(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Tėvų atminimą sūnus įprasmina darbu

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Vai­da­to­nių kai­me gy­ve­nan­čių As­tos ir Vi­ta­li­jaus Rim­šų so­dy­ba – jau pa­sku­ti­nio­ji Kel­mės ra­jo­ne. Kai­my­nai gy­ve­na ta­me pa­čia­me kai­me, ta­čiau jau Ši­la­lės ra­jo­ne.

Vi­ta­li­jus, mi­rus tė­vams, pe­rė­mė ir iš­plė­tė jų ūkį, res­tau­ra­vo na­mą, pa­sta­tė nau­ją fer­mą, su­tvar­kė ap­lin­ką, taip pa­gerb­da­mas tė­vų at­mi­ni­mą ir su­teik­da­mas ge­res­nes gy­ve­ni­mo są­ly­gas iš Pak­ruo­jo ra­jo­no ki­lu­siai žmo­nai As­tai bei sū­nums Ar­man­dui ir Pi­jui.

Miš­raus ūkio šei­mi­nin­kas džiau­gia­si, jog ne­pas­ku­bė­jo at­si­sa­ky­ti mel­žia­mų kar­vių. Iš­ken­tęs sunk­me­tį, kai už pie­ną mo­kė­jo ma­žai, da­bar ūki­nin­kas gau­na po 25 cen­tus už lit­rą.

reginamus@skrastas.lt

Ūkį iš­plė­tė ke­lis kar­tus

Vi­ta­li­jus Rim­ša bai­gė Rie­ta­vo ko­le­gi­ją. Stu­di­juo­da­mas va­ži­nė­da­vo į Vo­kie­ti­ją. Iš ten par­vež­da­vo nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, Lie­tu­vo­je juos per­par­duo­da­vo.

Bai­gęs moks­lus, dar­ba­vo­si de­ga­li­nė­je ope­ra­to­riu­mi, ve­žio­da­vo du­jas gy­ven­to­jams į na­mus ir vi­suo­met pa­dė­jo tė­vams. Jie tu­rė­jo ne­di­de­lį ūke­lį. Jau­niau­sias sū­nus bu­vo su­si­tai­kęs su min­ti­mi, jog liks na­muo­se, sa­vo kai­me. Se­se­rys jau se­niai bu­vo išė­ju­sios iš na­mų ir su­kū­ru­sios sa­vo gy­ve­ni­mus.

Kai mi­rė tė­vas, Vi­ta­li­jus pe­rė­mė ūkio vai­rą. Pen­kio­li­ka hek­ta­rų že­mės, ke­le­tas gy­vu­lių. Jau­na šei­ma su­vo­kė, jog iš to­kio smul­kaus ūke­lio neiš­gy­vens. Di­di­no ban­dą, plė­tė že­mės val­das.

Da­bar Rim­šos tu­ri 50 hek­ta­rų nuo­sa­vos že­mės. Pas­ta­ruo­ju me­tu dau­giau ne­be­per­ka. Hek­ta­ras kai­nuo­ja apie 5–6 tūks­tan­čius eu­rų. La­bai bran­gu. Ūki­nin­kas abe­jo­ja, ar ver­ta tiek mo­kė­ti.

Dar ke­lias­de­šimt hek­ta­rų nuo­mo­ja. Ka­dan­gi gy­ve­na ties tri­jų ra­jo­nų ri­ba, jų že­mė taip pat iš­si­mė­čiu­si per tris ra­jo­nus: Kel­mės, Ši­la­lės ir Tau­ra­gės. Ūki­nin­kas džiau­gia­si bent tiek, kad lau­kai vie­nas nuo ki­to nu­to­lę ne di­des­niu kaip 10 ki­lo­met­rų at­stu­mu.

Rim­šos au­gi­na kvie­čių, mie­žių, ku­ku­rū­zų. Ge­res­nė­se že­mė­se gau­na iki še­šių to­nų kvie­čių iš hek­ta­ro, pra­stes­nė­se ten­ki­na­si ke­tu­rio­mis.

Da­lį der­liaus su­še­ria sa­vo gy­vu­liams, da­lį par­duo­da. Ban­dai šią va­sa­rą pri­ruo­šė 500 ritinių šie­nai­nio ir 300 ri­ti­nių šie­no.

Ka­dan­gi že­mės nė­ra ste­buk­lin­gos, ūki­nin­kų šei­ma pri­va­lo vers­tis miš­riu ūkiu. Vien iš au­ga­li­nin­kys­tės neiš­gy­ven­tų.

Gal­vi­jų ban­dą iš­plė­tė iki 68. Lai­ko 32 mel­žia­mas kar­ves. Pie­ną par­duo­da vie­nam Ma­ri­jam­po­lės pie­no per­dir­bi­mo koo­pe­ra­ty­vui. Šiuo me­tu koo­pe­ra­ty­vas iš Rim­šų ūkio kas­dien iš­si­ve­ža po 600 ki­log­ra­mų ža­lia­vos.

Ūki­nin­kai nu­pir­ko ir ke­le­tą mė­si­nių kar­vių. Veis mė­si­nius gal­vi­jus. Da­bar už ki­log­ra­mą jau­tie­nos gy­vo svo­rio mo­ka po 1,70 eu­ro. Ka­dan­gi mė­są ge­rai per­ka už­sie­nie­čiai, o pa­sta­ruo­ju me­tu dar ir kai­my­nai len­kai, su­pir­ki­mo kai­nas pri­vers­ti kel­ti ir lie­tu­viai.

In­ves­tuo­ti rei­kia iš­min­tin­gai

Prieš po­rą me­tų pie­no kai­na, kaip ir vi­so­se per­dir­bi­mo įmo­nė­se, bu­vo su­ma­žin­ta. Da­bar ūki­nin­kas gau­na po 25 cen­tus už ki­log­ra­mą ba­zi­nės ža­lia­vos. Sa­ko, jog to­kia kai­na ten­ki­na.

Tau­piai gy­ven­da­mi, iš ūkio gau­tas pa­ja­mas su­ma­niai in­ves­tuo­da­mi Rim­šos per ke­le­tą ūki­nin­ka­vi­mo me­tų daug pa­sie­kė.

Iš sa­vų lė­šų pa­si­sta­tė šiuo­lai­kiš­ką fer­mą su gir­dyk­lo­mis. Į ją ga­li­ma įva­žiuo­ti trak­to­riu­mi, at­vež­ti pa­ša­ro gy­vu­liams.

Pa­si­nau­do­ję Eu­ro­pos pa­ra­ma jau­ni ūki­nin­kai pir­ko po­rą va­ka­rie­tiš­kų trak­to­rių.

„Fer­ma ne­ma­žai kai­na­vo: pro­jek­tai, sta­ty­bi­nės me­džia­gos, įran­ga, dar­bas, – pa­sa­ko­ja po­nas Vi­ta­li­jus. – Ne­ma­žas su­mas sa­vų pi­ni­gų te­ko pri­dur­ti ir per­kant trak­to­rius. Ta­čiau griež­tai skai­čiuo­da­mi, par­duo­da­mi grū­dų, gy­vu­lių prieaug­lio, pie­no, kiek­vie­nais me­tais su­tau­po­me in­ves­ti­ci­joms į ūkį ir sa­vo bui­tį. Rei­kė­jo re­mon­tuo­ti so­dy­bą. Bu­vo pa­var­gęs me­di­nis na­mu­kas.“

Tvar­ko ir na­mų ap­lin­ką. Sa­vo lau­kuo­se su­rink­tus ak­me­nis ve­ža na­mo, jais puo­šia sa­vo so­dy­bą. Iš­ka­sė tven­ki­nu­ką, ša­lia jo pa­sta­tė trau­ki­nu­ką.

Kai­mą my­li vi­sa šei­ma

Idė­jų kaip puoš­ti ap­lin­ką, puo­se­lė­ti gė­ly­nus pil­na As­tos Rim­šie­nės gal­va. Jau­na, tra­pi mo­te­ris ne­pa­bū­go kai­mo. Gal to­dėl, kad kai­me užau­go ir pa­ti.

Be to, bai­gu­si vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, iš gim­to­jo Pak­ruo­jo ra­jo­no pa­trau­kė į Ang­li­ją. Ten pus­me­tį dir­bo že­mės ūky­je.

Grį­žu­si į Lie­tu­vą su­si­pa­ži­no su bū­si­mu vy­ru Vi­ta­li­ju­mi. Jis su­lai­kė nuo ant­ros emig­ra­ci­jos.

Prieš de­vy­ne­rius me­tus su­si­tuo­ku­si Rim­šų šei­ma au­gi­na du sū­nus: aš­tuo­ne­rių me­tų Ar­man­dą ir sep­ty­ne­rių Pi­jų. Ber­niu­kai my­li kai­mą ir ūkio dar­bus, mie­lai li­pa į tė­čio trak­to­rių.

Dar­bo kai­me – la­bai daug. Ūki­nin­kai ne­sam­do pa­gal­bi­nin­kų. Vis­ką sten­gia­si at­lik­ti pa­tys. Ten­ka kel­tis pu­sė pen­kių ry­to ir plu­šė­ti iki vė­ly­vo va­ka­ro. Vi­ta­li­jus ne­sle­pia, jog kar­tais pa­gal­vo­ja, gal gy­ven­tų leng­viau, jei bū­tų pa­si­rin­kęs ki­tą ke­lią. Ta­čiau iš­trūks­ta ke­lioms va­lan­doms nuo že­mės ir gy­vu­lių, nu­va­žiuo­ja į pa­jū­rį, ke­lias va­lan­das pail­si ir vėl pa­si­pil­do jė­gų dir­bti ūky­je. Kar­tais leng­viau at­si­kve­pia, kai ly­ja.

Vai­da­to­nių kai­me Rim­šos – ne vie­nin­te­lė jau­na šei­ma. Yra dar bent trys jau­ni ūki­nin­kai. Tris­de­šimt kai­mo so­dy­bų – dar gy­vos. Au­ga bū­re­lis vai­kų.

Au­to­rės nuo­tr.

As­ta ir Vi­ta­li­jus Rim­šos sa­vo vai­kus Ar­man­dą ir Pi­jų au­gi­na kai­me.

Kol vy­ras at­lie­ka sun­kes­nius ūkio dar­bus, As­ta Rim­šie­nė puo­se­lė­ja ap­lin­ką.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas