(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kaimai nyksta ir išnyksta

2017 m. rugpjūčio 8 d.

Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je pri­skai­čiuo­ja­mi 74 kai­mai, ta­čiau per 40 kai­mų yra nyks­tan­tys ar­ba ir vi­sai iš­ny­kę. Nyks­tan­čiais įvar­di­ja­mi kai­mai, ku­riuo­se gy­ve­na po vie­ną – du žmo­nes.

Iš Gab­rio­lės, Ta­rut­lau­kio, Gi­riš­kiu­kų, Ak­liu­ko, Pak­li­ba­kių, Plus­gai­lių, Gand­ri­nių, Mas­ko­li­jos ir dar dau­gy­bės kai­mų li­kę tik pa­va­di­ni­mai, vie­nas ki­tas se­nas me­dis.

Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Ele­na Bur­du­lie­nė apie kiek­vie­ną nyks­tan­tį ar iš­ny­ku­sį kai­mą yra už­ra­šiu­si bent trum­pų ten gy­ve­nu­sių žmo­nių pri­si­mi­ni­mų.

Lie­py­nų kai­me gi­męs žy­mus ki­no ak­to­rius, dip­lo­ma­tas Juo­zas Bud­rai­tis. Bar­čių kai­mas jau ir miš­ku bai­gia apaug­ti.

Sta­ka­vo­je, ne­to­li bu­vu­sių sen­ka­pių, ras­tas žvaigž­dė­la­pis.

Ak­liu­ko kai­me gy­ve­nu­si Joa­na Ra­žins­kai­tė pa­me­na, kaip tė­vas pa­klo­de iš­klo­da­vęs ve­ži­mą ir, pri­gry­ba­vęs pil­ną, vež­da­vo į Šiau­lių tur­gų. La­bai jau Ak­liu­kas ir ap­lin­ki­nės vie­to­vės bu­vu­sios gry­bin­gos.

Ta­rut­lau­kio kai­mo at­mi­ni­mą dar sau­go apy­nys, ap­si­vi­jęs kaž­ka­da sto­vė­ju­sios so­dy­bos vie­to­je au­gan­čią pu­šį.

Iš­ny­ku­sia­me Gi­riš­kiu­kų kai­me Za­jan­čaus­kų so­dy­bo­je au­ga di­de­lis kle­vas, ku­rį trys žmo­nės vos ne vos ga­li ap­ka­bin­ti.

Iš­ny­ku­sio Gab­rio­lės kai­mo ąžuo­las – dar sto­res­nis, jo ka­mie­ną ap­ka­bi­na tik pen­kie­se.

Nyks­tan­čia­me Kar­tok­lių kai­me užau­go poe­tas Ro­mual­das Ba­liu­ta­vi­čius, jo bro­lis – is­to­ri­jos mo­ky­to­jas eks­per­tas Vy­tau­tas Ba­liu­ta­vi­čius, iš­lei­dęs kny­gą „Šiau­lių is­to­ri­ja“.

Vė­ža­lių kai­me stūk­so gam­tos pa­mink­las – Vė­ža­lių ak­muo.

Gal­vy­diš­kės kai­mo pi­lia­kal­nis, len­kų ar­cheo­lo­go Kši­vic­kio tvir­ti­ni­mu, yra se­niau­sias Lie­tu­vo­je.

Iš 74 Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je pri­skai­čiuo­ja­mų kai­mų vie­nas at­gims­ta. Pui­kiš­kės kai­mas bu­vo iš­ny­kęs, bet da­bar at­si­ku­ria.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas