(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Infliacija Baltijos šalyse – daugiau skirtumų ar panašumų?

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus ekonomistė Ieva Skačkauskaitė

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja lie­pos mėn. su­da­rė 3,9 pro­c. Toks inf­lia­ci­jos ly­gis – ne tik be­ne aukš­čiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), bet ir len­kia inf­lia­ci­jos Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ly­gius, ku­rie taip pat kur kas di­des­ni nei ES vi­dur­kis. Ko­kie vi­daus ir išo­rės veiks­niai le­mia to­kius kai­nų au­gi­mo skir­tu­mus?

Spar­tes­nis kai­nų ki­li­mas Lie­tu­vo­je vi­sų pir­ma yra su­si­jęs su vi­daus veiks­niais. Pa­vyz­džiui, di­des­ni ak­ci­zai al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams me­ti­nę inf­lia­ci­ją Lie­tu­vo­je pa­di­di­no apie 0,7, o pa­di­din­tas PVM ta­ri­fas ši­lu­mos ener­gi­jai – dar apie 0,2 pro­c. punk­to. Kar­tu šie veiks­niai be­ne ket­vir­ta­da­liu pri­si­dė­jo prie bend­ro­sios inf­lia­ci­jos ly­gio.

Ki­ta ver­tus, mais­to pro­duk­tų kai­nos Lie­tu­vo­je ki­lo kur kas ma­žiau nei Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Lie­tu­vo­je var­to­to­jai už mais­to pro­duk­tus ir neal­ko­ho­li­nius gė­ri­mus lie­pos mėn. mo­kė­jo vi­du­ti­niš­kai apie 2, o Es­ti­jos ir Lat­vi­jos – vi­du­ti­niš­kai apie 6 pro­c. dau­giau nei prieš me­tus. Pa­ly­gin­ti su kai­my­nais, mū­sų ša­ly­je ma­žiau bran­go žu­vis, alie­jaus ir rie­ba­lų pro­duk­tai. Be to, iš­si­sky­rė dar­žo­vių ir vai­sių kai­nos, ku­rios Lie­tu­vo­je šių me­tų ant­rą­jį ket­vir­tį ma­žė­jo, o Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je au­go. Pie­no pro­duk­tai, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų lie­pos mėn., Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai pa­bran­go apie 6, Es­ti­jo­je – apie 9, o Lat­vi­jo­je – apie 11 pro­c.

Il­gą lai­ką vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se elekt­ros, du­jų, cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ir ki­tos vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­mos kai­nos lė­ti­no inf­lia­ci­jos di­dė­ji­mą, ta­čiau ant­rą­jį ket­vir­tį vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se bend­ras šių pa­slau­gų kai­nų in­dek­sas pra­dė­jo di­dė­ti. Lie­tu­vo­je šias kai­nas kė­lė bir­že­lio mėn. pa­di­din­tas PVM ta­ri­fas ši­lu­mos ener­gi­jai bei kur kas ma­žiau nei prieš me­tus pin­gan­čios du­jos. Pa­gal nau­jau­sius Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės mo­kes­čių ir so­cia­li­nės sis­te­mos to­bu­li­ni­mo pa­siū­ly­mus, ti­kė­ti­na, kad ru­de­nį PVM ta­ri­fas ši­lu­mos ener­gi­jai su­ma­žės, tai­gi ad­mi­nist­ruo­ja­mo­sios kai­nos tu­rė­tų kil­ti lė­čiau.

Pa­ly­gin­ti su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, Lie­tu­vo­je spar­čiau brangs­ta pa­slau­gos. Pas­lau­gų kai­nų ki­li­mui ypač daug įta­kos tu­ri dar­bo už­mo­kes­čio di­na­mi­ka. Ka­dan­gi dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je ky­la spar­čiau nei Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, bend­ras pa­slau­gų kai­nų au­gi­mas taip pat yra di­des­nis. Vis dėl­to, pa­ly­gi­nus Lie­tu­vą su ki­to­mis Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis, kai ku­rios pa­slau­gų kai­nų kom­po­nen­tės ypač iš­si­ski­ria: mū­sų ša­ly­je ant­rą­jį ket­vir­tį ge­ro­kai pa­di­dė­jo ke­lei­vių skrai­di­ni­mo pa­slau­gų kai­nos, o Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je ši pa­slau­ga per tą pa­tį lai­ko­tar­pį at­pi­go. Res­to­ra­nų ir ka­vi­nių pa­slau­gų kai­nos Lie­tu­vo­je ki­lo kur kas spar­čiau nei kai­my­ni­nė­se ša­ly­se. Ti­kė­ti­na, kad tai yra ne­tie­sio­gi­nis pa­di­din­tų ak­ci­zų al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams po­vei­kis.

Ki­tą­met inf­lia­ci­ja tu­rė­tų su­ma­žė­ti. Vie­nas iš veiks­nių – nu­sto­ju­sios kil­ti pa­sau­li­nės naf­tos kai­nos. Be to, kol kas ne­nu­ma­to­ma taip spar­čiai kaip šie­met di­din­ti ak­ci­zų ta­ri­fų, o tai ir­gi slo­pins bend­rą­ją inf­lia­ci­ją. Ga­liau­siai, ki­tą­met ti­ki­ma­si lė­tes­nio dar­bo už­mo­kes­čio ki­li­mo. Spar­tus dar­bo už­mo­kes­čio ki­li­mas šie­met ne­men­kai pri­si­dė­jo prie pa­slau­gų kai­nų pa­di­dė­ji­mo. Ky­lan­tis dar­bo už­mo­kes­tis kai ku­rias įmo­nes pri­ver­čia šias iš­lai­das įtrauk­ti į są­nau­das ir pa­kel­ti jas į ga­lu­ti­nes pre­kių ir pa­slau­gų kai­nas.

Prog­no­zuo­jant mais­to kai­nas, ki­tą­met, pa­ste­bė­ti­na, kad ir to­liau yra ne­ma­žai ri­zi­kų, su­si­ju­sių su to­les­niu jų di­dė­ji­mu. Jung­ti­nių Tau­tų mais­to ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­jos ren­gia­mas mais­to pro­duk­tų kai­nų in­dek­sas ro­do, kad, iš­sky­rus cuk­rų bei au­ga­li­nį alie­jų, pie­no, mė­sos ir grū­di­nių pro­duk­tų kai­nos pa­sau­li­nė­je rin­ko­je pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ki­lo. Tai tu­rės po­vei­kį ir var­to­to­jų mais­to kai­noms Lie­tu­vo­je. Ki­ta ver­tus, kol kas ti­ki­ma­si, kad že­mės ūkio der­lius šie­met bus gau­ses­nis nei per­nai, o tai mais­to kai­nas tu­rė­tų ma­žin­ti.

Lie­tu­vos ban­ko nuo­tr.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas