(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Akmenės rajonui siūloma pabėgėlių

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Vytautas RUŠKYS

Ruk­lo­je (Jo­na­vos ra­jo­nas) vei­kian­tis Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ras siū­lo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei su­da­ry­ti tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

vytautas@skrastas.lt

Jos pro­jek­tą į Nau­ją­ją Ak­me­nę at­si­ve­žė Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ro di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas, jo pa­ta­rė­ja Ne­rin­ga Gau­čie­nė ir ap­ta­rė su Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Vi­ta­li­ju­mi Mit­ro­fa­no­vu.

Pa­sak R. Mi­ku­lė­no, jei sa­vi­val­dy­bė su­tik­tų bend­ra­dar­biau­ti prii­mant pa­bė­gė­lius, tuo­met konk­re­čios žmo­nių per­kė­li­mo, vals­ty­bės ar Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tų pa­ra­mos są­ly­gos bū­tų nu­ma­ty­tos ki­to­je su­tar­ty­je.

Jis pa­brė­žė, kad pa­pil­do­mai ga­lė­tų už­si­dirb­ti ra­jo­ne gy­ve­nan­tys li­tua­nis­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, pa­dė­da­mi pa­bė­gė­liams in­teg­ruo­tis.

Šiuo me­tu tarp pa­bė­gė­lių dau­giau­sia yra tu­rin­čių siu­vė­jų ir kir­pė­jų pro­fe­si­jas.

Šiuo me­tu Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­re gy­ve­na apie 170 žmo­nių, o apie 250 jų iš cent­ro pa­trau­kė į ki­tas Eu­ro­pos vals­ty­bes.

Iki šiol Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ras bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus, „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jo­mis, jos už­sie­nie­čiams pa­de­da įsi­kur­ti daž­niausiai di­des­niuo­se ša­lies mies­tuo­se.

Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ras, jo di­rek­to­riaus R. Mi­ku­lė­no tei­gi­mu, ieš­ko dau­giau įkur­di­ni­mo vie­tų, to­dėl iki šiol dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­čių lan­kė­si Kai­šia­do­rių, Ig­na­li­nos, Vi­sa­gi­no ir Aly­taus sa­vi­val­dy­bė­se.

Ra­jo­no me­ras V. Mit­ro­fa­no­vas sua­be­jo­jo, ar Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ju­ri­diš­kai ga­li su­da­ry­ti su­tar­tį su Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ru. Jam siū­ly­ta ieš­ko­ti to­kių ga­li­my­bių su ko­kia nors ra­jo­ne so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čia or­ga­ni­za­ci­ja.

Sve­čiai do­mė­jo­si, kaip Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je yra įsi­kū­rę apie pus­šim­tis pa­bė­gė­lių iš ka­riau­jan­čios Uk­rai­nos – be jo­kių su­tar­čių.

Pa­gal Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ro siū­lo­mą su­si­ta­ri­mą Sa­vi­val­dy­bei tek­tų 15 pro­cen­tų su­mos nuo nu­ma­ty­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo lė­šų kiek­vie­no pa­bė­gė­lio in­teg­ra­ci­jai.

Au­to­riaus nuo­tr.

Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ro di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas, jo pa­ta­rė­ja Ne­rin­ga Gau­čie­nė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­sa­ko­jo ir apie pa­bė­gė­lių lū­kes­čius Lie­tu­vo­je, tu­ri­mą jų kva­li­fi­ka­ci­ją.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Vitinis, 2017-08-08 08:47
MOLODEC! SAVUS 5 VAKARUS AR UZJURI, O SVETIMUS- I JU VIETA... MATANT TENYKSCIU SEIMU DYDZIUS, NAUJOJI AKMENE PER KOKI OPENKMETI ATSISTIES GYVENTOJU DYDZIUMI, O NENAUDOJAMUS GAMYKLOS KAMINUS MINARETAIS PAVERSTI- VIENAS JUOKAS...GAILA ZAMES SAVOS...

seniukas, 2017-08-04 11:57
Tik čiurbanų mums ir trūksta iki visiškos laimės. Galės kirpti ,skusti ar galvą kam nors nupiauti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas