(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Sistema myli silpnuosius

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Regina MUSNECKIENĖ

reginamus@skrastas.lt

Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs dvi­ra­tis. Ant dvi­ra­čio ran­ke­nos už­ka­bin­tas mai­šas su viš­tie­nos kau­lais.

Vie­ni praei­viai abe­jin­gai praė­jo pro ša­lį. Ki­ti, jaut­res­nės šir­dies, pra­dė­jo ty­ri­nė­ti, ar žmo­gus dar kvė­puo­ja, pa­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Ke­pi­na sau­lė. Dar nu­mirs žmo­ge­lis mies­to vi­du­ry!

Iš li­go­ni­nės kauk­da­ma si­re­no­mis jau lė­kė grei­to­ji pa­gal­ba. O gat­vė­je pa­mie­go­ti su­ma­nęs žmo­gus, vos pra­vė­ręs bur­ną, į sa­vo ge­ra­da­rius pa­lei­do keiks­ma­žo­džius. Į grei­tą­ją ir­gi ne­no­rė­jo lip­ti, „ška­ra­di­jo­si“, sa­kė, kad esąs so­cia­liai ne­draus­tas. Bet me­di­kai jį vis tiek iš­si­ve­žė.

Į ki­tą mies­to ga­lą vėl kauk­da­ma le­kia gais­ri­nė. Iki be­pro­ty­bės nu­si­gė­ręs vy­ras mo­juo­ja kir­viu, neį­si­lei­džia po­li­ci­jos. Ug­nia­ge­siai ke­lis ki­lo­met­rus ge­na au­to­mo­bi­lį, kad at­ka­bin­tų du­rų kab­lį ir iš­gel­bė­tų vy­rą nuo jo pa­ties pa­si­lei­di­mo.

Ki­tą die­ną dau­gia­bu­čio kie­me su­lė­ku­sios vi­sos tar­ny­bos. Me­di­kai, ug­nia­ge­siai, po­li­ci­ja. Kie­mas pil­nas žmo­nių. Die­na iš die­nos į gerk­lę pi­lan­tis be­dar­bis pa­gra­si­no nu­si­žu­dy­siąs. Po­li­ci­ja ve­da de­ry­bas, kad įsi­leis­tų į bu­tą. Ug­nia­ge­siai, jei­gu neį­si­leis­tų, jau pa­si­ruo­šę lip­ti į ket­vir­tą aukš­tą per lan­gą. Me­di­kai pa­si­ry­žę gel­bė­ti, jei­gu nuo gė­ri­mo iš­pro­tė­jęs vy­ras pa­kel­tų prieš sa­ve ran­ką.

Dar gra­žiau, kai vie­ną nak­tį jau ki­ta­me ra­jo­ne nar­ko­ti­kus su deg­ti­ne su­mai­šęs jau­nuo­lis už­puo­la gir­tą sa­vo mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nį. Tas gi­na­si pei­liu. Vėl su­le­kia po­li­ci­ja, grei­to­ji. Nu­ken­tė­ju­sius ve­ža į Kau­ną. Iš pa­skos va­žiuo­ja po­li­ci­jos ma­ši­na. Ten pei­liu į pa­šo­nę ga­vu­siam siu­va pil­vą, su­muš­tą su­gy­ven­ti­nį iš­sa­miai ti­ria, echos­ko­puo­ja, po­li­ci­ja lau­kia, kad ne­blai­vų nu­ken­tė­jė­lį par­vež­tų na­mo.

Įdo­mu, kiek to­kie vi­ra­žai kai­nuo­ja vals­ty­bei? Ir ko­dėl do­rą žmo­gų nuo ug­nies, nu­si­kal­tė­lių ir li­gų tu­rin­čios gin­ti tar­ny­bos taip uo­liai dir­ba aso­cia­liems ir amo­ra­liems žmo­nėms?

Tuo tar­pu dir­ban­tis, stro­pus, mo­kes­čius mo­kan­tis žmo­gus ne taip grei­tai pa­teks pas gy­dy­to­ją, ty­ri­mo jis tu­rės lauk­ti ma­žiau­siai mė­ne­sį. Jei­gu su­si­rgęs re­gist­ruo­sis pa­gal vi­sas tai­syk­les, pas gy­dy­to­ją tik­rai ne­pa­teks tą pa­čią die­ną. Ir var­gu bau, ar bus taip iš­sa­miai iš­tir­tas, nes dėl jo veiks­mų ar nu­ken­tė­ji­mo neat­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Prieš me­tus Su­val­ki­jo­je nu­ti­ko skau­di tra­ge­di­ja. Ga­bus, darbš­tus, uni­ver­si­te­te dės­tęs ir tė­vams ūki­nin­kau­ti pa­dė­jęs jau­nuo­lis va­žia­vo mo­to­cik­lu. Ties po­sū­kiu ne­su­val­dęs mo­to­cik­lo įlė­kė į grio­vį ir kil­da­mas į ke­lio san­ka­są su­si­tren­kė krū­ti­nę mo­to­cik­lo ran­ke­na. Jo­kių lū­žių. Pats dar nu­siė­mė šal­mą, o drau­gams pa­sa­kė, kad skau­da šo­ną.

Šian­dien to jau­nuo­lio ne­bė­ra. Nie­kas ne­sku­bė­jo jo vež­ti į Kau­no kli­ni­kas. Nee­chos­ko­pa­vo. Neo­pe­ra­vo. Tik ne­va pa­gal vi­sas inst­ruk­ci­jas ar­ba al­go­rit­mus, kaip da­bar ma­din­ga sa­ky­ti, va­lan­dą gai­vi­no elekt­ro­šo­ku. Vai­ki­nas mi­rė nuo vi­di­nio krau­ja­vi­mo.

Pa­do­riai, vai­kų glo­bos na­mus įkū­ru­siai ir daug aso­cia­lių šei­mų vai­kų nuo tė­vų smur­to ir skur­do iš­gel­bė­ju­siai vai­ki­no mo­ti­nai dar ne­spė­jus nu­glos­ty­ti nu­ma­rin­to sa­vo sū­naus, gy­dy­to­jas už­klau­sė, ar ji paau­kos sa­vo vai­ko or­ga­nus ir ap­šau­kė, kad mo­ti­na per ty­liai kal­ba. Mat, aša­ros spran­gi­no žo­džius.

Kai po lai­do­tu­vių nu­va­žia­vo pas li­go­ni­nės di­rek­to­rių pa­klaus­ti, ko­dėl li­go­ni­nė ne­gel­bė­jo jos sū­naus, di­rek­to­rius sa­kė: „Bu­vo ply­šu­sios ke­pe­nys. Kas ten už­siims jas siū­ti?“ O gy­dy­to­jas, ku­ris ban­dė gai­vin­ti, esą la­bai se­nas, ne­pri­gir­di ir bu­vo pa­var­gęs, nes prieš tai bu­dė­jo ki­to­je li­go­ni­nė­je.

To­kio­je sis­te­mo­je gy­ve­na­me ir gy­do­mės. Tar­nau­ja­me deg­ra­dan­tams, mo­ka­me už jų gy­dy­mą. Ir gy­dy­to­jai gal­būt pa­vargs­ta jiems tar­nau­da­mi. Ar­ba tar­nau­da­mi sa­vo ki­še­nei, kai su­lau­kę pen­si­ji­nio am­žiaus ne­ga­li išei­ti į pen­si­ją, nes iš lie­tu­viš­kos pen­si­jos prie ge­ro gy­ve­ni­mo įpra­tęs tie­siog neiš­gy­vens.

O pa­cien­tas da­ly­vau­ja sa­vo­tiš­ko­je mir­ties ir gy­ve­ni­mo lo­te­ri­jo­je. Jei­gu li­gos už­puo­la iš lė­to, dar ga­li su­si­ras­ti pa­ti­ki­mą gy­dy­to­ją, su­si­tar­ti su juo dėl ope­ra­ci­jos. Ži­no­ma, ne už ačiū.

O jei­gu iš­ti­ko ne­lai­mė ir tau pri­rei­kė sku­bios pa­gal­bos, ne­ži­nai kur ir koks gy­dy­to­jas tau pa­si­tai­kys. Są­ži­nin­gas ar ap­lai­dus, ga­bus ar ne­la­bai iš­ma­nan­tis sa­vo dar­bą, ener­gin­gas ar jau pa­var­gęs.

Kar­tais ky­la min­tis, jog mū­sų vi­suo­me­nė la­biau my­li puo­lu­sius, ne­dir­ban­čius, gir­tau­jan­čius. Tas, ku­ris są­ži­nin­gai plu­ša, už vis­ką mo­ka pa­ts, sau­go sa­vo svei­ka­tą, kad ne­bū­tų naš­ta nei ar­ti­mie­siems, nei vals­ty­bei, jau­čia at­sa­ko­my­bę už sa­vo vai­kus, tar­si pa­lie­ka­mas li­ki­mo va­liai.

Kar­tais taip el­gia­si mo­ti­nos. Jos la­biau­siai my­li vai­kus, ku­riems ne­si­se­ka, ku­rie dėl sa­vo ar ki­tų kal­tės yra ne­lai­min­gi. Su jais da­li­ja­si sa­vo pen­si­ja ir pa­sku­ti­niu duo­nos kąs­niu. Pro­tin­gi, iš­si­la­vi­nę, gy­ve­ni­me daug pa­sie­kę vai­kai esą ne­pra­puls. O tas lat­re­lis ga­li su­šal­ti kur nors pa­ke­lė­je.

Bet vi­suo­me­nė nė­ra nai­vi ir net nu­si­kal­tė­lį sa­vo vai­ką my­lin­ti mo­ti­na! O gal mo­ti­na? Nes ji, kur­da­ma vie­no­kią ar ki­to­kią tvar­ką, tų „puo­lu­sių an­ge­lų“ pri­gim­dė.

Vie­na in­te­li­gen­tų šei­ma ste­bė­jo­si, kaip pa­ge­rian­čio ir pa­triukš­mau­jan­čio kai­my­no vai­kai my­li sa­vo tė­vus. Kas sa­vait­ga­lį at­va­žiuo­ja, pa­de­da nu­dirb­ti vi­sus dar­bus, pa­guo­džia su gir­tuok­liau­jan­čiu tė­vu gy­ve­nan­čią mo­ti­ną. Tuo tar­pu tuos in­te­li­gen­tus gar­sūs, į žmo­nes išė­ję vai­kai lan­ko kur kas re­čiau. Ma­tyt, to­dėl, kad jie pa­tys stip­rūs, jų ne­rei­kia gai­lė­ti.

Į al­ko­ho­lio liū­ną įkri­tu­sią ir iš jo pa­jė­gu­sią pa­kil­ti dai­ninin­kę pa­krikš­ti­ja sce­nos ka­ra­lie­ne, iš­ren­ka „Me­tų mo­te­ri­mi“. Įdo­mu, ar iš­rink­tų „Me­tų mo­te­ri­mi“ ko­kią pra­si­gė­ru­sią pro­vin­ci­jos mo­ky­to­ją, jei­gu ji vie­ną die­ną ir at­si­ties­tų. Iš­mes­ta iš dar­bo ji nie­kuo­met ne­gau­tų nė ke­lių pa­mo­kų. Tad kuo ge­res­nė ta dai­ninin­kė? Ar tuo, kad pa­na­šių is­to­ri­jų rei­kia pro­diu­se­riams?

O gal ir mū­sų vi­sų gy­ve­ni­mui „di­ri­guo­ja“ ko­kio nors ne­ži­no­mo pro­diu­se­rio ran­ka, dė­lio­da­ma mū­sų li­ki­mo is­to­ri­jas.

Ge­rai, kad žmo­nės „at­si­ver­čia“. Die­vas taip pat la­biau my­li ne tuos, ku­rie kas­dien juo gy­ve­na ir jam mel­džia­si, o tuos, ku­rie nie­kuo­met ne­si­mel­dė, bu­vo nuo­dė­min­gi ir stai­ga at­si­ver­tė.

At­si­vers­ti, pri­si­kel­ti su­klu­pus rei­kia la­bai daug jė­gų ir va­lios pa­stan­gų. Bet dar dau­giau jė­gų ir va­lios rei­kia kas­dien tei­sin­gai gy­ven­ti.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (20)

nereikia, 2017-08-14 16:17
Nereikia suabsoliutinti. Yra ir gerų rūpestingų gydytojų, kurie dėl paciento gadina savo sveikatą, po kelias valandas praleidžia operacinėse, naršydami po žmogaus organizmą. Bet aišku pasitaiko ir tokių kaip tas aprašytas neprigirdintis. Gal jis žmogus dirba ne vien dėl to, kad maža pensija? Gal nėra kam dirbti? Nes jauni gydytojai neria į užsienį. Aišku, dėl to irgi kalta tvarka, tiksliau netvarka mūsų valstybėje.

nereikia, 2017-08-14 16:17
Nereikia suabsoliutinti. Yra ir gerų rūpestingų gydytojų, kurie dėl paciento gadina savo sveikatą, po kelias valandas praleidžia operacinėse, naršydami po žmogaus organizmą. Bet aišku pasitaiko ir tokių kaip tas aprašytas neprigirdintis. Gal jis žmogus dirba ne vien dėl to, kad maža pensija? Gal nėra kam dirbti? Nes jauni gydytojai neria į užsienį. Aišku, dėl to irgi kalta tvarka, tiksliau netvarka mūsų valstybėje.

tragedija, 2017-08-14 16:13
Straipsnyje aprašomi skausmingi faktai. Medikų abejingumas ir tiesiog nevalyvumas -- sąmoningas jauno žmogaus pražudymas. Kyla klausimas kam tada mes visi mokame sveikatos draudimą, jeigu lemiamu momentu medikas tau gali nesistengti padėti. Ypač jei tu be sąmonės, negalėsi duoti pakišos. O kai kurie komentatoriai tiesiog tyčiojasi iš rimtų dalykų. Prilygsta žvengimui per žmogaus laidotuves.

besistebinčiam, 2017-08-14 16:10
Stebiesi, kad autorė neva rūšiuoja žmones, siūlai skaityti paskaitas bomžams. Tai jeigu jau esi toks humaniškas, susirink pats nuo konteinerių bomžus ir parsivesk namo. Išprausk, pamaitink, leisk pažiūrėti savo televizorių ar namų kiną. Priglausk ir laikyk kaip kokias medžioti nemokančias ar tinginčias kates. Tuomet turėtum teisę smerkti kitaip manančius. Man, beje, ne gaila visokių degradų. Nors gal ne visais atvejais jie patys dėl to kalti. Valstybėje sukurta tokia sistema, kad palankiau tingėti negu dirbti.

kaimietei, 2017-08-13 20:51
Pritariu kaimietei. Principingų ir drąsių žmonių, nebijančių pasakyti savo nuomonę nėra daug.O čia kiti komentatoriai nuvažiuoja į lankas, tyčiojasi. Iš visko dar juokus ir patyčias. O man visai juokas neima.Gyvename didelėje materialinėje ir psichologinėje įtampoje.

kaimietei, 2017-08-13 20:51
Pritariu kaimietei. Principingų ir drąsių žmonių, nebijančių pasakyti savo nuomonę nėra daug.O čia kiti komentatoriai nuvažiuoja į lankas, tyčiojasi. Iš visko dar juokus ir patyčias. O man visai juokas neima.Gyvename didelėje materialinėje ir psichologinėje įtampoje.

teisybė, 2017-08-13 20:47
Teisybę rašo. Čiūčiuojam kaip naujagimius visokius tinginius, apsileidėlius, pijokus. O dirbančiam žmogui pametamas lyg šuniui kaulas. Neva kelia minimalius atlyginimus. Neva už kvalifikuotą darbo jėgą negalės mokėti minimumo. Tai mokės vienu euru daugiau negu minimumas ir kvit.
Juk ir dabar kultūros darbuotojų atlyginimai ne ką didesni už minimumą. Nekvalifikuoti darbininkai išlošia, žinoma, jeigu darbdaviai jiems popieriuje nesumažina etato, o kvalifikuotiems žmonėms su aukštaisiais mokslais taip ir lieka tas pats ubagiškas atlygis.

karvių neganė, 2017-08-13 20:41
Kokia čia miela Reginute? Žurnalistė su tamsta karvių kartu neganė. Iš kur toks familiarumas?

nuotrauka, 2017-08-13 20:39
Nuotrauką reikia pakeisti, o ne kostiumėlį.Tiek laiko deda tą pačią, per tą laiką kostiumėlis , matyt, numadėjo. Beje, matosi, kad švarkelis geros firmos.

pasiūlymas, 2017-08-13 20:38
Jeigu jau užkliuvo autorės apranga, gal padovanok kokį žaismingesnį kostiumėlį komentarų rašytojau.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 20

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 20
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas