(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

N. Mačiulis: atitolome nuo sisteminės mokesčių reformos, bet yra ir sveikintinų sprendimų

2017 m. rugpjūčio 3 d.

Vy­riau­sy­bės siū­lo­mi mo­kes­čių ir so­cia­li­nės sis­te­mos pa­kei­ti­mai te­bė­ra kos­me­ti­niai, įsi­ti­ki­nęs ko­mer­ci­nio ban­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis. Vis dėl­to val­džia su­ge­ba su­ras­ti komp­ro­mi­sų su vi­suo­me­ne, ženg­ti skur­do ma­ži­ni­mo ir vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ke­liu. Eko­no­mis­tas kar­tu pro­gno­zuo­ja, kad dis­ku­si­jos dėl leng­va­ti­nio PVM ta­ri­fo šil­dy­mui to­li gra­žu ne­si­bai­gė.

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per pri­sta­ty­mą va­sa­ros pra­džio­je, o da­bar tų po­ky­čių dar ma­žiau. Ati­to­lo­me nuo sis­te­mi­nės mo­kes­čių re­for­mos. Ki­ta ver­tus, Vy­riau­sy­bė pa­sie­kė pa­grin­di­nį sa­vo tiks­lą, t. y. di­di­na neap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį (NPD), įgy­ven­di­na pa­kei­ti­mus, kad ma­žė­tų pa­ja­mų ne­ly­gy­bė, so­cia­li­nė at­skir­tis ir skur­das. Su tuo ga­li­ma pa­svei­kin­ti“, – nau­jie­nų agen­tū­rai EL­TA sa­kė N. Ma­čiu­lis, įver­tin­da­mas po vi­suo­me­nės siū­ly­mų pa­ko­re­guo­tas ir ket­vir­ta­die­nį pri­sta­ty­tas Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vas.

Cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mam šil­dy­mui ir karš­tam van­de­niui siū­lo­mą nau­ją­jį leng­va­ti­nį 15 pro­c. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fą N. Ma­čiu­lis įvar­di­jo kaip „komp­ro­mi­są“, ku­rio ga­lė­jo ir ne­bū­ti.

„PVM leng­va­ta šil­dy­mui nė­ra nei eko­no­miš­kai efek­ty­vi, nei so­cia­liai at­sa­kin­ga. Bu­vo ga­li­ma ne­be­sug­rįž­ti prie di­fe­ren­cia­ci­jos ir leng­va­tos iš­lai­ky­mo. Bet jos at­si­sa­ky­mas yra po­li­tiš­kai la­bai jaut­rus klau­si­mas. Ne­rei­kė­tų abe­jo­ti, kad ir ki­tais me­tais mes ir to­liau ma­ty­si­me tas pa­čias dis­ku­si­jas. De­ja, tai nė­ra eko­no­mi­nis klau­si­mas, tai yra vi­siš­kai po­li­ti­zuo­tas šio klau­si­mo svars­ty­mas“, – tei­gė N. Ma­čiu­lis, pa­sak ku­rio, ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį ga­li gau­ti tie­sio­giai ir da­bar jau jas gau­na, tad so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą bū­tų bu­vę ga­li­ma už­tik­rin­ti di­di­nant tų as­me­nų skai­čių, o ne grįž­tant prie PVM leng­va­tos iš­lai­ky­mo.

Kal­bė­da­mas apie si­tua­ci­ją su vieš­bu­čiais, ku­riems da­bar Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja taip pat 15 pro­c. PVM leng­va­tą, N. Ma­čiu­lis tei­gė, kad ir čia esa­ma tam tik­ro komp­ro­mi­so: vieš­bu­čiai šiek tiek nu­ken­tės, nes mo­kės di­des­nius mo­kes­čius, bet tai ne­bus toks di­de­lis „šo­kas“, koks bū­tų bu­vęs pa­di­dė­jus ta­ri­fui iki 21 pro­c., t. y. grį­žus prie stan­dar­ti­nio PVM. Kaip ži­no­ma, anks­tes­nio­ji leng­va­ta vieš­bu­čiams bu­vo 9 pro­c. ir Vy­riau­sy­bė ke­ti­no jos iš­vis at­si­sa­ky­ti.

Kaip skelb­ta, Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas ket­vir­ta­die­nį pa­siū­lė neap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį (NPD) jau nuo ki­tų me­tų pri­ly­gin­ti mi­ni­ma­lia­jai mė­ne­sio al­gai (MMA), da­bar sie­kian­čiai 380 eu­rų. Taip pat nu­ma­to­ma įves­ti 380 eu­rų neap­mo­kes­ti­na­mą­jį dy­dį dar­buo­to­jo mo­ka­moms 3 pro­c. pen­si­jų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms. Tai reiš­kia, kad MMA už­dir­ban­tis as­muo jau nuo ki­tų me­tų ne­be­mo­kė­tų nei gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM), nei mi­nė­tos dar­buo­to­jo „Sod­ros“ įmo­kos (tie­sa, te­be­mo­kė­tų 6 pro­c. pri­va­lo­ma­jam svei­ka­tos drau­di­mui).

N. Ma­čiu­lis to­kias ini­cia­ty­vas ver­ti­na iš es­mės tei­gia­mai, nes „Sod­ra“ šiuo me­tu ne­pa­ti­rian­ti di­de­lių fi­nan­si­nių sun­ku­mų ir, ap­skri­tai, vals­ty­bės fi­nan­sai yra su­ba­lan­suo­ti. To­dėl tie pra­ra­di­mai dėl ma­žes­nės mo­kes­čių naš­tos, ku­ri bus tai­ko­ma ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems dar­buo­to­jams, „ne­park­lup­dys „Sod­ros“. Ta­čiau esa­ma ir ri­zi­kų.

„Aš la­biau nei­gia­mai ver­tin­čiau tai, kad tie 3 pro­c., ku­rių ne­mo­kės MMA gau­nan­tys dar­buo­to­jai, jie ga­li su­ma­žin­ti atei­ty­je jų gau­na­mą pen­si­ją, bent jau taip ga­li­ma su­pras­ti iš fi­nan­sų mi­nist­ro. Čia tik­rai nei­gia­mai ver­tin­čiau. Jei­gu jau at­lei­džia­mas mi­ni­ma­lią al­gą gau­nan­tis dar­buo­to­jas nuo kaž­ku­rių so­cia­li­nių drau­di­mo įmo­kų, jo ga­ran­ti­jos dėl to tu­rė­tų vi­siš­kai ne­ma­žė­ti“, – sa­kė N. Ma­čiu­lis.

Vy­riau­sy­bė siū­lo­miems po­ky­čiams rea­li­zuo­ti ke­ti­na iš­leis­ti apie 600 mln. eu­rų, bet neat­si­sa­ko am­bi­ci­jų už­tik­rin­ti per­tek­li­nį biu­dže­tą.

N. Ma­čiu­lis tei­gia, kad tai yra rea­lu: eko­no­mi­kos au­gi­mas kol kas yra ge­ro­kai spar­tes­nis, nei bu­vo ti­ki­ma­si šių me­tų pra­džio­je, kar­tu ma­ty­ti ir spar­čiai au­gan­čios kai­nos. O jei­gu ir bū­tų fik­suo­ja­mas de­fi­ci­ti­nis biu­dže­tas, Lie­tu­vos sko­li­ni­mo­si kai­na šiuo me­tu esan­ti ypač ma­ža.

„Net jei­gu ir bus šioks toks de­fi­ci­tas, tai nė­ra pro­ble­ma. Vis dėl­to tai, ko bus pa­siek­ta per šias mo­kes­čių ko­rek­ci­jas, yra daug svar­biau: ma­žes­nė pa­ja­mų ne­ly­gy­bė, di­des­nės so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos ir gal­būt šiek tiek pa­ska­tins vers­lu­mą per tas mo­kes­čių „ato­sto­gas“ ir pel­no mo­kes­čio leng­va­tas“, – Vy­riau­sy­bės su­pla­nuo­tos mo­kes­čių per­tvar­kos po­zi­ty­vias pu­ses var­di­jo „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas N. Ma­čiu­lis.

Pa­sak Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, mo­kes­čių ir so­cia­li­nės sis­te­mos pa­kei­ti­mai bus fi­nan­suo­ja­mi iš va­di­na­mo­jo „po­ky­čių krep­še­lio“, o anks­čiau dek­la­ruo­tas tiks­las – su­rink­ti apie 300 mln. eu­rų iš mi­nis­te­ri­jų ir pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų veik­los efek­ty­vu­mo ge­ri­ni­mo – jau be­veik pa­siek­tas, tad kal­bant apie ra­cio­na­lų vie­šų­jų fi­nan­sų pa­nau­do­ji­mą ga­li­my­bės yra di­de­lės. Prem­je­ras už­si­mi­nė ir apie še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­to ma­ži­ni­mą.

S. Skver­ne­lis, rea­guo­da­mas į jau anks­čiau Vy­riau­sy­bei iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, esą mo­kes­čių pa­kei­ti­mai yra „kos­me­ti­niai“, ket­vir­ta­die­nį re­to­riš­kai klau­sė, ko­dėl jų ne­bu­vo da­ro­ma anks­čiau ir ko­dėl „to­le­ra­vo­me, kad mū­sų gy­ven­to­jų at­skir­tis ir skur­do ly­gis toks, kur mes ga­lė­tu­me tur­būt la­biau orien­tuo­tis į Af­ri­kos vals­ty­bes?“. Prem­je­ras pri­dū­rė, kad Vy­riau­sy­bė siū­lo ne „tek­to­ni­nę“ re­for­mą, bet sis­te­mos to­bu­li­ni­mą ir su­ba­lan­sa­vi­mą.

Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vos bus pa­teik­tos Sei­mo ru­dens se­si­jos me­tu kar­tu su biu­dže­tu. Neat­me­ta­ma, kad ra­sis ir nau­jų siū­ly­mų bei pa­kei­ti­mų. Jei par­la­men­tas pri­tars, mo­kes­čių pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios nuo 2018 m. sau­sio 1 d.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

sisteminė reforma, 2017-08-04 18:30
Lengvatų 25 ūkininkams oligarchams, kurios valstybei kainuoja 300 limonų nenuėmė, o lengvatas šildymui, kurios kainuoja tik 30 milijonų, "valstiečiai" nubraukė lengva ranka.
O dėl 15 proc. lengvatos - nepamirškim, kad visai neseniai 18 proc. PVM "laikinai" buvo pakeltas iki 21. Ir jokie valstiečiai nebenori grįžti prie aštuoniolikos kažkodėl. Tai 15 - kokia čia lengvata?
O Mačiulis irgi už tai, kad būtų daugiau kaulijančių pašalpų-kompensacijų už šildymą??? Indomus finansininkas...

Orangutangiukas, 2017-08-03 20:57
Su ta PVM lengvata užkniso negyvai. Jau seniai galima buvo visiems algas pakelt ir nereikėtų jokių lengvatų. Arba kainas sumažinti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas