, ku­rios vyk­do ka­pi­nių at­nau­ji­ni­mo dar­bus. Ir štai da­bar mes at­va­žia­vo­me į pui­kų Kur­šė­nų mies­tą, kad ga­lė­tu­mė­me įver­tin­ti at­lie­ka­mus dar­bus. Ma­to­me...

Pasivaikščiojimas po tarpukario Šiaulius (17)

2017 m. rugsėjo 9 d.
Šiau­lių mies­to aikš­tė­je kvies­lys kvie­čia ap­si­lan­ky­ti cuk­rai­nė­je, ke­pyk­lo­je, ki­no teat­re ar pas siu­vė­ją. Ant ko­jū­kų vaikš­čio­jan­tys žong­lie­riai kre­čia iš­dai­gas, pri­šo­kę ber­nio­kai siū­lo­si nu­bliz­gin­ti ba­tus, o lais­vo el­ge­sio mer­gi­nos dai­ro­si klien­to. Rei­kia sau­go­tis ir ki­šen­va­gio, ku­ris tik ir ty­ko įlįs­ti į tur­tin­go mies­tie­čio ki­še­nę. Lai­mei, tvar­ką aikš­tė­je pa­lai­ko bud­rūs po­li­ci­nin­kai. Taip žais­min­gai ir ne­tra­di­ciš­kai va­kar pra­si­dė­jo „Šiau­lių die­nos“.Vos įžen­gus į sti­li­zuo­tą...

Savojo PIN kodo paieškos parodoje „Ką veiki?“ (3)

2017 m. rugsėjo 9 d.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių are­na ir jos priei­gos vos tal­pi­no ket­vir­to­sios ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo ir švie­ti­mo pa­ro­dos „Ką vei­ki?/ Ta­vo PIN ko­das“ da­ly­vius ir lan­ky­to­jus. Čia bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti ir iš­ban­dy­ti apie 140 įvai­riau­sių veik­lų, tin­ka­mų ne tik moks­lei­viams, dar­že­li­nu­kams, bet ir suau­gu­sie­siems.
Šie­met pa­ro­do­je bu­vo ga­li­ma ne tik iš­ban­dy­ti dau­gy­bę įdo­mių veik­lų, pa­si­klau­sy­ti jau­nų­jų at­li­kė­jų at­lie­ka­mų mu­zi­kos kū­ri­nių, pa­si­žiū­rė­ti šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mų ar iš­ban­dy­ti jė­gas ant...

„Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je – dar kar­tą "Mon­mart­ras"

2017 m. rugsėjo 9 d.
Ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę ga­le­ri­jo­je „Laip­tai“ ati­da­ry­ta tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ka-2017“ me­ni­nin­kų ta­py­bos dar­bų pa­ro­da „Mies­to spal­vos“ ir at­lik­tas per­for­man­sas. Lan­ky­to­jai bal­suo­da­mi iš­rin­ko mėgs­ta­miau­sius pa­ro­do­je eks­po­nuo­tus au­to­rių dar­bus.22 dai­li­nin­kai iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio pri­sta­tė vie­no for­ma­to ta­py­bos dro­bes, ku­rios pir­mą­kart eks­po­nuo­ja­mos ga­le­ri­jo­je. Me­ni­nin­kų dar­bai su­kur­ti gy­vai, praei­viams...

Motociklu per Lietuvą

2017 m. rugsėjo 9 d.
Mo­to­cik­lų en­tu­zias­tų Jo­niš­ky­je su­si­bū­rė ne­ma­žas bū­rys. Va­ka­rus ar lais­va­die­nius jie mėgs­ta pa­si­va­ži­nė­ti po apy­lin­kes, o ato­sto­gau­da­mi vyks­ta to­liau.
Bend­ra­min­čiai nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir mo­to­tu­riz­mo ra­ly­je „My­lėk Lie­tu­vą“, kur var­žo­si ko­man­dos iš vi­sos Lie­tu­vos. Ren­gi­nio me­tu iš įvai­rių ša­lies vie­tų ko­man­dos lan­ko įvai­rius tu­riz­mo ob­jek­tus, pa­žy­mė­tus spe­cia­lia­me že­mė­la­py­je, o va­ka­re su­si­ren­ka nu­ma­ty­to­je vie­to­je ir ver­ti­na­ma, kam ge­riau­siai...

Kilo įtarimų dėl direktoriaus žmonos įdarbinimo (22)

2017 m. rugsėjo 9 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, kad iš­siaiš­kin­tų, ar sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas ga­li­mai ne­pa­žei­dė Vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo, kai jo žmo­na įsi­dar­bi­no di­rek­to­riaus at­sto­vau­ja­mo­je sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė­je.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ai­va­ro Rud­nic­ko žmo­na Do­vi­lė Rud­nic­kie­nė UAB „Jo­niš­kio...

Sveikinimas

2017 m. rugsėjo 8 d.
Mū­sų gim­tie­ji Šiau­liai pa­si­tin­ka 781-ąjį ru­de­nį, į gim­ta­die­nio šven­tę su­kvies­da­mi ne tik mies­tie­čius, bet ir ki­tus pla­čiai po skir­tin­gas vie­tas iš­si­bars­čiu­sius kraš­tie­čius. Bū­da­mi vie­no mies­to vai­kai, jaus­ki­tės at­sa­kin­gi už tą vie­tą, už jos is­to­ri­ją, kul­tū­rą ir žmo­nes, nes gim­ti­nė­je vi­sa ko pra­džia – šak­nys, že­mė, dan­gus, iš čia išau­ga tau­ta. Pa­sak Vy­dū­no, „as­me­ny­bė ne­ga­li bū­ti vi­sa­pu­siš­ka be ry­šio su tau­ta. Tik per tau­tos dva­sią žmo­gaus są­mo­nė at­si­sklei­džian­ti moks­le, me­ne, mo­ra­lė­je.“...

Menininkas pakvietė „Dialogams“

2017 m. rugsėjo 8 d.
Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio pro­ga Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jui au­to­rius pa­do­va­no­jo 31 kū­ri­nį.
Pa­ro­do­je pri­sta­to­mi asamb­lia­žai su­kur­ti iš įvai­rių daik­tų, ku­rie, pri­si­kel­da­mi nau­jam gy­ve­ni­mui, pa­sa­ko­ja apie Lie­tu­vos is­to­ri­ją ir kul­tū­rą, su­jun­gia praei­tį su da­bar­ti­mi. Au­to­rius sa­ko, kad šie daik­tai – kaip žmo­nės, jie gin­či­ja­si, drau­gau­ja: „Tai daik­tai – žmo­giš­kų jaus­mų sim­bo­liai, že­miš­ki, ne­pa­ki­lę į pa­dan­ges, kuk­lūs.“
Pa­sak me­no kri­ti­kų, S. Pran­cui­čio dar­bų pa­va­di­ni­mai –...

Žygiuos partizanų takais

2017 m. rugsėjo 8 d.
Nu­ma­ty­tas iš­vy­ki­mas au­to­bu­su iš ry­to, 8 va­lan­dos 45 mi­nu­tės, iš L. Ivins­kio au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės Kur­šė­nų mies­to cent­re.
10 va­lan­dą bus au­ko­ja­mos Šv. Mi­šios Šiau­lių Šv. Jur­gio baž­ny­čio­je. Po va­lan­dos ke­ti­na­ma ap­lan­ky­ti vie­tą, ku­rio­je bu­vo už­kas­ti nu­žu­dy­ti pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­ti­niams oku­pan­tams da­ly­viai, lan­ko­mas Šiau­lių mies­to Gin­kū­nų ka­pi­nių pan­teo­nas.
Po pie­tų žy­gio da­ly­viai tu­rė­tų pa­siek­ti par­ti­za­nų va­da­vie­tės bun­ke­rį Gul­bi­nų miš­ke, su­sto­ti prie...

Nerimas dėl galimų savivaldybės įmonių nepriklausomų valdybų

2017 m. rugsėjo 8 d.
Pa­sak me­ro, sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se at­si­ra­dus ne­prik­lau­so­miems val­dy­bos na­riams, Sa­vi­val­dy­bei ga­li tap­ti sun­kiau rū­pin­tis įmo­nės rei­ka­lais ir at­sto­vau­ti mies­tie­čių in­te­re­sams. Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mai ar siū­ly­mai ga­li bū­ti ne­tgi ig­no­ruo­ja­mi, bai­mi­na­si A. Vi­soc­kas.
Me­ro įsi­ti­ki­ni­mu, nau­ja­sis Vy­riau­sy­bės spren­di­mas tik truk­dys sėk­min­gai Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių veik­lai. A. Vi­soc­kui pri­ta­ria ir UAB „Šiau­lių van­de­nų“ di­rek­to­rius Jo­nas Mat­ke­vi­čius. Jis re­mia­si...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas