(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Karas vaiko akimis

Ka­ras vai­ko aki­mis (12)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
zau

Ski­riu Va­le­ri­jai, sa­vo ma­mai, ku­ri gy­ve­ni­me pa­ty­rė daug var­go ir siel­var­to.

SPI­RI­TIZ­MO SEAN­SAI

Jie vyk­da­vo Mo­lių ūky­je, be­veik kiek­vie­ną šeš­ta­die­nio va­ka­rą. Vi­si rink­da­vo­si į di­džiau­sią kam­ba­rį – sve­tai­nę. To žai­di­mo ini­cia­to­rė bu­vo ūkio šei­mi­nin­kė. Į vi­du­rį as­los ati­temp­da­vo sta­lą. Jis bu­vo kli­juo­tas, be vi­nių. Ant jo pa­klo­da­vo įvai­riais sim­bo­liais iš­mar­gin­tą po­pie­riaus la­pą. To­je skiau­tė­je bu­vo su­ra­šy­tas vi­sas rai­dy­nas, skai­čių se­ka... iki šim­to. Vi­du­ry­je pa­dė­da­vo ar­ba­ti­nę lėkš­te­lę, ku­ri tam ir tar­na­vo. Jos išo­ri­nė­je pu­sė­je bu­vo nu­pieš­ta strė­lė. Ta­da už­ge­sin­da­vo ži­ba­li­nę lem­pą ir įžieb­da­vo vaš­ki­nę žva­kę. Kam­ba­rys pa­si­ner­da­vo į tam­są, aš po suo­lu pa­ries­da­vau ko­jas. Bau­gu. Dvi ran­kų po­ros (žmo­nės – bū­ti­nai skir­tin­gų ly­čių) pra­dė­da­vo po po­pie­riaus la­pą stum­dy­ti lėkš­te­lę.

Kar­tais tas spi­ri­tiz­mo sean­sas už­si­tęs­da­vo iki pa­ry­čių. Prik­lau­sy­da­vo nuo da­ly­vių azar­to ir ko­kius dar­bus rei­kė­jo nu­veik­ti sek­ma­die­nį. Daž­nai ne­su­lauk­da­vau žai­di­mo pa­bai­gos, už­mig­da­vau. Ma­ma nu­neš­da­vo į lo­vą.

Tą įsi­min­ti­ną va­ka­rą lėkš­te­lės pa­klau­sė: ,,Ar Va­cį (ma­no dė­dę) pa­gaus vo­kie­čiai, ar iš­veš į Sak­so­ni­ją“. Lėkš­te­lė su­dė­lio­jo: ,,Ne!” Pas­kui pa­si­tei­ra­vo: ,, Ar Ade­lė šie­met iš­te­kės?‘‘ Vi­si per­skai­tė: ,,Par­ti­za­naus“. Iš tie­sų – po me­tų Mo­lis ją iš­ve­žė į Vieš­vė­nus. Mer­gi­na Luo­kės ir Var­nių miš­kuo­se par­ti­za­na­vo Tu­zi­no bū­ry­je, ker­ši­jo už sa­vo ir ki­tų žy­dų skriau­das.

,,Pak­laus­kim ko nors rim­tes­nio, pa­vyz­džiui, kas lai­mės ka­rą“, – pa­siū­lė Mo­lis. Lėkš­te­lė su­dė­lio­jo: ,,Ru­sai“. Vi­si gar­siai nu­si­juo­kė, nes tą to­li­mą 1943-ių­jų va­sa­rą mū­šiai vy­ko to­li to­li Ru­si­jo­je, kaž­kur prie Kurs­ko, Ku­ba­nė­je. Vo­kie­čiai kas sa­vai­tę tri­mi­ta­vo, kad dar die­na ki­ta ir jie už­val­dys Le­ning­ra­dą.

Dau­gu­ma lie­tu­vių ne­ti­kė­jo hit­le­ri­nin­kų per­ga­le, jie bu­vo lin­kę ma­ny­ti, kad ka­rą lai­mės ang­lai. Kad ka­rą lai­mė­tų.... ru­sai, hu­mo­ras.

Jau­nes­nio­ji Mo­ly­tė pa­klau­sė, kur ry­toj, tai yra sek­ma­die­nį, ji va­žiuos? Pers­kai­tė: ,,Plauks gel­do­je“.

Čia šei­mi­nin­kas ne­beišt­vė­rė – čiu­po lėkš­ti­kę ir pro du­ris. Mo­lie­nė iš pa­skos šauk­da­ma: ,,Ne­dau­žyk... po­rce­lia­nas“.

Po karš­to fi­na­lo vi­si iš­si­skirs­tė. Sek­ma­die­nio ry­tą pla­na­vo anks­ti kel­tis, va­žiuo­ti į Tel­šius, į at­lai­dus. Neiš­va­žia­vo. Iš pat ry­to pliaup­te pliau­pė lie­tus. At­ro­dė, kad že­mė su dan­gu­mi su­ki­bo: čai­žė žai­bai, sa­vo ga­lią ro­dė griaus­ti­nis.

Dar prieš pie­tus de­be­sys iš­si­vaikš­čio­jo, nu­švi­to sau­lė. Jau­ni­mas ėmė dūk­ti: vie­nas ki­tą gau­dy­ti, van­de­niu lais­ty­tis (ša­lia tro­bos bu­vo šva­ri kūd­ra). Nie­kas ir ne­pas­te­bė­jo, kaip jau­nes­nio­ji ūki­nin­kai­tė, at­si­sė­du­si į lo­vį, pra­dė­jo irs­ty­tis po prū­dą. Iš pra­džių vie­na, pa­skui pa­si­kvie­tė ir mū­sų nu­my­lė­ti­nį... šu­nį Rek­są.

Tik ta­da vi­si pri­si­mi­nė spi­ri­tiz­mo sean­są: ,,Gal lėkš­te­lė ne­me­la­vo ir apie ru­sus“, – su­si­mąs­tė jie.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

čia aš, 2017-08-14 11:26
Matomai, jūsų tarpe nebuvo stipresnio energetiko. Ir mes jaunystėje tą darydavome, tai lėkštė lėkdavo viena, nesuspėdavo mūsų rankos su ja.

Ką aš žinau..., 2017-08-13 10:53
Mes, paauglės, karo pabaigoje irgi rinkdavomės ir "darydavom spiritizmą", bet kadangi lėkštelė nejudėjo, tai ją stumdyti ėmiau aš...Labai įdomių atsakymų sugalvodavau... O gal koks "pranašavimas" ir išsipildė?...Gaila, nebepamenu savo "pranašysčių", bet mano "kolegės" jomis pagarbiai tikėjo...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas