(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Į žygį pajudėjo 3 tūkstančiai keliautojų

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Vytautas RUŠKYS

Šeš­ta­die­nį Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je star­ta­vo ir fi­ni­ša­vo be­maž 3 tūks­tan­čiai žy­gei­vių – vie­nu me­tu tiek sve­čių į 9 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų mies­tą anks­čiau ne­bu­vo su­plū­dę.

vytautas@skrastas.lt

Ren­gi­niu su­do­mi­no Vil­niu­je re­gist­ruo­ta vie­šo­ji įstai­ga, pri­si­sta­tan­ti kaip žy­gei­vių, ke­liau­to­jų ir iš­šū­kių ieš­ko­to­jų bend­ruo­me­nė.

Už mo­kes­tį ko­mer­ci­nin­kai pri­kvie­tė en­tu­zias­tų ne vien iš ato­kiau­sių ša­lies vie­to­vių, bet ir čia vie­šin­čių už­sie­nie­čių, taip pat vos už ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų nuo Nau­jo­sios Ak­me­nės pra­si­de­dan­čios Lat­vi­jos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų.

Nuo aš­tun­tos va­lan­dos ry­to pra­si­dė­jus da­ly­vių re­gist­ra­ci­jai po dvie­jų va­lan­dų į žy­gį jau bu­vo pa­trau­kę be­maž du tūks­tan­čiai. Dar tūks­tan­tis ke­liau­to­jų pri­si­jun­gė vė­liau.

Pa­rink­ti trys marš­ru­tai: 15, 25 ir 45 ki­lo­met­rų. Vy­res­ni žy­gei­viai, ypač mo­te­rys ar šei­mos su ma­ža­me­čiais vai­kais, rin­ko­si trum­piau­sią ke­lią. To­kių pat en­tu­zias­tų bu­vo ga­li­ma su­tik­ti ir il­giau­sia­me.

Ne­bu­vo svar­bu kuo grei­čiau pa­siek­ti fi­ni­šą. Te­rei­kė­jo kiek­vie­no­je sto­te­lė­je ant da­ly­vio pa­žy­mė­ji­mo už­si­dė­ti ant­spau­dą, kad bai­gus žy­gį gau­tu­mei da­ly­vio dip­lo­mą.

Vi­si marš­ru­tai pra­si­dė­jo se­na­mies­čio pa­grin­di­ne gat­ve, bai­gė­si dvi­ra­ti­nin­kų ta­ku, o ve­dė per kar­je­rus, iš ku­rių ka­sa­ma ža­lia­va ce­men­to ga­my­bai. Dėl tų kar­je­rų Ak­me­nės kraš­tas ir pa­si­rink­tas.

Pir­mą kar­tą ga­my­bi­nin­kai su­da­rė są­ly­gas ma­si­niam pa­si­vaikš­čio­ji­mui nie­kur ki­tur Lie­tu­vo­je nee­sa­mais 40 met­rų aukš­tu­mo kar­je­rų šlai­tais, lei­do ap­žiū­rė­ti ir net pa­si­kars­ty­ti po ga­lin­giau­sią kal­na­ka­sy­bos tech­ni­ką.

Fan­ta­zi­jos ne­sto­ko­jan­tys ke­liau­to­jai ga­lė­jo įsi­vai­zduo­ti esą Mė­nu­ly­je ar Mar­se. Džiau­gė­si at­ras­tais ne­gy­vo­sios gam­tos lo­biais – lie­tu­viš­kais kan­jo­nais.

Vis dėl­to žy­gis yra žy­gis. Kas ke­li ki­lo­met­rai vei­kė sto­te­lės – pa­si­pil­dy­ti ge­ria­mo­jo van­dens, gau­ti ar įsi­gy­ti už­kan­džių, ener­ginių bei ki­to­kių gė­ri­mų. Vei­kė ir val­gyk­la. Sto­te­lė­se bu­vo ir pir­mo­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių. Vie­na mė­gsta­miau­sių pa­slau­gų – žy­gei­viai pra­šė spe­cia­liu gai­vi­nan­čiu skys­čiu api­purkš­ti pė­das.

Be­ne pa­ste­bi­miau­sios – be­veik ne­si­bai­gian­čios ei­lu­tės prie bio­tua­le­tų, nors jų kiek­vie­no­je sto­te­lė­je sto­vė­jo ne po vie­ną.

Sto­te­lė­se ne­po­pu­lia­rios bu­vo vie­tos su nuo­ro­do­mis: į fi­ni­šą ve­ža­mi pa­var­gę ke­liau­to­jai.

Tad ne­sku­bė­da­mi il­gą­jį marš­ru­tą dau­ge­lis įvei­kė per 6–8 va­lan­das.

Tarp il­giau­siai gai­šu­sių – fut­bo­lo klu­bo „Ak­me­nė“ su­bur­ti ke­lio­li­ka spor­ti­nin­kų, ku­rie vi­są 45 ki­lo­met­rų ke­lią va­rė­si ka­muo­lį.

„Fut­bo­lo ka­muo­lys tą­dien įga­vo ir ki­tą pra­smę. Tai – ak­ty­vių ak­me­niš­kių ži­nu­tė, mū­sų „la­bas“. Sten­gė­mės, kad prie ka­muo­lio pri­si­lies­tų ki­ti žy­gio da­ly­viai – kas no­rė­jo, ga­lė­jo ir­gi pa­spir­ti“, – sa­kė V. Ru­bel.

Per­nai reng­ta­me žy­gių cik­le už­fik­suo­tas re­kor­das – pa­lei Ne­mu­no kil­pas Sand­ra Va­lan­čaus­kai­tė iš Klai­pė­dos at­bu­lo­mis nuė­jo 55 ki­lo­met­rus. Ji at­vy­ko ir į žy­gį Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, ta­čiau šį­kart ėjo kaip vi­si.

Tarp žy­gei­vių bu­vo ir šei­ma iš Lat­vi­jos: tė­vai su ke­tu­riais ma­ža­me­čiais vai­kais ir jų ašuo­nias­de­šimt­me­čiu se­ne­liu.

Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­ja ne­pa­bū­go 45 ki­lo­met­rų ant nu­ga­ros ne­šti tre­jų me­tu­kų duk­re­lę. Pa­na­šių ke­liau­to­jų at­si­ra­do ne vie­nas.

Pa­ty­ręs žy­gei­vis Oli­ve­ris Cla­re iš Švei­ca­ri­jos jau yra įvei­kęs be­veik 40 pa­na­šių žy­gių. Jis – ka­riš­kis, to­dėl vi­sa­da ei­na su ka­riš­kais ba­tais, ku­rie nie­ka­da ne­nut­ri­na ko­jų.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, pir­ma­sis kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Aud­rius But­ke­vi­čius kar­tu su sū­nu­mi Vy­te­niu at­va­žia­vo į Ak­me­nę kaip į tre­ni­ruo­tę, ruoš­da­mie­si ekst­re­ma­liam žy­giui Bel­gi­jo­je.

Šių ei­lu­čių au­to­rius vi­sus tris marš­ru­tus ap­va­žia­vo dvi­ra­čiu.

Sve­čius priė­mu­si Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­ja ne­pa­ty­rė iš­šū­kių. Žy­gei­vių pa­la­pi­nių mies­te­lis įsi­kū­rė „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­jo­je – su tvo­ra ir tua­le­tais.

„Ne­ga­vo­me skun­dų dėl tvar­kos, su­teik­tų gy­ve­ni­mo są­ly­gų“, – sa­kė se­niū­nas R. Juo­za­pa­vi­čius.

Au­to­riaus nuo­tr.

Iš Lat­vi­jos at­vy­kę tė­vai su ke­tu­riais ma­ža­me­čiais vai­kais ir jų ašuo­nias­de­šimt­me­čiu se­ne­liu pa­si­rin­ko 15 ki­lo­met­rų marš­ru­tą.

Į žy­gį įsi­jun­gė ir apie šim­tas ra­jo­no gy­ven­to­jų – tarp jų Ak­me­nės dvi­ra­ti­nin­kų aso­cia­ci­jos na­riai.

Fut­bo­lo klu­bo „Ak­me­nė“ su­bur­ti ke­lio­li­ka spor­ti­nin­kų 45 ki­lo­met­rų ke­lią va­rė­si ka­muo­lį.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Aud­rius But­ke­vi­čius į Ak­me­nę at­vy­ko pa­si­tre­ni­ruo­ti ekst­re­ma­liam žy­giui Bel­gi­jo­je.

Sand­ra Va­lan­čaus­kai­tė iš Klai­pė­dos da­ly­va­vo kaip pa­na­šių žy­gių re­kor­di­nin­kė – at­bu­lo­mis yra nuė­jusi 55 ki­lo­met­rus.

Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­ja į 45 ki­lo­met­rų ke­lią iš­si­ne­šė ant pe­čių duk­re­lę.

Žy­gei­viai po kar­je­rus vaikš­čio­jo ir su šu­ni­mis.

Žy­gei­viai džiau­gė­si aki­mir­ko­mis lie­tu­viš­kų kan­jo­nų ap­lin­ko­je.

Žy­gei­viams spe­cia­liu gai­vi­nan­čiu skys­čiu purkš­tos pė­dos.

Po žy­gio da­ly­viai il­sė­jo­si ant žo­ly­nų Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ri­nė­je aikš­tė­je.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (9)

to Vaidas Vanagas, 2017-08-14 21:43
keista, ko čia nesuprast. Juk esmė žiniasklaidos yra atspindėti tikrus, patikrintus faktus. Aš asmeniškai nenoriu kad mane apgaudinėtų ir manęs netenkina tai, kai matau, kad tikėtina, jog skleidžiama klaidinanti informacija,t.y. galima sakyti tokiu atveju bandoma apgauti. galbūt Jus, p. Vaidai Vanage, tai tenkina, o manęs ne ir todėl esu nepatenkintas. Ir čia jau kita tema visai, kai neginčiju, kad šaunus gal tas žygis buvo. bet tai nieko nekiečia ir abejonių neišsklaido.

Vaidas Vanagas, 2017-08-12 23:04
Labukas, nesuprantu ko JŪs čia nepatenkiti ar žygis trys ar vienas vis vien tai šaunus žygis ir taškas.
Su pagarba - Vaidas Vanagas

tikrai nebuvo 3000, 2017-08-06 22:57
dėl įsomumo pabamdžiau suvest googlej "žygyje dalyvavo tūkstantis" , ir pamatysit kaip atrodo tūkstantis žygeivių, o 3000 tai dar daugiau, taip kad neįtikins tas faktas, kol nebus nuotraukos realiai atspindinčios tokį skaičių dalyvių

to Alius, 2017-08-03 22:57
registracija nieko nereiškia, ir nepasako realaus dalyvių skaičiaus. aš juk ten galėjau priregistruot ir savo babą ir kitus giminaičius (ir kas paneigs, kad taip ir neapdariau kaip ir kiti). Esminis dalykas yra fotografijos, kurios rodo visai ką kitką. Man tik keiista , kad taip naiviai tikima kažkokia registracija, o ne tuo, kas plika akimi matoma. nematau ten tų 3000 anei 1000 dalyvių nematau kad tu ką

Alius, 2017-08-03 15:54
O jus suprantate, kad jie ne vienu metu pajudo?
Kiekvienam atstumui (15km, 25km, 45km) buvo skirtingas starto laikas.
Tad jei uzsiregistravo zygiui 3000 tai reiskias 3000 ir pajudejo.

Aritmetika, 2017-08-03 14:36
Ir kas cia taip ,,suskaiciavo"?.. Ar nepadauginta, kartais, is 3?

nulis, 2017-08-03 09:58
labai atsigauna Akmenė. Ko kiti rajonai miega?

įtartiana, 2017-08-03 00:47
tai esminis fotokadras ir turėjo būti kaip pajuda tie 3000 į tą žygį, kažkodėl tokios nuotraukos niekur nemačiau...

a tikrai 3 štukės?, 2017-08-03 00:43
iš kur jūs pasigavot, kad ten 3000 žygeivių buvo? ar jūs įsivaizdupjat ar esat matę kaip atrodo tos 3 štukės žmonių vienoj vietoj? man atrodo, ten max buvo 1000 , ne daugiau

Rodomi komentarai nuo 1 iki 9. Iš viso: 9

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 9
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas