(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Kad taip kiekvienam po tūkstantį eurų!

2017 m. liepos 28 d.
Regina MUSNECKIENĖ

reginamus@skrastas.lt

Vie­nas kai­mo in­te­li­gen­tas su­glu­mi­no ne­ti­kė­tu klau­si­mu: „Ar ei­li­nis Lie­tu­vos žmo­gus jau­čia Eu­ro­pos pa­ra­mą?“

Ka­dan­gi sa­ve lai­kau ei­li­niu Lie­tu­vos žmo­gu­mi, pra­dė­jau min­ty­ti, kaip to­ji pa­ra­ma at­si­lie­pė ma­no gy­ve­ni­mui.

Iš Eu­ro­pos pa­ra­mos su­tvar­kė Kel­mės cent­rą. Vie­toj di­de­lių ke­tur­kam­pių iš­kly­pu­sių ta­ry­bi­nių ply­te­lių su­dė­jo trin­ke­les. Sma­giau vaikš­čio­ti. Ma­žes­nis pa­vo­jus nuo šio­je že­mė­je pra­gy­ven­to lai­ko jau ap­di­lu­siems są­na­riams. Ei­ni sau į dar­bą ar į „Ma­xi­mą“ pa­ki­les­ne nuo­tai­ka. Da­rai­si svei­kes­nis.

Ypač sma­gu ei­ti va­ka­re, kai mies­tas tuš­tu­tė­lis. Jau­ti to­kią lais­vę tar­si vi­sa Kel­mė pri­klau­sy­tų tik tau. Tuo­met da­ro­si gai­la tur­tuo­lių, ku­rie neiš­li­pa iš au­to­mo­bi­lių ir ne­ma­to vi­so Eu­ro­pos do­va­no­to gro­žio.

Rau­siuo­si min­ty­se, ką dar ga­vau iš Eu­ro­pos. Su Eu­ro­pos pa­ra­ma re­no­va­vo dau­gia­bu­tį! Val­di­nin­kai tvir­ti­no, jog re­no­va­ci­jai su­tei­kia­ma 85 pro­cen­tų Eu­ro­pos pa­ra­ma. Ta­čiau vis tiek rei­kė­jo pri­mo­kė­ti 10 tūks­tan­čių li­tų. Tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, ku­rių Eu­ro­pa ne­pa­rė­mė, mo­kė­jo po 20 tūks­tan­čių. Va­di­na­si, rea­liai mū­sų gau­to­ji pa­ra­ma – ne 85, o tik 50 pro­cen­tų. Kur din­go dar 35 pro­cen­tai?

Pa­na­šu kaip su vais­tais. Tau duo­da kom­pen­suo­ja­mųjų vais­tų pa­są. Gy­dy­to­jas ja­me pa­ra­šo re­cep­tą. Bet, nuė­jus į vais­ti­nę, vis tiek rei­kia mo­kė­ti. Kar­tais iki 40 pro­cen­tų vais­to kai­nos!

Dau­giau ne­su­mo­ju, ką ga­vau iš Eu­ro­pos. Pro­fe­si­ja ver­čia ži­no­ti, kad daug pa­ra­mos gau­na ūki­nin­kai, mais­to per­dir­bi­mo įmo­nės. Bet dėl to nė kiek ne­pa­pin­ga svies­tas ir varš­kė.

Iš Eu­ro­pos pa­ra­mos sa­vo būs­ti­nes tvar­ko­si kai­mo bend­ruo­me­nės. Bet gy­ve­nu ma­ža­me kai­me, kur bend­ruo­me­nės nė­ra. Vei­kiau­siai, nie­ko dau­giau iš Eu­ro­pos ir neiš­pe­šiau. Ne­tu­riu ką at­sa­ky­ti tam kai­mo in­te­li­gen­tui. Jis, gy­ven­da­mas sa­vo na­me­ly­je, į ku­rį ve­da duo­bė­tas ke­liu­kas per lau­kus, iš vi­so jo­kios pa­ra­mos ne­pa­jau­tė.

Ar pa­jau­tė ją vals­ty­bė? Juk kas­dien tik ir gir­di­me, jog iš Eu­ro­pos į Lie­tu­vą plau­kia mi­li­jar­dai. Ant kiek­vie­no kam­po sto­vi sten­dai, in­for­muo­jan­tys, jog tas kam­pe­lis su­tvar­ky­tas iš Eu­ro­pos pa­ra­mos.

An­tai vien 2014–2020 me­tų Kai­mo plėt­ros pro­gra­mai Eu­ro­pa ski­ria dau­giau kaip pu­sant­ro mi­li­jar­do eu­rų. O kur dar pa­ra­ma mies­tams, aikš­tėms tvar­ky­ti, pa­sta­tams at­nau­jin­ti! Tu­ri dar­bo sta­ty­bos bend­ro­vės. Ne gė­da sa­vo mies­tus ir mies­te­lius pa­ro­dy­ti už­sie­nie­čiams.

Tik kiek dėl tų Eu­ro­pos pum­puo­ja­mų mi­li­jar­dų da­ro­si lai­min­ges­nis Lie­tu­vos žmo­gus?

An­tai Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas at­li­ko so­cia­li­nės pa­dė­ties sa­vi­val­dy­bė­se ana­li­zę. Penk­ta­da­ly­je sa­vi­val­dy­bių ne­dar­bas vir­ši­ja 12 pro­cen­tų. Šiau­lių ap­skri­ty­je tos kri­ti­nės sa­vi­val­dy­bės – Kel­mės ir Ak­me­nės, kur ne­dar­bo ly­gis sie­kia 13,5 ir 13,6 pro­cen­to.

Ne ką švie­siau ir Jo­niš­ky­je, kur ne­dar­bas 11,2 pro­cen­to, bei Rad­vi­liš­ky­je, kur dar­bo ne­tu­ri kas de­šim­tas dar­bin­go am­žiaus žmo­gus.

Be­veik 7 pro­cen­tai Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jų pra­šo pa­šal­pų. Pak­ruo­jo ra­jo­ne iš so­cia­li­nių pa­šal­pų gy­ve­na 6,2, Kel­mės ra­jo­ne – 5,5 pro­cen­to žmo­nių.

Vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas į ran­kas nė vie­no­je Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­je ne­sie­kia ša­lies vi­dur­kio. Di­džiau­sias Ak­me­nė­je – 544 eu­rai. Šiau­lių mies­te – 537, Pak­ruo­jo ra­jo­ne – 507, Jo­niš­ky­je – 486, Šiau­lių ra­jo­ne – 483, ma­žiau­sias Kel­mė­je ir Rad­vi­liš­ky­je – 470 ir 469 eu­rai į ran­kas.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė ste­bi­si, kaip čia yra. Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams mo­ka­mi di­džiau­si at­ly­gi­ni­mai vi­so­je ap­skri­ty­je. Va­di­na­si, vers­li­nin­kai mo­ka la­bai ma­žus at­ly­gi­ni­mus!

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų – 229. O ra­jo­ne dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų dar yra ke­lio­li­ka tūks­tan­čių. Ir dau­ge­lis iš tų, ku­rie tu­ri dar­bą, dir­ba už mi­ni­ma­lų ar­ba kiek di­des­nį nei mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mą. Ne tik pri­va­čia­me sek­to­riu­je, bet ir biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se.

Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re spe­cia­ly­bę įgi­jęs jau­nuo­lis iš­vyks­ta į Nor­ve­gi­ją ir už­dir­ba pust­re­čio tūks­tan­čio eu­rų per mė­ne­sį. Dau­ge­lis emig­ran­tų sa­ko, jog už­sie­ny­je už­dirb­ti 100 eu­rų per die­ną – vie­ni nie­kai. Lie­tu­viai ten­ki­na­si už­dirb­da­mi 20 – 30 eu­rų per die­ną. Ar mes tik­rai pen­kis kar­tus kvai­les­ni? Ar mū­sų dar­bo na­šu­mas pen­kis kar­tus ma­žes­nis? Ar tu­ri­me pen­kis kar­tus ma­žiau kom­pe­ten­ci­jos? Ar esa­me di­des­ni tin­gi­niai?

Į šiuos klau­si­mus at­sa­ko pa­tys emig­ran­tai, ku­rie už­sie­niuo­se su­ku­ria vers­lus, bet dar­buo­to­jus sam­do tik iš Lie­tu­vos. Nes jie pra­na­šes­ni už vie­tos gy­ven­to­jus.

Prieš ke­le­tą me­tų bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie įdo­mų so­cia­li­nį mo­de­lį, kai vals­ty­bė iš biu­dže­to vi­siems gy­ven­to­jams pa­da­li­ja pa­vyz­džiui, po tūks­tan­tį eu­rų kas mė­ne­sį. Ir ne­mo­ka nei pen­si­jų, nei pa­šal­pų, nei vai­ko pi­ni­gų ar ki­tų so­cia­li­nių iš­mo­kų. Ne­rei­kia iš­lai­ky­ti gi­gan­tiš­kų tų iš­mo­kų skirs­ty­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo, skai­čia­vi­mo, da­li­ji­mo apa­ra­tų. Su­tau­po­ma daug lė­šų.

Tuo tar­pu iš pri­gim­ties veik­lus žmo­gus vis tiek eis dirb­ti ar­ba pa­ts kurs dar­bo vie­tas, nes ne kiek­vie­nas sa­vo po­rei­kius pa­ten­kins iš tūks­tan­čio eu­rų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu to­kią sis­te­mą siū­lo­ma su­kur­ti vie­no­je iš skur­džiau­sių Vo­kie­ti­jos že­mių, kur at­ly­gi­ni­mai ma­žes­ni nei ki­to­se Vo­kie­ti­jos da­ly­se, ir ma­žiau dar­bo vie­tų. Jei­gu eks­pe­ri­men­tas pa­si­tei­sin­tų, sis­te­ma bū­tų įdieg­ta ir ki­to­se že­mė­se.

Mo­de­lį siū­lan­tys po­li­ti­kai mo­ty­vuo­ja tuo, jog kiek­vie­nam žmo­gui ski­ria­mas ba­zi­nis pra­gy­ve­ni­mo ly­gis iš­lais­vin­tų jo kū­ry­bi­nes jė­gas. Žmo­nės drą­siau ri­zi­kuo­tų kur­da­mi vers­lą, leis­tų sau il­giau ieš­ko­ti pa­tin­kan­čio dar­bo, ku­ria­me ga­lė­tų at­skleis­ti pa­čias ge­riau­sias sa­vo sa­vy­bes, at­si­dė­tų kū­ry­bai.

Kad taip Eu­ro­pa po tūks­tan­tė­lį kas mė­ne­sį nu­mes­tų kiek­vie­nam lie­tu­viui! Kad kiek­vie­nas žmo­gus as­me­niš­kai pa­jus­tų, jog yra re­mia­mas „mo­ti­nos“ Eu­ro­pos. Ir tų pi­ni­gų rei­kė­tų ne ką dau­giau ne­gu ski­riant pa­ra­mą trak­to­riams ir kom­bai­nams ar mies­to aikš­tėms su­tvar­ky­ti.

Kaip mat at­kus­tų vers­las, nes tur­tin­ges­ni tap­tų var­to­to­jai. Gy­vuo­tų kul­tū­ra, nes sen­jo­rai ir ties skur­do ri­ba gy­ve­nan­tys in­te­li­gen­tai plūs­te­lė­tų į teat­rus ir kon­cer­tus. Suk­les­tė­tų ke­lio­nių agen­tū­ros, nes kiek­vie­nas lie­tu­vis ga­lė­tų sau leis­ti poil­sį per ato­sto­gas ir tu­ri­nin­gus sa­vait­ga­lius. Su­ži­no­ję apie to­kią pa­ra­mą į Lie­tu­vą at­gal su­lėk­tų vi­si emig­ran­tai. Neišb­ro­kuo­tų Lie­tu­vos ir pa­bė­gė­liai.

Pa­ge­rė­tų de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja. Gau­da­mos po tūks­tan­tį eu­rų ma­mos mie­lai gim­dy­tų vai­kus. Ne­rei­kė­tų steng­tis dėl dar­bo sta­žo, kad už­si­dirb­tų pen­si­jai.

Ga­lė­čiau fan­ta­zuo­ti iki be­ga­ly­bės! De­ja, tarp Kai­mo, Gy­vu­li­nin­kys­tės, Miš­kų ir ki­to­kios plėt­ros pro­gra­mų Žmo­nių plėt­ros ar Lie­tu­vio eko­no­mi­nio ska­ti­ni­mo pro­gra­mų nė­ra.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (23)

žemaiti, 2017-08-03 21:22
Mano dukra,gyvenanti Anglijoje su šeima,yra pasakiusi-kai Lietuvoje bus galima uždirbti apie 1000 eurų,aš būsiu pirmoji grįžtanti į Lietuvą.Anglijoje uždirba daugiau nei 2000 eurų...Reiškia nereikia "europietiškų atlyginimų".lietuviams.Jie puikiai supranta Lietuvos situaciją...O aš labai norėčiau, kad dukra grįžtu su šeima NAMO...

tai va, 2017-08-01 21:15
Tai va, kad Lietuvoje ir su diplomais, ir su kvalifikacijomis tūkstančių riečkučiomis nesemia. Ką bešnekėti apie gavimą veltui...

tai va, 2017-08-01 21:15
Tai va, kad Lietuvoje ir su diplomais, ir su kvalifikacijomis tūkstančių riečkučiomis nesemia. Ką bešnekėti apie gavimą veltui...

tai va, 2017-08-01 21:14
Tai va, kad Lietuvoje ir su diplomais, ir su kvalifikacijomis tūkstančių riečkučiomis nesemia. Ką bešnekėti apie gavimą veltui...

kaimieti, 2017-08-01 08:50
Vajetau kaip gerai būtų,kad leistų žmonėms UŽ-SI-DIRB-TI tą tūkstantį...Nereikia dalyti"už dyką",bet leisti UŽSIDIRBTI apie tūkstantį eurų.Nemanau,kad visiems reikia mokėti po lygiai-po tūkstantį eurų.Reikėtų atsižvelgti į kvalifikaciją,darbo stažą,diplomą..Kad žmonės būtų suinteresuoti dirbti ir užsidirbti.tą tųkstantį eurų į rankas(ne ant popieriaus)Daug sugrįžtų lietuvių...

sauliui, 2017-07-31 15:32
Baik čia kabinti visokias komunistines etiketes. Į spaudą reikia žiūrėti amerikoniškai. Nesureikšminti ir nepriimti už gryną pinigą. Juk čia provokacija. Žiūri kaip žmonės reaguos.

nuliui, 2017-07-31 15:29
Dalis gal ir spjautų į darbą. Bet didžioji dalis dirbtų, kurtų. Jiems atsirastų naujų poreikių ir siektų juos patenkinti.

svajonės, 2017-07-31 15:22
Bet tai pikti tie lietuviai. Juk autorė apie tą tūkstantį eurų rašo su ironija. Puikiai žino, jog nei čia duos kas tokią paramą, nei ką. Juk ir tuos traktorius perkant ne lietuvį ūkininką paremia Europa, o užsienietį traktoriaus gamintoją -- kokį švedą, vokietį. Pasvajokim visi susėdę apie tūkstantį eurų ir bus smagiau gyventi. Ko čia dabar draskotės?

nulis, 2017-07-31 09:39
Kažkokia pasaka - po tūkstantį eur. kiekvienam, ir gyvenk, kaip nori. Tai būtų gyvenimo šūkis: "Duonos ir žaidimų". Pusė (jei ne daugiau) žmonių spjautų į bet kokį darbą ir imtų parazituoti. Antra pusė greitai surastų būdų, kaip iš anų išvilioti tą kasmėnesinį tūkstantį. Būtų siūloma jusles dirginančių malonumų ir reginių.
Ir tik mažytė dalis kurtų verslą ir kultūrą. Tai tas pats yra ir dabar. Gaunantieji dykus pinigus juos išleidžia cigaretėms ir pigiam gėralui, dalis dykų pinigų gavėjų verčiasi kontrabanda ir nelegalių "kromelių" laikymu bei atsitiktiniais uždarbiais, o likusieji kapstosi savom jėgom.
Tiesa, čia nepaminėtas valdžios ešelonas. Bet valdžia, kaip žinia, yra aukščiau visų lygiavos principų. Ji yra už visus lygesnė. Todėl ją ir renkam :)

ES pinigų taškymas, 2017-07-31 08:40
kas iš to, kad pakeitį šaligatvio plyteles? Turėjo darbo mėnesiui kažkuri firma, ir viskas.Po kelių metų reikės vėl tą šaligatvį remontuot., tik ES pinigų kranelis bus prisuktas....Arba pinigai kelininkams- asfaltuoja visokius šunkelius- lapėms ir šernams lakstyti gal ir gerai, naudos visuomenei- NULIS. Gyventojų Lietuvoje sparčiai mažėja, ir joks asfaltuotas keliukas į kiškiabalius emigracijos nesustabdys. Ne ten pinigai kišami, ne ten.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 23

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 23
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas