(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Kodėl Naujojoje Akmenėje gražu kaip Šveicarijoje?

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Vytautas RUŠKYS

Vie­šo­jo­je erd­vė­je dis­ku­tuo­ja­ma, ko­dėl Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų vis dau­giau plau­kia į Kal­niš­kių kai­me esan­tį di­džiau­sią ra­jo­ne gė­li­nin­kys­tės ūkį.

Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų gė­li­nin­kų są­skai­to­je pa­dau­gė­jo, kai ūkio sa­vi­nin­kė Edi­ta Stat­kie­nė įsi­dar­bi­no Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­re. Pa­va­sa­rį ji vers­lą per­da­vė ma­mai Ge­no­vai­tei Gau­čie­nei.

vytautas@skrastas.lt

Ro­vė ir so­di­no

Įsi­bė­gė­jus va­sa­rai Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je ir Ven­to­je gė­lė­mis mar­guo­jan­čiuo­se cent­ri­nių gat­vių žie­di­nių san­kry­žų ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se bu­vo iš­rau­tos te­be­žy­din­čios gė­lės. Į jų vie­tą pa­so­din­tos ki­to­kių rū­šių.

Žmo­nės in­ter­ne­te ėmė prie­kaiš­tau­ti Sa­vi­val­dy­bei dėl pi­ni­gų švais­ty­mo. Vie­ni siū­lė: pi­giau bū­tų pri­so­din­ti dau­gia­me­čių gė­lių ar ki­to­kių au­ga­lų, o ne tan­kiai pri­kai­šio­ti trum­pai žy­din­čių naš­lai­čių.

Iro­niš­kai opo­nuo­ta: jei so­din­si dau­gia­me­tes gė­les, tai ne­bus kur „pra­plau­ti“ pi­ni­gė­lių.

„Kai ga­li be sai­ko eik­vo­ti pa­skir­tas lė­šas, ži­no­da­mas, jog bus su­mo­kė­ta pa­pil­do­mai – gė­lių au­gin­to­jas ga­li pa­si­steng­ti ir ... „vsio za­kon­no“ (vis­kas tei­sė­ta – ver­ti­mas)“, – ra­šė vie­nas ko­men­ta­to­rius.

Šią min­tį plė­to­ju­si mo­te­ris aiš­ki­no: „Neū­kiš­ku­mas daž­niau­siai gims­ta iš sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų. O „įsi­sa­vin­ti“ pi­ni­gus ge­riau­sia die­nos švie­so­je – ma­žiau įta­ri­mų“.

Žmo­nės ste­bė­jo­si: ar nor­ma­lu, kad se­niū­ni­jos skun­džia­si lė­šų sty­giu­mi žo­lei nu­pjau­ti? Ar nor­ma­lu, kad ir ki­tiems bū­ti­niems po­rei­kiams ne­pa­kan­ka lė­šų?

Val­diš­kas po­rei­kis gė­lėms

Vie­nin­te­lis Ta­ry­bos na­rys Ri­char­das Su­da­ris vie­šai pa­skel­bė, kad pa­pra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos raš­tu at­sa­ky­ti, kaip per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus bu­vo lei­džia­mos biu­dže­to lė­šos gė­lėms.

Tuo­met R. Su­da­ris in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ iš­kė­lė to­kią pi­ni­gų „plo­vi­mo“ ver­si­ją: „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bia vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są gė­lėms pirk­ti tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui, lai­mė­to­jai lė­šas iš­lei­džia ge­ro­kai grei­čiau, o ki­tą­met vėl skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas, ir vėl gau­na­ma pi­ni­gų“.

Per ke­lias sa­vai­tes di­rek­to­rė Aro­me­da Lau­cie­nė jam pa­ra­šė at­sa­ky­mą.

Šį raš­tą R. Su­da­ris api­bū­di­no trum­pai: „Pa­sit­vir­ti­no, ką ir ma­niau“.

Raš­te nu­ro­dy­ta, kad “...ad­mi­nist­ra­ci­ja 2015 m. gė­lių pir­ki­mą at­li­ko ap­klau­sos bū­du“ (teks­tas ne­re­da­guo­tas – re­dak­ci­jos pa­sta­ba). Krei­pė­si į gė­lė­mis pre­kiau­jan­čias įmo­nes UAB „Vent­ri­ga“, E. Stat­kie­nės gė­li­nin­kys­tės ūkį, UAB „Baus­kas“ par­duo­tu­vę „Puokš­tė“. Ir su E. Stat­kie­ne 2015 me­tų ba­lan­džio vi­du­ry­je su­da­rė su­tar­tį per 36 mė­ne­sius įsi­gy­ti pre­kių už 23 tūks­tan­čius eu­rų. Tais pa­čiais me­tais vos per ke­lis mė­ne­sius iš­leis­ta di­des­nio­ji su­mos da­lis – be­veik 14 tūks­tan­čių eu­rų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės A. Lau­cie­nės tei­gi­mu, 2016 me­tais se­niū­ni­jų po­rei­kis gė­lėms la­biau pa­di­dė­jo – pri­rei­kė apie 19 tūks­tan­čių eu­rų. Tiek ne­be­bu­vo li­kę iš kon­kur­se tre­jiems me­tams lai­mė­tų lė­šų.

Už­tat Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja 2016 me­tų bir­že­lio 16 die­ną pa­skel­bė at­vi­rą kon­kur­są trūks­ta­mam gė­lių kie­kiui pirk­ti. Už­fik­suo­ta, kad iš dvie­jų tie­kė­jų pa­teik­tų pa­siū­ly­mų pa­si­rink­ta vėl E. Stat­kie­nė, po sa­vai­tės su­da­ry­ta su­tar­tis.

Vėl kon­kur­sas – vėl Kal­niš­kiai

Šie­met skir­ti lė­šų gė­lėms pir­kti iš E. Stat­kie­nės ūkio ne­be­bu­vo jo­kio ju­ri­di­nio pa­grin­do, nes ne­li­kę kon­kur­se lai­mė­tų pi­ni­gų 2015-2017 me­tų se­zo­nui.

To­dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to­liau dos­nau­ja – vėl skel­bia kon­kur­są. Pa­siū­ly­mą pa­tei­kia tik vie­nas tie­kė­jas. Bet iš tų pa­čių Kal­niš­kių kai­mo, kur E. Stat­kie­nės ūkį ju­ri­diš­kai įsi­for­mi­no jos ma­ma G. Gau­čie­nė. Ir lai­mi 51 tūks­tan­čio eu­rų ver­tės pir­ki­mą tre­jiems me­tams.

Gal vėl grei­tai ne­be­liks pi­ni­gų, pri­tai­kant su­kaup­tą pa­tir­tį?

„Jei­gu taip at­si­tik­tų, – sun­ku pa­ti­kė­ti, kad mes to­kie tur­tin­gi, gė­lėms iš­leis­da­mi apie 80 tūks­tan­čių eu­rų per tris se­zo­nus“, – ne­ri­mau­ja R. Su­da­ris.

Kaip Švei­ca­ri­jo­je

„Ne vie­nas mies­to sve­čias ste­bi­si, kai mies­to priei­go­se pa­si­tin­ka­mas su ant ap­sau­gi­nių tvo­re­lių pri­tvir­tin­tuo­se va­zo­nuo­se ve­šin­čio­mis gė­lė­mis: kaip Švei­ca­ri­jo­je, – sa­kė R. Su­da­ris. – Bet kai Ak­me­nė­je žmo­nių kas­die­ny­bė – ne kaip švei­ca­rų, tai gal mes ne­ga­li­me pi­ni­gų taš­ky­ti gė­ly­nams“.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė A. Lau­cie­nė raš­te mo­ty­vuo­ja, kad se­niū­ni­jų po­rei­kiai gė­lėms pa­di­dė­jo. Ga­li­ma su­pras­ti, kad ini­cia­ty­va – ne ad­mi­nist­ra­ci­jos.

„Taip, lie­ka mįs­lė, kaip ki­to­se ūki­nės veik­los sri­ty­se se­niū­ni­jos sten­gia­si iš­gy­ven­ti pa­gal iš anks­to skir­tas lė­šas, o be gė­ly­čių – ne“, – iro­ni­za­vo R. Su­da­ris.

Gal gė­lės iš Len­ki­jos?

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad gė­lių par­da­vė­jas ne­bū­ti­nai yra jų au­gin­to­jas. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kad vie­nu me­tu Kal­niš­kiuo­se ga­li­ma užau­gin­ti iki 25 tūks­tan­čių vie­ne­tų gė­lių. Be­lie­ka per­pirk­ti iš Len­ki­jos, kur daug kas ge­ro­kai pi­giau, ir at­si­vež­ti.

R. Su­da­ris įžvel­gė ga­li­mas vers­lo gud­ry­bes:

„Kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vi­daus au­di­to sky­rius at­li­ko ty­ri­mą ra­jo­no Kul­tū­ros cent­re, at­krei­pė dė­me­sį, ko­dėl į kai ku­riuos ren­gi­nius to­li­mes­niuo­se mies­tuo­se nuo­mo­ja­mi di­džiau­si au­to­bu­sai, nors nė­ra bū­ti­ni. Žmo­nės šne­ka, kad tuo­met vež­ta gė­lių“.

To pa­klau­sė­me ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos Cent­ra­li­zuo­to sa­vi­val­dy­bės vi­daus au­di­to sky­riaus ve­dė­jos Ire­nos Jaz­bu­tie­nės, ta­čiau ve­dė­ja pa­no­ro at­sa­ki­nė­ti tik į raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus.

R. Su­da­rio ma­ny­mu, Kal­niš­kiuo­se esan­čio gė­li­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­kai tu­rė­jo pra­na­šu­mą prieš ki­tus kon­kur­so da­ly­vius.

„Ka­dan­gi ži­no­jo apie gė­lių po­rei­kį, – sa­kė R. Su­da­ris. – Są­ly­go­se ga­li bū­ti nu­ro­do­ma ap­ta­kiai, pa­vyz­džiui, par­duo­ti nuo 100 iki 25 tūks­tan­čių vie­ne­tų, o pa­pra­šo­ma konk­re­čiai kiek rei­kia. Tad kas ži­no, kiek rei­kės, drą­siai da­ly­vau­ja ir lai­mi. Ki­ti bi­jo ri­zi­kuo­ti, nei­na į kon­kur­są. Kai nė­ra kon­ku­ren­ci­jos, ka­žin ar nu­pirk­ta už op­ti­ma­lią kai­ną?“

Ta­po di­rek­to­re – pa­di­dė­jo gė­lių po­rei­kis

Apie Ak­me­nės ra­jo­ne su­kles­tė­ju­sį žy­din­tį vers­lą „Šiau­lių kraš­tas“ pa­klau­sė ir E. Stat­kie­nės. Pa­sak jos, Sa­vi­val­dy­bė tiek daug ne­so­di­no gė­lių vie­šo­se erd­vė­se, kol ji ne­dir­bo Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­re. Anuo­met ji ne­ma­žai gė­lių tiek­da­vo Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

„Gal prieš ko­kius sep­ty­ne­rius me­tus pra­dė­jau par­da­vi­nė­ti gė­les ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įstai­goms, ta­čiau su­mų ne­pri­si­me­nu, ne­su­si­da­ry­da­vo di­de­lės“, – sa­kė E. Stat­kie­nė.

Ko­kios tai su­mos, ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti ir Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas Sva­jū­nas Vil­kas, nes iki 2015 me­tų gė­lės ne­bu­vo per­ka­mos cent­ra­li­zuo­tai. Tuo­met kiek­vie­na se­niū­ni­ja jų įsi­gy­da­vo pa­gal iš­ga­les.

„Pro­tek­ci­jų Sa­vi­val­dy­bė­je ne­bu­vo, kad ga­lė­čiau par­da­vi­nė­ti jai gė­les, vi­si san­dė­riai įvy­ko, lai­mė­jus kon­kur­sus“, – sa­kė E. Stat­kie­nė.

Dėl dis­ku­si­jų – pa­reiš­ki­mas po­li­ci­jai

„Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jo­je „Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė vėl „per­len­kė laz­dą“ (2017 07 25) ra­šy­ta, kaip ji įsi­žei­du­si dėl in­ter­ne­te pa­si­ro­džiu­sių ko­men­ta­rų. Ta­da į tei­sėt­var­kos aki­ra­tį bu­vo pa­kliu­vęs ir ra­jo­no bu­vęs me­ras Ani­ce­tas Lu­pei­ka.

Paaiš­kė­jo, kad so­cia­li­nia­me tink­le ko­men­tuo­ta, dis­ku­tuo­ta gė­lių iš Kal­niš­kių te­ma. Po­li­ci­ja at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir di­rek­to­rei sa­vo gar­bę ir oru­mą pa­siū­lė gin­ti teis­me. Re­dak­ci­jai E. Stat­kie­nė tei­gė ne­si­kreip­sian­ti į teis­mą.

Iš­gar­sė­jo skan­da­lais

E. Stat­kie­nė Kul­tū­ros cent­rui pra­dė­jo va­do­vau­ti 2014 me­tų va­sa­rą.

Iki tol dau­giau kaip dve­jus me­tus dir­bo Ak­me­nės ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ūkio rei­ka­lams, dar anks­čiau maž­daug tiek pat lai­ko – Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų so­cia­li­ne pe­da­go­ge.

Tuo pačiu me­tu plė­to­jo ir sa­vo gė­li­nin­kys­tės ūkį.

2007 me­tais po tęs­ti­nių stu­di­jų Šiau­lių uni­ver­si­te­te įgi­jo so­cia­li­nio pe­da­go­go ir psi­cho­lo­gi­jos spe­cia­lis­to dip­lo­mą, o 2011 me­tais ta­me pa­čia­me uni­ver­si­te­te bai­gė švie­ti­mo va­dy­bos ir vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas.

Pir­mai­siais dar­bo me­tais Kul­tū­ros cent­re ji „iš­gar­sė­jo“ skan­da­lais. Iš įstai­gos ėmė bėg­ti me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vų va­do­vai, mo­ty­vuo­da­mi, kad nau­jo­ji va­do­vė ne­su­da­ro tin­ka­mų dar­bo są­ly­gų, ke­lia psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą. Sa­vi­val­dy­bei siųs­ta pe­ti­ci­ja pa­keis­ti di­rek­to­rę.

Kai šis klau­si­mas bu­vo svars­to­mas Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų, me­no mė­gė­jų su­si­rin­ki­me, jo da­ly­viai įvar­di­jo, kad už E. Stat­kie­nę „mū­ru sto­ja ra­jo­no me­ras“. Įvar­dy­ta ir vie­na to­kios po­zi­ci­jos prie­žas­tis – po­li­ti­nė. V. Mit­ro­fa­no­vas ir E. Stat­kie­nė yra so­cial­de­mok­ra­tai. Par­ti­ja dau­giau­siai vie­tų tu­ri Ta­ry­bo­je, be­veik vi­si jo­je esan­tys so­cial­de­mok­ra­tai atė­jo į su­si­rin­ki­mą, dau­ge­lis gy­nė E. Stat­kie­nės dar­bo sti­lių.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės ra­jo­ne pik­ti­na­ma­si ne gė­ly­nų gau­sa, o kam iš­raus­to­mi te­be­žy­din­tys.

Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Edi­ta Stat­kie­nė tei­gia, kad šios pa­rei­gos ne­pa­dė­jo su­kles­tė­ti jos šei­mos vers­lui.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rė Aro­me­da Lau­cie­nė raš­te dėl gė­lių pir­ki­mo nu­ro­dė: „Gė­lių po­rei­kis di­dė­ja dėl nau­jai su­tvar­ky­tų vie­šų­jų erd­vių įgy­ven­di­nus in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus“ (teks­tas ne­re­da­guo­tas – re­dak­ci­jos pa­sta­ba).

Ak­me­nės ra­jo­no ta­ry­bos na­rys R. Su­da­ris gir­dė­jo nuo­mo­nių, kad no­ri­ma kuo grei­čiau iš­leis­ti gė­lėms skir­tus pi­ni­gus, to­dėl dar te­be­žy­din­čios rau­na­mos lauk.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (68)

Vaidas Vanagas, 2017-08-12 22:50
Laukiu Jūsų labai, labai fantastiniu komentaru. Trumpiau kalbant Jūs Nerealus...Laukiam....Laukiam...
Su didžiausia pagarba - Vaidas Vanagas

Vanagui, 2017-08-12 09:54
Negi tamsta nesuprantat ,kad tamstos kaip ''politiko'' dainelė jau sudainuota , galite savo tų kvailų komentarų neberašinėti.

Vaidas Vanagas, 2017-08-12 01:00
Labas,gerbiamiemi, kažkaip pamiršote mane. Akmenės administracija nesulaukia Jūsų labai, labai protingu pasūlymų....Laukiame.
Pagarbiai - Vaidas Vanagas

O, 2017-08-11 00:06
vidurkiai algu dideja, lengvai paziureti rekvizitai.lt,

Jo, 2017-08-10 18:51
geram sokejui kiausiniai nemaiso, o prie ko cia pati,
ir kam tas teisininkas, a vel Benius uzdarytas.

Benius, 2017-08-10 18:33
yra geras vadovas. konkretus. gaila, kad pati bando pakisti. kaip jis galejo zinot, kad infiiltruota "pagalbininke" buhaltere, pades prasukti vieta ir pakas duobe Beniui. "Susirgo" buhaltere galbut slangitu, kad kaili issukti savo. Vadovas turi ir gali kontroliiuoti, bet sia liga sergancio nenuspesi. sako ir rodo viena, o daro kita. Geras teisininkas ir viskas bus ok. visa laika sekesi valdyti ir kaip cia toks "atsitiktinumas" stumdant kedes?Sekmes, Benai

Na, 2017-08-10 12:51
Administracija juk nedaro nieko be pritarimo ir
nurodymo,o kas nurodo, vienas is tokiu esi

Vaidas Vanagas, 2017-08-10 12:35
Laba diena, nesuprantu Jūsu, komentuojate po tris kartus kas kelias minutes, turbūt su atmintim didelės problemos. Brangieji, jei jau Jūs tokie protingi ne man teikite pasiūlimus kaip valdyti rajoną, o administracijai. Aišku pasirašant kas teikė, o ne po slapyvardžiais. Geros dienos.
Pagarbiai - Vaidas Vanagas

Akmeniškis, 2017-08-10 10:51
Nu kiek suprantu ,visi tie veikėjai priklauso socdemam ,o kas yra socdemai- buvę komunistai- vagys,kombinatoriai ir aferistai ,viena paguoda ,kad žmonės jau pradeda atskirti ,kas dirba Lietuvai ,o kas žiūri tik savo interesų .

vanagui, 2017-08-10 09:49
Vaganai, prie ko tu ir Akmenės rajono valdymas? Jeigu tu su savo būstų nesusitvarkai, ir kultūros stygius pas tave labai ryškus

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 68

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 68
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas