(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Seniūnijose įdarbinami bedarbiai

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Dirb­ti Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je priim­ti trys dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­ti be­dar­biai. Vy­rai tvar­kys vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų ap­lin­ką: pjaus žo­lę, rinks šiukš­les, at­liks ki­tus rei­ka­lin­gus dar­bus. Se­niū­ni­ja už dar­bą jiems mo­kės mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą.

Se­niū­ni­jos prii­ma be­dar­bius pa­gal ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą užim­tu­mo pro­gra­mą. Anks­čiau toks užim­tu­mas bu­vo va­di­na­mas vie­šai­siais dar­bais ir at­ly­gi­ni­mo da­lį mo­kė­da­vo dar­bo bir­ža. Da­bar šios prie­mo­nės nė­ra, to­dėl sa­vi­val­dy­bės pa­čios or­ga­ni­zuo­ja be­dar­bių užim­tu­mą.

Taip bent iš da­lies iš­spren­džia­mos so­cia­li­nės pro­ble­mos. Be­dar­biai bent ke­lis mė­ne­sius tu­ri pa­ja­mų.

Šau­kė­nų se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Ma­čer­nie­nė sa­ko, jog no­rin­čių gau­ti vie­šų­jų dar­bų yra daug. Ta­čiau kai ku­rie žmo­nės gy­ve­na to­li nuo Šau­kė­nų. At­va­žiuo­ti į dar­bą jiems bū­tų su­dė­tin­ga. Per­nai vie­nas žmo­gus pa­si­šo­vė dvi­ra­čiu va­ži­nė­ti į dar­bą iš Du­bė­nų. Vi­są jam skir­tą lai­ką vy­ras stro­piai dir­bo. Ta­čiau pa­sak J. Ma­čer­nie­nės, to­kių auk­so ga­ba­liu­kų nė­ra daug. Dau­giau to­kių be­dar­bių, ku­riuos priė­męs į dar­bą vie­šą­sias erd­ves tu­rė­tų tvar­ky­ti pa­ts spe­cia­lis­tas.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas