(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Pra­neš­ta, kad skriau­džia ma­ža­me­tį

33 me­tų vy­ras pra­ne­šė, kad bu­vu­si su­tuok­ti­nė, gi­mu­si 1993 me­tais, ir jos su­gy­ven­ti­nis ga­li­mai nau­do­ja fi­zi­nį smur­tą prieš tre­jų me­tų jo sū­nų.

Mu­šė sa­vo šei­mos na­rius

Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je, na­muo­se, blai­vus 31 me­tų vy­ras ty­čia vie­ną kar­tą del­nu su­da­vė aš­tuo­ne­rių me­tų bro­liui į vei­dą ir 46 me­tų ma­mai. Tą pa­čią die­ną kumš­čiu su­da­vė 30 me­tų se­se­riai į gal­vą, gra­si­no ma­mą ir se­se­rį „pa­kas­ti“. Vy­ras su­lai­ky­tas.

Kra­žių se­niū­ni­jo­je ne­blai­vus 56 me­tų vy­ras su­da­vė kumš­čiu į vei­do sri­tį sa­vo ne­blai­viai 43 me­tų se­se­riai. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Kel­mė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je vy­ras, 43 me­tų vy­ras veid­ro­džio kam­pu tren­kė į vei­do sri­tį sa­vo su­gy­ven­ti­nei.

Kra­žių se­niū­ni­jos Vaiš­vi­liš­kių II kai­me 25 me­tų sū­nus, bū­da­mas ne­blai­vus, sa­vo ne­blai­viam 50 me­tų tė­vui de­gan­čia ci­ga­re­te de­gi­no ran­ką, pei­lį pri­glau­dęs prie gerk­lės gra­si­no nu­žu­dy­ti, kumš­čiu su­da­vė į gal­vą. Bi­jo­da­mas po­li­ci­jos įta­ria­ma­sis pa­si­ša­li­no.

Nu­lau­žė me­de­lius

Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je, įė­jus į 53 me­tų vy­rui pri­klau­san­čią ap­tver­tą te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je au­gi­na­mi įvai­rių rū­šių me­de­liai, pro var­tus, nu­lauž­tos 8 me­de­lių vir­šū­nės. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Įta­ria­mie­ji nu­sta­ti­nė­ja­mi.

Va­gis įsi­bro­vė į na­mus

Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je, iš­lau­žęs kam­ba­rio du­rų spy­ną 38 me­tų vy­ras įsi­bro­vė į už­ra­kin­tą na­mo kam­ba­rį, pa­si­sa­vi­no 700 eu­rų, ku­rie pri­klau­sė 73 me­tų mo­te­riai.

Laz­da tren­kė kai­my­nei

Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je, bend­ro nau­do­ji­mo kie­me, 63 me­tų vy­ras tren­kė laz­da į ran­ką 80 me­tų kai­my­nei. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Vai­ra­vo ne­blai­vus

Už­ven­ty­je, Ko­lai­nių gat­vė­je, 36 me­tų vy­ras, bū­da­mas ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2.84 pro­mi­lės gir­tu­mas) vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „AU­DI A4“. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Pa­sit­rau­kė iš gy­ve­ni­mo

Lio­lių se­niū­ni­jo­je, ūki­nia­me pa­sta­te, ras­tas ne­gy­vas 58 me­tų vy­ras su stran­gu­lia­ci­ne va­ga ant kak­lo. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Ne­ti­kė­ta mir­tis

Kel­mė­je, Lie­pų gat­vė­je, na­muo­se, stai­ga mi­rė 57 me­tų vy­ras. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas