(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Sistema myli silpnuosius (21)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs dvi­ra­tis. Ant dvi­ra­čio ran­ke­nos už­ka­bin­tas mai­šas su viš­tie­nos kau­lais.
Vie­ni praei­viai abe­jin­gai praė­jo pro ša­lį. Ki­ti, jaut­res­nės šir­dies, pra­dė­jo ty­ri­nė­ti, ar žmo­gus dar kvė­puo­ja, pa­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Ke­pi­na sau­lė. Dar nu­mirs žmo­ge­lis mies­to vi­du­ry!
Iš li­go­ni­nės kauk­da­ma si­re­no­mis jau lė­kė grei­to­ji pa­gal­ba. O gat­vė­je pa­mie­go­ti su­ma­nęs žmo­gus, vos...

Infliacija Baltijos šalyse – daugiau skirtumų ar panašumų?

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja lie­pos mėn. su­da­rė 3,9 pro­c. Toks inf­lia­ci­jos ly­gis – ne tik be­ne aukš­čiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), bet ir len­kia inf­lia­ci­jos Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ly­gius, ku­rie taip pat kur kas di­des­ni nei ES vi­dur­kis. Ko­kie vi­daus ir išo­rės veiks­niai le­mia to­kius kai­nų au­gi­mo skir­tu­mus?
Spar­tes­nis kai­nų ki­li­mas Lie­tu­vo­je vi­sų pir­ma yra su­si­jęs su vi­daus...

N. Mačiulis: atitolome nuo sisteminės mokesčių reformos, bet yra ir sveikintinų sprendimų (2)

2017 m. rugpjūčio 3 d.

„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per pri­sta­ty­mą va­sa­ros pra­džio­je, o da­bar tų po­ky­čių dar ma­žiau. Ati­to­lo­me nuo sis­te­mi­nės mo­kes­čių re­for­mos. Ki­ta ver­tus, Vy­riau­sy­bė pa­sie­kė pa­grin­di­nį sa­vo tiks­lą, t. y. di­di­na neap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį (NPD), įgy­ven­di­na pa­kei­ti­mus, kad ma­žė­tų pa­ja­mų ne­ly­gy­bė, so­cia­li­nė at­skir­tis ir skur­das. Su tuo ga­li­ma pa­svei­kin­ti“, – nau­jie­nų agen­tū­rai EL­TA sa­kė N...

Kad taip kiekvienam po tūkstantį eurų! (23)

2017 m. liepos 28 d.
Vie­nas kai­mo in­te­li­gen­tas su­glu­mi­no ne­ti­kė­tu klau­si­mu: „Ar ei­li­nis Lie­tu­vos žmo­gus jau­čia Eu­ro­pos pa­ra­mą?“
Ka­dan­gi sa­ve lai­kau ei­li­niu Lie­tu­vos žmo­gu­mi, pra­dė­jau min­ty­ti, kaip to­ji pa­ra­ma at­si­lie­pė ma­no gy­ve­ni­mui.
Iš Eu­ro­pos pa­ra­mos su­tvar­kė Kel­mės cent­rą. Vie­toj di­de­lių ke­tur­kam­pių iš­kly­pu­sių ta­ry­bi­nių ply­te­lių su­dė­jo trin­ke­les. Sma­giau vaikš­čio­ti. Ma­žes­nis pa­vo­jus nuo šio­je že­mė­je pra­gy­ven­to lai­ko jau ap­di­lu­siems są­na­riams. Ei­ni sau į dar­bą ar...

Ar kartūs saldūs mokesčiai?

2017 m. liepos 26 d.
Kam ga­li pa­tik­ti mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius? Su en­tu­ziaz­mu nau­jus ar pa­di­din­tus esa­mus mo­kes­čius ga­li priim­ti tik tie, ku­rie jo­kių mo­kes­čių ne­mo­ka, o iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­na daug. Kaip ži­no­ma, to­kių lai­min­gų­jų be­veik nė­ra. Vis dėl­to be mo­kes­čių vals­ty­bė funk­cio­nuo­ti ne­ga­lė­tų – lė­šos rei­ka­lin­gos ir kraš­to ap­sau­gai, ir vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mui, ir švie­ti­mui, ir svei­ka­tos ap­sau­gai, ir dau­gy­bei ki­tų svar­bių funk­ci­jų.
To­dėl dis­ku­tuo­ti reik­tų ne apie tai, ar mo­kes­čiai...

Kvalifikuotas aš ar ne?

2017 m. liepos 22 d.
Įs­ta­ty­me pa­teik­tas kva­li­fi­kuo­to dar­bo api­brė­ži­mas – iš se­ri­jos „svies­tas svies­tuo­tas“. Šne­ka­mo­jo­je kal­bo­je – vis­ko pa­si­tai­ko, net ir nu­si­šne­kė­ti. Bet kai nu­si­šne­ka įsta­ty­mas – ge­ro ne­lauk.
Net­ruk­si­me su­lauk­ti ir teis­mi­nių gin­čų, be­siaiš­ki­nant pa­čią są­vo­ką. Kas yra to­ji kva­li­fi­ka­ci­ja ar pro­fe­si­niai ge­bė­ji­mai – ne­ži­no nie­kas. Dip­lo­mas? Pa­tir­tis? Dar­bo su­dė­tin­gu­mas? Nė vie­nas kri­te­ri­jus nė­ra nei įti­ki­na­mas, nei pa­ti­ki­mas, nes kiek­vie­nas...

Lietuva sensta ir pasekmės bus liūdnos

2017 m. liepos 20 d.
DNB ban­ko tau­py­mo ir in­ves­ta­vi­mo pa­slau­gų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­lan­das Ju­tei­ka

Lie­tu­va – vie­na se­niau­sių ša­lių pa­gal gy­ven­to­jų am­žiaus vi­dur­kį vi­sa­me pa­sau­ly­je. 2016-ais me­tais užė­mė­me 16 vie­tą pa­gal vi­sų gy­ven­to­jų am­žiaus vi­dur­kį, ku­ris sie­kė 43 me­tus (re­mian­tis World CIA Fact­book 2016). Dar įspū­din­ges­nė – 4-oji vie­ta pa­sau­ly­je – yra ly­gi­nant mo­te­ris, ku­rių am­žiaus vi­dur­kis Lie­tu­vo­je sie­kia be­veik 47 me­tus. Jei­gu to­kia gy­ven­to­jų se­nė­ji­mo ten­den­ci­ja...

Politinis turgelis (5)

2017 m. liepos 15 d.


Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja? Šiau­liuo­se jo­kios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos se­niai ne­bė­ra, o ty­lu. Bet ir čia, kaip vir­šū­nė­se, vyks­ta po­li­ti­nis tur­gus.
Sei­me į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją pleiš­tą įva­rė kon­ser­va­to­riai, su­de­rė­ję su „vals­tie­čiais ža­liai­siais“, jog bal­suos už miš­kų urė­di­jų re­for­mą, jei­gu bus grą­žin­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui.
So­cial­de­mok­ra­tai pa­si­pik­ti­no...

Politologai įvardijo galimus kandidatus artėjantiems Prezidento rinkimams

2017 m. liepos 12 d.
Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į kiek­vie­ną aukš­tą po­stą no­rin­čių­jų yra ne per ma­žai, o per daug. Rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nes pa­si­rin­ki­mas bus pla­tes­nis, ma­nau, kad ir ta pra­sme, jog vi­sos par­ti­jos siū­lys sa­vo kan­di­da­tus, o ne kaip anks­čiau, kai kon­ser­va­to­riai pa­lai­ky­da­vo D. Gry­baus­kai­tę“, – kal­bė­jo K. Gir­nius.
Sa­vo ruož­tu po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jast­rams­kis pa­žy­mė­jo, kad bū­si­mas...

Regioninė atskirtis – padėtis be išeities?

2017 m. liepos 7 d.
Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti „vi­du­ti­nį“ vi­sos Lie­tu­vos pa­veiks­lą. Ta­čiau nors Lie­tu­va yra ma­ža vals­ty­bė, tarp jos re­gio­nų eg­zis­tuo­ja la­bai ne­ma­ži skir­tu­mai. Ar tai yra pro­ble­ma ir ar ją įma­no­ma iš­spręs­ti?
Lie­tu­va ne­tu­ri to­kios di­de­lės pro­ble­mos kaip Lat­vi­ja, kur kar­tais sa­ko­ma, kad yra Ry­ga ir vi­sa ki­ta. Lie­tu­vo­je yra ne vie­nas mies­tas, tu­rin­tis sa­vo iš­skir­ti­nu­mą ir sėk­mės...

Virš urėdijų – tik giedras dangus?

2017 m. liepos 5 d.
Ka­dai­se, praė­ju­sios eko­no­mi­nės kri­zės lai­kais vei­kė to­kia Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės. Jos tiks­las bu­vo teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip op­ti­mi­zuo­ti vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą, nai­kin­ti be­si­dub­liuo­jan­čias funk­ci­jas ar ne­la­bai ką vei­kian­čias įstai­gas. Šios ko­mi­si­jos, kaip to­kios ne­bė­ra, bet ne dėl to, kad vie­ša­ja­me sek­to­riu­je bu­vo įves­ta ga­lu­ti­nė ir to­bu­la tvar­ka. Ko­mi­si­jos funk­ci­jas da­bar at­lie­ka pa­ti vy­riau­sy­bė ir mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau kai ku­rios vie­šo­jo...

Šaltasis Rusijos ir Lietuvos tango: meilė ar propaganda?

2017 m. liepos 1 d.

Mi­nis­te­ri­ja su­bsi­di­ja­vo „Stu­di­jos SLON“ pro­jek­tą „Pil­na­met­ra­ži­nio na­cio­na­li­nio vai­dy­bi­nio fil­mo nuo­ma“, ir tai pa­da­ry­ta šie­met, kai Ru­si­ja mi­ni 1917-ųjų me­tų re­vo­liu­ci­jos su­kak­tį. Tie­sa, ji jau va­di­na­ma „Di­džią­ja Ru­si­jos Re­vo­liu­ci­ja“, o žmo­nėms skel­bia­ma: „2017-ie­ji – 1917 me­tų Re­vo­liu­ci­jos šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus me­tai. Šimt­me­čio ri­ba – is­to­ri­nės at­min­ties orien­ty­ras. Bū­tent da­bar bū­ti­na pa­lai­ky­ti vi­suo­me­nės tai­ki­ni­mo su 1917 me­tų įvy­kiais...

Ar tėvus-gegutes išauklės atimtas vairuotojo pažymėjimas? (18)

2017 m. birželio 28 d.
Kai ku­rie Sei­mo na­riai su­ka gal­vas, kaip pri­vers­ti tė­vus – ge­gu­tes iš­lai­ky­ti sa­vo vai­kus. Gal­vo­sū­kio daug. Mat skra­jok­liai to­kie „pro­tin­gi“, kad per­gud­rau­ja ne tik sa­vo vai­kų mo­ti­nas, bet ir kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų pri­so­din­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, net Sei­mo na­rius.
O mes – „gud­ru­mo“ sto­ko­jan­tys mo­kes­čių mo­kė­to­jai iš­lai­ko­me tų ge­gu­čių vai­kus per Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­dą ir šel­pia­me įvai­riau­sių pa­šal­pų pa­vi­da­lu.
Tų ge­gu­čių, Sei­mo na­rių skai­čia­vi­mu, 84 tūks­tan­čiai. 97...

Žemaitukai vežimo nebepatempia? (5)

2017 m. birželio 23 d.

Dar tik pus­me­tis, bet jau aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji val­džia, iš rin­kė­jų ga­vu­si iš­skir­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą ir įpa­rei­go­ji­mą rink­ti ak­me­nis iš vals­ty­bės lau­kų, ne­su­ge­ba pa­kel­ti sun­kes­nio rie­du­lio ar, dar bai­siau, ne­be­no­ri to da­ry­ti.
Skam­biai pa­teik­tos re­for­mos virs­ta bu­ta­fo­ri­ja, sa­vaip jau su­pran­ta­mi ir du pa­grin­di­niai rin­ki­mų šū­kiai: re­gio­ni­nė po­li­ti­ka ir kul­tū­ra.
Ga­li­ma su­tik­ti, kad Lie­tu­va – vie­nas re­gio­nas, to­dėl efek­ty­vios...

Getas ar komforto zona? (5)

2017 m. birželio 22 d.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pra­kal­bo apie spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų pa­nai­ki­ni­mą. Esą tai sa­vo­tiš­ki ge­tai, kur už­da­ry­ti „ki­to­kie“ vai­kai. Juos rei­kia leis­ti į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las. Te­gu in­teg­ruo­ja­si. O bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­niai te­gu mo­ko­si to­le­ran­ci­jos. Te­gu įpran­ta pa­kęs­ti ša­lia sa­vęs ki­to­kius bend­raam­žius.
Ki­to­kius tai ki­to­kius... Ta­čiau ne­ly­gu, kaip su­pra­si­me są­vo­ką „ki­toks“. „Ki­to­kie“ ne­gu vi­si daž­nai bū­na me­ni­nin­kai, ypač ga­būs...

Tam davė, o.. (1)

2017 m. birželio 21 d.
Ma­žes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą mo­kės ir ma­žes­nes nei 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus gau­nan­tys as­me­nys, ku­rie už­sii­ma in­di­vi­dua­lia veik­la ir pri­klau­so taip va­di­na­moms „lais­vo­sioms pro­fe­si­jos“. Mo­kes­čių ato­sto­gos me­tams bus su­teik­tos tiems, ku­rie pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me pra­dė­jo vers­lą. Ta­čiau čia ge­ro­sios nau­jie­nos ir bai­gia­si.
To­liau ri­kiuo­ja­si švel­niai sa­kant – vul­ga­ru­sis mo­kes­čių kė­li­mas.
Kam kils mo­kes­čiai, jei Vy­riau­sy­bės pa­reng­tas pla­nas bū­tų...

Užsienio politika – pradinukų lygio? (1)

2017 m. birželio 20 d.
„Va­ka­ro ži­nios“ skel­bė, kad ne­tru­kus ša­lies gy­dy­mo įstai­gas pa­sieks pneu­mo­ko­ki­nė vak­ci­na, skir­ta vai­kams iki dve­jų me­tų, ku­rią Lie­tu­va per­ka kar­tu su Lat­vi­ja, – taip ją pa­vyks įsi­gy­ti net 15 pro­c. ma­žes­ne kai­na nei iki šiol. Iš vi­so bus nu­pirk­tos 316 774 pneu­mo­ko­ki­nės vak­ci­nos do­zės, iš jų 192 tūkst. do­zių ati­teks Lie­tu­vai.
To­kio vak­ci­nos kie­kio tu­rė­tų pa­kak­ti dve­jiems me­tams dvie­jų Bal­ti­jos ša­lių vai­kams skie­py­ti. Spren­di­mas pirk­ti vak­ci­nas kar­tu su lat­viais pa­si­tei­si­no...

Kas dirba už 300 eurų per mėnesį?

2017 m. birželio 17 d.
„Sod­ros“ kiek­vie­ną mė­ne­sį skel­bia­ma įmo­nių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių (VDU) sta­tis­ti­ka su­lau­kia ne­ma­žai dė­me­sio. Daž­niau akys kryps­ta į są­ra­šo vir­šų – įmo­nes, ku­rio­se mo­ka­mi di­džiau­si at­ly­gi­ni­mai. Vie­ni nuo­šir­džiai ste­bi­si, nes kai ku­rie at­ly­gi­ni­mai – tie­siog ne­su­vo­kia­mo dy­džio, ki­ti pa­vy­di ir pyks­ta, tre­ti džiau­gia­si: de­šimt di­džiau­sią vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį ba­lan­džio mė­ne­sį mo­kė­ju­sių įmo­nių, ku­rio­se dir­ba 270 dar­buo­to­jų, per ba­lan­dį su­mo­kė­jo 1,2 mln. eu­rų...

Lėšų ekonomija be vaistų sąrašo karpymo (1)

2017 m. birželio 8 d.
Tra­di­ciš­kai val­džios nu­si­tai­ko į tam tik­ras sri­tis, ku­rio­se įžvel­gia pro­ble­mą. Ar ta pro­ble­ma tik­ra ar ta­ria­ma, ar siū­lo­mos prie­mo­nės pa­dės ją spręs­ti, gi­li­na­ma­si ma­žiau­siai. Eko­no­mi­nė po­li­ti­ka – lyg koks eks­pe­ri­men­tų lau­kas. Pa­ban­dy­sim ap­ri­bo­ti – kai­ną, ant­kai­nį, priei­na­mu­mą, rek­la­mą, o ta­da pa­žiū­rė­sim, ar vei­kia.
O vis tik ver­tė­tų – jei ne pa­tiems gi­les­nes ana­li­zes at­lik­ti, tai iš­sa­miau pa­si­do­mė­ti, ko­kie ty­ri­mai yra at­lie­ka­mi bent jau Eu­ro­pos Są­jun­go­je...

Kiek Jis mums kainuoja? arba Vaizdelis su asiliuku

2017 m. birželio 3 d.
Sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pra­dė­jo nuo 12 li­tų.To­kią in­ves­tuo­tą į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją su­mą pa­skel­bė lai­mė­jęs rin­ki­mus į mies­to Ta­ry­bą 2011 me­tais.2015 me­tais me­ro po­stas ir še­šios vie­tos jo są­ra­šui Ta­ry­bo­je jau kai­na­vo 9,7 tūks­tan­čio eu­rų.Abejus rin­ki­mus jis lai­mė­jo su ta pa­čia am­bi­ci­ja: „5 mi­nu­tės per die­ną dar­bo bend­ram la­bui pa­keis­tų Lie­tu­vos vei­dą“.O kiek A. Vi­soc­ko (ir jo se­kė­jų) am­bi­ci­jos jau kai­na­vo Šiau­lių biu­dže­tui?Ba­lan­džio pa­bai­go­je dau­ge­liui at­vi­po...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas