(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Jaunasis ūkininkas pradėjo pjūtį

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Vi­ta­li­jus Kny­ze­lis iš Vid­so­džio kai­mo pra­dė­jo pjū­tį. Nu­tai­kęs tin­ka­mą orą, nu­kū­lė pir­muo­sius hek­ta­rus žie­mi­nių mie­žių. By­rė­jo apie ke­tu­rias to­nas iš hek­ta­ro.

Jau­nas vy­ras su šei­ma ne­ma­ža­me, be­veik 400 hek­ta­rų au­ga­li­nin­kys­tės ūky­je, mi­rus tė­vui li­ko tvar­ky­tis vie­nas. Nors nė­ra leng­va, bet tu­ri pa­tir­ties ir svar­biau­sia – no­ro – dirb­ti ir gy­ven­ti kai­me.

daliak@skrastas.lt

Pir­ma­sis der­lius ne­nu­vy­lė

Šie­me­ti­nia­me „Me­tų ūkio“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tis ūki­nin­kas Vi­ta­li­jus Kny­ze­lis – vie­nas iš pir­mų­jų, pra­dė­jęs pjū­tį.

„Nu­tai­kė­me tin­ka­mą orą, mie­žiai jau pri­bren­dę. Kai va­sa­ra to­kia per­mai­nin­ga, rei­kia kiek­vie­ną gied­rą va­lan­dą iš­nau­do­ti. Prieš sa­vai­tę iš­rie­dė­jo kom­bai­nas į lau­kus“, – sa­kė vid­so­diš­kis.

Pir­mu­ti­nius pra­dė­jo kul­ti žie­mi­nius mie­žius, ku­rių per­nai bu­vo ne­daug pa­sė­jęs stai­ga mi­ręs jo tė­vas – 14 hek­ta­rų. Der­lius ne­nu­vy­lė – by­rė­jo maž­daug po ke­tu­rias to­nas iš hek­ta­ro. Už to­ną grū­dų ūki­nin­kas pa­gal su­da­ry­tą su­tar­tį tu­ri gau­ti 121 eu­rą. Ki­tą­met žie­mi­nių mie­žių V. Kny­ze­lis sa­kė sė­siąs kiek dau­giau – apie 20 hek­ta­rų, yra pa­si­li­kęs ir rei­kia­mą kie­kį sėk­lų.

Tė­vo pa­li­ki­mas įpa­rei­go­ja

Iš vi­so Vi­ta­li­jus Kny­ze­lis dir­ba be­veik 400 hek­ta­rų že­mės, bet nuo­sa­vos te­tu­ri vos de­šim­tį.

Di­de­lė val­dų da­lis – tė­vo pa­li­ki­mas. „Kol tė­vas bu­vo gy­vas, aš la­biau tech­ni­ka rū­pi­nau­si. Da­bar vi­si rū­pes­čiai ten­ka, tė­vo pa­li­ki­mas įpa­rei­go­ja“, – sa­kė stai­ga stam­biu ūki­nin­ku ta­pęs jau­nas vy­ras. Kai­mas, kai­miš­ki dar­bai, Vi­ta­li­jus pa­sa­ko­jo, jo ne­gąs­di­na, nė­ra jam nau­jie­na. Ūki­nin­kas sa­kė trak­to­riuo­se ir kom­bai­nuo­se užau­gęs. Se­niau bu­vo įkū­ręs ne­di­de­lį sa­vo ūke­lį.

Ne­ma­žai že­mių V. Kny­ze­lis nuo­mo­ja. Nuo­ma – ne­pi­gi. Mo­ka po 80-150 eu­rų už hek­ta­rą. Kuo di­des­nis skly­pas, tuo ir nuo­ma bran­ges­nė. Įsi­gy­ti že­mės – la­bai bran­gu. Net už 36 ba­lų na­šu­mo že­mės hek­ta­rą pra­šo apie 4300 eu­rų.

Nuo­lat ūky­je dir­ba trys dar­bi­nin­kai, se­zo­no me­tu – dvi­gu­bai dau­giau. Pats ūki­nin­kas kom­bai­no ne­vai­ruo­ja.

Sva­jo­nė­se – įveis­ti miš­ko

Vi­ta­li­jus Kny­ze­lis yra bai­gęs ap­lin­ko­sau­gos stu­di­jas, dir­bo geo­de­zi­nin­ku vie­no­je Šiau­lių įmo­nių. Ra­ga­vo ir emig­ran­to duo­nos – Nor­ve­gi­jo­je triū­sė sta­ty­bo­se.

„No­rė­jau bū­ti miš­ki­nin­ku. Pa­žįs­tu iš Kal­niš­kių ki­lu­sį gi­ri­nin­ką Vir­gi­li­jų Mu­šaus­ką, nuo vai­kys­tės pa­vy­dė­jau, kad jo dar­bas ir po­mė­gis su­tam­pa. Ta­čiau stu­di­juo­ti miš­ki­nin­kys­tės Kau­ne pa­ts ne­tu­rė­jau ga­li­my­bių. To­dėl ir pa­si­rin­kau ap­lin­ko­sau­gą Šiau­lių ko­le­gi­jo­je“, – pa­sa­ko­jo V. Kny­ze­lis.

Jau­nas ūki­nin­kas neat­si­sa­ko sva­jo­nės atei­ty­je įveis­ti nuo­sa­vo miš­ko. Ke­ti­na už­pel­kė­ju­sia­me že­mės tri­hek­ta­ry­je pa­so­din­ti me­de­lių.

„Per­nai ten dar bu­vo pa­sė­ta žie­mi­nių kvie­čių, bet nu­kul­ti jau ne­be­ga­lė­jo­me. Klim­po tech­ni­ka dur­py­ne, šal­ti­niuo­to­se, la­bai se­niai me­lio­ruo­to­se vie­to­se. Ne­si­no­rė­jo su vie­nu trak­to­riu­mi ki­to tam­py­ti, gi­lias pro­vė­žas da­ry­ti. O miš­kas pui­kiau­siai ga­lė­tų aug­ti“, – svars­tė Vi­ta­li­jus Kny­ze­lis.

Sun­kiau­sia bu­vo į kai­mą pri­kal­bin­ti žmo­ną

Vid­so­diš­kis ne­se­niai į tė­viš­kę per­si­kė­lė gy­ven­ti su iš Klai­pė­dos ki­lu­sia, tik­ra mies­tie­te žmo­na Jo­lan­ta ir dviem vai­kais: tre­jų su tru­pu­čiu sū­nu­mi ir me­tu­kų duk­re­le.

„Tik­rai ne­bu­vo pa­pras­ta žmo­ną į kai­mą pri­kal­bin­ti kel­tis. Iš pra­džių pa­ts va­ži­nė­jau į Klai­pė­dą, vė­liau šiaip taip su­ta­rė­me, kad gy­ven­si­me Šiau­liuo­se. Po tre­je­to me­tų, kai stai­ga mi­rė tė­vas, per­si­kė­lė­me į Vid­so­dį“, – sa­kė V. Kny­ze­lis.

Jau­na šei­ma yra su­pla­na­vu­si daug da­ly­kų. Pir­miau­sia – su­si­tvar­ky­ti ne­se­niai įsi­gy­tą so­dy­bą. Vi­ta­li­jaus dar lau­kia daug dar­bų ūky­je.

Kny­ze­liai yra nu­spren­dę neau­gin­ti gy­vu­lių. „Tu­ri­me tik tris par­še­lius, kad ne­rei­kė­tų mė­sos pirk­ti“, – juo­kė­si.

Au­to­rės nuo­tr.

Ūki­nin­kas Vi­ta­li­jus Kny­ze­lis, per­nai stai­ga mi­rus tė­vui, li­ko ūki­nin­kau­ti vie­nas. Apie pa­si­trau­ki­mą ne­bu­vo nė min­ties.

Vid­so­diš­kis Vi­ta­li­jus Kny­ze­lis jau pra­dė­jo šių me­tų pjū­tį. Iš hek­ta­ro by­rė­jo po ke­tu­rias to­nas žie­mi­nių mie­žių.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas