(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

„Me­tų ūkio“ kon­kur­se šie­met da­ly­va­vę Dai­va ir An­ta­nas Va­si­liaus­kai iš Už­ven­čio se­niū­ni­jos Uš­nos kai­mo ko­mi­si­jos bu­vo gi­ria­mi ir į pri­zi­nin­kus siū­lo­mi už sta­bi­lu­mą, tvar­kin­gą ir vis dar gra­ži­na­mą so­dy­bą, darbš­tu­mą.

Nors ne­la­bai di­de­lis, 100 hek­ta­rų Va­si­liaus­kų ūkis šį­kart ne­lai­mė­jo, tvir­ti­no tik­rai ne dėl kon­kur­sų to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą pa­si­rin­kę.

daliak@skrastas.lt

Dai­va ir An­ta­nas Va­si­liaus­kai il­gus me­tus gy­ve­no ir ūki­nin­ka­vo Už­ven­čio se­niū­ni­jos Mi­nu­pių kai­me.

Ūki­nin­kau­ti An­ta­nas Va­si­liaus­kas pra­dė­jo 2003-ai­siais, kar­tu su tė­vu. Da­bar val­do 60 hek­ta­rų nuo­sa­vos že­mės, apie 40 hek­ta­rų nuo­mo­ja.

Prieš po­rą me­tų šei­ma, par­da­vu­si sa­vo na­mus Mi­nu­piuo­se kai­my­nui, nu­spren­dė per­si­kel­ti į An­ta­no Va­si­liaus­ko tė­viš­kę gre­ti­ma­me Uš­nos kai­me.

„Ūkis li­ko toks pat – maž­daug 100 hek­ta­rų plo­te au­gi­na­me grū­di­nes kul­tū­ras. Tik gy­ve­na­mo­ji vie­ta pa­si­kei­tė“, – pa­sa­ko­jo A. Va­si­liaus­kas.

Per la­bai trum­pą lai­ką darbš­tūs, tvar­kin­gi žmo­nės so­dy­bą la­bai iš­gra­ži­no ir vis dar gra­ži­na. Ap­lin­kos tvar­ky­mas, gė­ly­nai – po­nios Dai­vos rū­pes­tis ir ma­lo­nus už­siė­mi­mas. Nors mo­te­ris dar dir­ba bu­hal­te­re Kel­mė­je, su­ge­ba ras­ti lai­ko ir gro­žio, jau­ku­mo kū­ri­mui.

An­ta­nas Va­si­liaus­kas sa­kė, jog jis tik ne­ma­žą, apie 80 arų uži­man­tį so­dy­bos plo­tą šie­nau­ja. Ap­lin­kui ūki­nius pa­sta­tus žo­lę pjau­na maž­daug kas dvi sa­vai­tes, o prie na­mų – kas sa­vai­tę, ir dar daž­niau.

„Į žmo­nos tvar­ko­mą ap­lin­ką, gė­ly­nus tik­rai ne­si­ki­šu. Man už­ten­ka dar­bų ir lau­kuo­se“, – tvir­ti­no ūki­nin­kas, prieš po­rą die­nų jau pra­dė­jęs kul­ti kvie­čius.

Jei lie­tūs ne­truk­dys, pjū­tis tu­rė­tų truk­ti apie de­šimt die­nų, il­giau­siai – po­rą sa­vai­čių. Der­liu­mi A. Va­si­liaus­kas kol kas ne­si­skun­džia – iš hek­ta­ro by­ra apie 5-6 to­nas kvie­čių. Ūki­nin­kas pa­sa­ko­jo sė­jęs įvai­rių kul­tū­rų: mie­žių, kviet­ru­gių, žir­nių, pu­pų. Jei vie­nų der­lius bus pra­stes­nis, ti­ki­si ki­tų ge­res­nio.

Per ja­vap­jū­tę ūki­nin­kui pa­de­da sū­nė­nas, ki­tų dar­buo­to­jų ne­sam­do. Kai­miš­kų dar­bų ne­bi­jo ir dvi suau­gu­sios Va­si­liaus­kų duk­ros, pas tė­vus at­vyks­tan­čios per ato­sto­gas.

„Lie­tu­vo­je vai­kai gy­ve­na, į už­sie­nius ne­lei­džiu va­žiuo­ti. Sa­va­me kraš­te rei­kia gy­ven­ti, sa­vo že­mę dirb­ti. Kol kas klau­so“, – rim­tai kal­bė­jo An­ta­nas Va­si­liaus­kas.

Au­to­rės nuo­tr.

Dai­va ir An­ta­nas Va­si­liaus­kai sa­kė, jog iš­gy­ven­ti ga­li­ma ir iš ne­la­bai di­de­lio, 100 hek­ta­rų ūkio. Dai­va Va­si­liaus­kie­nė dar dir­ba ir bu­hal­te­re Kel­mė­je.

Prieš po­rą me­tų, iš Mi­nu­pių per­si­kė­lę į An­ta­no Va­si­liaus­ko tė­viš­kę Uš­nos kai­me, darbš­tūs žmo­nės jau spė­jo iš­puo­se­lė­ti so­dy­bą. Tik pa­tiems šei­mi­nin­kams re­tai ka­da ten­ka il­sė­tis jau­kio­je ap­lin­ko­je.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas