(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Tvoros aplink Reabilitacijos centrą reikalauja kaimynas

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Vytautas RUŠKYS

Da­bi­ki­nė­lės kai­me vei­kian­tį Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą ap­tver­ti pa­rei­ka­la­vo ša­li­a esan­čios so­dy­bos šei­mi­nin­kas.

Įs­tai­gos veik­lą or­ga­ni­zuo­jan­tis lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Prieg­lobs­tis“ at­sa­ko: ne­bū­ti­na.

vytautas@skrastas.lt

Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re gy­ve­na nuo pri­klau­so­my­bių be­si­gy­dan­tys žmo­nės. Maž­daug me­tai, kai čia lei­džia­ma ma­moms at­si­vež­ti ma­ža­me­čius vai­kus. Pas­ta­ruo­ju me­tu gy­ve­na ar­ti de­šim­ties. Dau­ge­lis pen­kia­me­čių, jau­niau­sias – dve­jų me­tu­kų, vy­riau­sias – dvy­li­ka­me­tis.

Su įstai­gos te­ri­to­ri­ja be­si­ri­bo­jan­čio skly­po šei­mi­nin­kui ne­pa­tin­ka, kad ma­žie­ji kar­tais už­klys­ta į jo kie­mą ar vaikš­čio­da­mi ša­li­mais pa­bai­do gy­vu­lius.

„Gy­ve­nu lyg ša­lia vai­kų dar­že­lio, ku­ris be tvo­ros, o jei te­ri­to­ri­ją ap­tver­tų – bū­tų sau­giau“, – tei­gė ke­tu­rias­de­šimt­me­tis vy­ras.

Rea­guo­da­ma į skun­dą Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Ak­me­nės se­niū­ni­ja Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re su­ren­gė po­kal­bį.

„Į rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą lei­džia­ma ma­moms at­si­vež­ti vai­kus, kad jie ne­bū­tų per­duo­ti į vai­kų glo­bos įstai­gas, o ma­mos, ėmu­sios blai­viai gy­ven­ti, ge­bė­tų ir tin­ka­mai juos pri­žiū­rė­ti“, – sa­kė „Prieg­lobs­čio“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Lo­re­ta Brat­čen­ka.

Jos tei­gi­mu, rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re gy­ve­nan­čios ma­mos tu­ri tei­sę lais­vai pri­žiū­rė­ti vai­kus, nes nė­ra jo­kio įsta­ty­mo, kad įstai­ga pri­va­lo bū­ti ap­tver­ta.

„Lie­tu­vo­je te­bė­ra nau­jie­na mū­sų pa­siū­ly­mas nea­tim­ti vai­kų iš ma­mų, ku­rios ap­si­spren­džia kaps­ty­tis iš pri­klau­so­my­bių liū­no ir prii­ma rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rų gy­dy­mo me­to­di­ką“, – sa­kė „Prieg­lobs­čio“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Pa­lio­nis.

Jis neat­me­tė ga­li­my­bės už­tver­ti tvo­rą ne­pa­ten­kin­to kai­my­no skly­po pu­sė­je. Svars­tė: gal die­nos me­tu vai­kus, kai jų ma­mos tu­ri da­ly­vau­ti už­siė­mi­muo­se, iš­vež­ti į „Prieg­lobs­čio“ pa­da­li­nį Ak­me­nė­je – Kri­zių cent­rą, ku­ris yra ap­tver­tas.

„Ta­čiau pa­gal­vo­ki­me, ar tai bū­tų ge­riau­sias va­rian­tas pa­dė­ti ma­moms ir jų šei­moms in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę“, – svars­tė M. Pa­lio­nis.

„Ra­jo­ne dau­gy­bė vie­šų vie­tų, kur įreng­tos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, o to­kią ga­lė­tų įreng­ti Ak­me­nės se­niū­ni­ja – ir fak­tai bū­tų fik­suo­ja­mi be gin­čų“, – siū­lė skun­do au­to­rius.

Ak­me­nės se­niū­nas Vla­di­mi­ras Sil­vaš­ko at­sa­kė, kad to­kio po­rei­kio nė­ra, nes ki­ti kai­mo gy­ven­to­jai ne­si­skun­džia.

Se­niū­nui siū­ly­ta pa­si­rū­pin­ti, kad to­kių vai­kų žai­di­mų vie­tų kaip Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je ar ki­tuo­se ra­jo­no mies­tuo­se, bū­tų įreng­ta ir Da­bi­ki­nė­lės kai­me.

„Ne­bū­ki­me ar­tis­tai, o li­ki­me rea­lis­tai – jei vai­kas ir atė­jo į ma­no kie­mą nu­si­skin­ti ko­kį ag­ras­tą, ar rei­kia pyk­ti ant vi­so pa­sau­lio, o pa­pras­čiau yra tą vai­ką pa­ma­lo­nin­ti ar gra­žiai pa­mo­ky­ti“, – sa­kė Da­bi­ki­nė­lės kai­mo gy­ven­to­ja, ku­rios so­dy­ba yra ir­gi prie rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro, jo ma­žie­ji gy­ven­to­jai taip pat už­klys­ta.

„Vai­kai yra vai­kai, – pri­ta­rė pre­ten­zi­jas reiš­kian­tis kai­my­nas. – Ta­čiau jų ma­mos tu­ri at­sa­kin­giau pri­žiū­rė­ti at­ža­las. Cent­ro dar­buo­to­jai tu­ri pa­rei­ka­lau­ti, o ne nu­mo­ti ran­ka: vis­ko bū­na, juk rea­bi­li­tan­tai.“

Kai­my­no tei­gi­mu, „Prieg­lobs­čio“ va­do­vai ne­pa­kan­ka­mai bend­rau­ja su Da­bi­ki­nė­lės kai­mo bend­ruo­me­ne, to­dėl ne­su­ži­no apie te­be­ky­lan­čius ne­su­sip­ra­ti­mus, kol jie dar ne­tam­pa di­de­lė­mis pro­ble­mo­mis.

Da­bi­ki­nė­lės kai­mo se­niū­nai­tė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad tik vie­ną kar­tą „Prieg­lobs­čio“ bend­ruo­me­nė ini­ci­ja­vo bend­rą po­kal­bį su Da­bi­ki­nė­lės kai­mo bend­ruo­me­ne – 2004 me­tais, no­rė­da­ma pri­ta­ri­mo kai­me įkur­ti rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą.

Au­to­riaus nuo­tr.

Da­bi­ki­nė­lės kai­me esan­čio rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro „Prieg­lobs­tis“ te­ri­to­ri­ją rei­ka­lau­ja ap­tver­ti gre­ta ap­tver­tą skly­pą val­dan­tis šei­mi­nin­kas.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Prieg­lobs­tis“ va­do­vas Min­dau­gas Pa­lio­nis sa­kė: „Jei ap­tver­tu­me vai­kus kaip ka­lė­ji­me – bū­tų be­pro­ty­bė, pa­na­šiai kaip įro­di­nė­ti: gal ge­riau su­mon­tuo­ki­me „elekt­ri­nį pie­me­nį“.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

Gal, 2017-08-15 11:15
gelbetoju dirbi Vaidai,

baiges 8 klases, 2017-08-14 12:02
Zodziu junginys "Kaimo Seniunaite Apgailestavo" patampa tikriniu...Kitas straipsnis apie Dabikinele turetu prasideti butent Tais zodziais.Minimas kaimynas,tiesa,traukia ant lengvo "Nasharnyko"-apsitverkit tvorom,nes man trukdot,o kartu ir naminei gyvunijai.Ar Ponas stipriai ir uztikrintai pririsa savo gyvulelius,kad jie neaplankytu susisiekanciu teritoriju?Pakelus klausima,dar nezinia,kas turetu apsitverti...

neaiškus ten biznis, 2017-08-11 01:25
man aplamai ten kiek girdėjau su religija susieti dalykai reabilitacijos tos įtartinos ta prasme, kad neaišku iš kur pinigai ir kur jie realiai nusėda, girdėjau kad ten net jokios iš valstybes kontrolės nėra, ten pasikapsčius, manau, galėtų įdomių reikaliukų rasti

???, 2017-08-09 21:13
jei yra žmogaus privati valda,tai turite nepažeisti jo privatumo,ponas Palioni...

Vaidas Vanagas, 2017-08-09 01:34
Reikia diskusijos su gerbiama kaimyne...Galiu patarpinikauti.
Pagarbiai - Vaidas Vanagas (867544880)

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas