(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Nuomonė dėl koalicijos – rugpjūčio 16 -ąją

2017 m. rugpjūčio 12 d.

SKAI­TY­TO­JAI KREI­PIA­SI

Re­dak­ci­ja ga­vo kel­miš­kio Ig­no Kal­po­ko laiš­ką, ku­ria­me jis klau­sia, ka­da Kel­mės ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai pa­reikš sa­vo nuo­mo­nę dėl koa­li­ci­jos su vals­tie­čiais ža­liai­siais, nes jo ži­nio­mis, kol kas dar nė­ra pa­reiš­ku­si.

„Jei Kel­mės sky­riaus so­cial­de­mok­ra­tai nu­bal­suos už išė­ji­mą iš Vy­riau­sy­bės, ar tai reikš, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­trauks vals­tie­čius ir iš koa­li­ci­jos Kel­mės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je? Ar tai reiš­kia, kad val­džia Kel­mė­je kei­sis? Ar kei­sis vi­ce­me­ras? Kaip so­cial­de­mok­ra­tai ga­li ne­pa­si­ti­kė­ti vals­tie­čiais bet dirb­ti su jais koa­li­ci­jo­je Kel­mė­je?

Bū­tų įdo­mu su­ži­no­ti, kaip kraš­to gy­ven­to­jui“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Kel­mės ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tams va­do­vau­jan­tis ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis pa­tvir­ti­no, jog sa­vo nuo­mo­nės dėl išė­ji­mo ar li­ki­mo koa­li­ci­jo­je su vals­tie­čiais tik­rai nė­ra pa­reiš­kę. Rugp­jū­čio 16 -ąją įvyks So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Kel­mės sky­riaus Ta­ry­bos po­sė­dis, Ta­ry­ba ir nu­spręs, ko­kią nuo­mo­nę iš­reikš­ti.

Pak­laus­tas, ko­kia as­me­ni­nė sky­riaus pir­mi­nin­ko nuo­mo­nė, V. And­ru­lis sa­kė, jog kel­miš­kiai bu­vo tarp tų tri­jų ša­lies sky­rių, ku­rie bal­sa­vo prieš koa­li­ci­jos su­da­ry­mą su vals­tie­čiais. „Ar ver­tė­jo dėl vie­no ar po­ros mi­nist­rų po­rtfe­lių pri­siim­ti ki­tos par­ti­jos įsi­pa­rei­go­ji­mus ir at­sa­ko­my­bę už jų pro­gra­mos vyk­dy­mą? – abe­jo­ja V. And­ru­lis. – Ma­no nuo­mo­ne, rei­kė­jo su­si­tvar­ky­ti par­ti­jos vi­du­je, at­si­nau­jin­ti ir ruoš­tis ki­tiems sa­vi­val­dos rin­ki­mams.“

Ko­dėl tuo­met su­da­ry­ta koa­li­ci­ja su „vals­tie­čiais“ Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bo­je?

Ra­jo­no me­ras aiš­ki­na, jog dar­bas Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bo­je ir Vy­riau­sy­bė­je ski­ria­si. Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bo­je „vals­tie­čiai“ so­cial­de­mok­ra­tams neo­po­nuo­ja. Ka­dan­gi per sa­vi­val­dos rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ lai­mė­jo ne­ma­žai man­da­tų, rei­kė­jo su­da­rant bū­tent to­kią koa­li­ci­ją, iš­pil­dy­ti rin­kė­jų va­lią. Ši koa­li­ci­ja už­tik­ri­no ir sta­bi­lų Ta­ry­bos dar­bą. „Pa­si­gin­či­jam, bet ne­strin­ga svar­biau­si pro­jek­tai ir vi­si dar­bai, – sa­kė V. And­ru­lis. – To­dėl koa­li­ci­ja Kel­mė­je ir to­liau iš­liks ta pa­ti.“

Pa­ren­gė Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas