(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Dėvėtų drabužių verslas: vieniems paguoda, kitiems kliuvinys

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Nė­ra Lie­tu­vo­je mies­te­lio, ku­ria­me ne­bū­tų pre­kiau­ja­ma dė­vė­tais dra­bu­žiais, at­vež­tais iš Va­ka­rų ša­lių. Ni­šą vers­lui čia ran­da ir už­sie­ny­je ren­kan­tys iš­me­ta­mus ar ati­duo­da­mus dra­bu­žius, ir ve­žan­tys tą teks­ti­lę to­no­mis į Lie­tu­vą, ir iš jų per­kan­tys, rū­šiuo­jan­tys bei mies­te­lių aikš­tė­se įren­gian­tys sa­vo­tiš­kus „uni­ver­ma­gus“, ku­rie, tur­tin­ges­nių­jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vai da­ro gė­dą.

Nau­dos tu­ri ir pir­kė­jai, kar­tais gau­nan­tys apy­nau­jį daik­tą už ke­lis eu­rus. Nau­jo to­kios ko­ky­bės dra­bu­žio neį­pirk­tų. Be to, kai­muo­se dra­bu­žių par­duo­tu­vių nė­ra. O į mies­tus šian­dien ne kiek­vie­nas kai­mo žmo­gus ga­li sau leis­ti nu­va­žiuo­ti.

reginamus@skrastas.lt

Ma­dos na­mai mies­te­lio aikš­tė­je

Po­pie­tė Šau­kė­nų mies­te­lio tur­gaus aikš­tė­je. Čia sto­vi pre­ky­bi­nė pa­la­pi­nė. Jo­je tvar­kin­gai su­ka­bin­ti dė­vė­ti, bet dar ge­ri dra­bu­žiai. Ša­lia pa­la­pi­nės – sta­lai. Ant jų – įvai­riau­si nau­do­ti reik­me­nys, bui­čiai rei­ka­lin­gos smulk­me­nos.

Pre­kiau­to­ja jau ren­ka­si daik­tus, po tru­pu­tį ne­ša į au­to­mo­bi­lį. Žvilg­čio­ja į dan­gų. Atei­na lie­tus. Rei­kia pa­sku­bė­ti. Rū­bai ir daik­tai su­šlaps.

Vers­li­nin­kė at­va­žia­vo iš Kur­šė­nų. Ten daž­niau­sia ir pre­kiau­ja. Bet kar­kar­tė­mis pa­su­ka ir į ap­skri­ties kai­mus ar mies­te­lius. Jų gy­ven­to­jai pra­šo, kad at­vež­tų rū­bų, ypač tuo me­tu, kai gau­na pen­si­jas, al­gas, pi­ni­gus už pie­ną ar pa­šal­pas.

Ypač tai ak­tua­lu da­bar. Ar­tė­ja rug­sė­jo pir­mo­ji. Rei­kia pa­ruoš­ti vai­kus į mo­kyk­lą. Per­ka da­lį nau­jų, da­lį dė­vė­tų dra­bu­žių.

„Mais­to Šau­kė­nuo­se dar ga­li nu­si­pirk­ti. Yra par­duo­tu­vių. O apa­vas ir dra­bu­žiai iš čia, – į pa­la­pi­nę mos­te­li ran­ka pa­gy­ve­nu­si šau­kė­niš­kė. – Ne­tu­riu nei jė­gų, nei pi­ni­gų kur nors į Šiau­lius ar Kel­mę va­ži­nė­ti. Ir su­si­sie­ki­mas – ne­ per­ ge­riau­sias. Pa­si­lik­tum nuo au­to­bu­so ir ku­kuok Šiau­liuo­se per nak­tį.“

Tuo tar­pu pre­kiau­to­ja dė­vė­tais dra­bu­žiais – pik­to­ka ir pa­var­gu­si. At­va­žia­vo į Šau­kė­nus pu­sė pen­kių. Kol su­sta­tė pa­la­pi­nę, iš­tie­sė sta­lus, pa­ka­bi­no rū­bus ir iš­si­dė­lio­jo daik­tus atė­jo aš­tuo­nios. To­kiu me­tu žmo­nės pa­šė­rę gy­vu­lius, pa­mel­žę kar­ves, sku­ba į mies­te­lį. Pats pir­ki­mas iki vi­dur­die­nio. Pas­kui ko­kį eu­rą ki­še­nė­je dar tu­rin­tys žmo­nės vėl sku­ba na­mo. Lai­kas vir­ti pie­tus, šer­ti gy­vu­lius. Į mies­te­lį to­kiu me­tu ne­la­bai kas iš­si­ruo­šia.

Pre­ky­ba trun­ka apie ke­tu­rias va­lan­das. Pas­kui vėl po­rą va­lan­dų rei­kia skir­ti pa­la­pi­nių ir sta­lų išar­dy­mui, rū­bų ir daik­tų su­kro­vi­mui į au­to­mo­bi­lį. Pa­si­ruo­ši­mui prek­iau­ti ir iš­si­kraus­ty­mui pre­kiau­to­ja su­gaiš­ta dau­giau lai­ko ne­gu pre­kiau­da­ma.

Smul­kių­jų vers­li­nin­kų so­tieji ne­sup­ran­ta

Kaip se­kė­si pre­ky­ba? Mo­te­ris pa­sa­ko­ja, jog šį tą nu­pir­ko. Bet la­bai pa­si­gir­ti ne­ga­li. Vie­nas pa­ka­bas – tuš­čias. Kaž­kas nu­gvel­bė megz­tu­ką. „Vi­si no­ri ge­ro, ko­ky­biš­ko, ma­din­go ir pi­gaus dra­bu­žio, – pa­sa­ko­ja apie sa­vo vers­lą. – O mes per­ka­me ka­tę mai­še. Sa­vo­tiš­ka lo­te­ri­ja. Mai­šus pa­sve­ria, ne­ga­li ma­ty­ti, kas juo­se yra. Par­si­ve­ži, ati­da­rai, kar­tais be­veik vi­są to mai­šo tu­ri­nį tu­ri iš­mes­ti į kon­tei­ne­rį. Bū­na net šla­pi, su­pu­vę, pa­smir­dę. Ma­nau, kad kas nors tu­rė­tų kont­ro­liuo­ti tuos dra­bu­žių ve­žė­jus. Ne aš vie­na skun­džiuo­si. Dau­ge­lis ne už­dir­ba, o pa­ti­ria nuo­sto­lį to­kius sku­du­rus nu­si­pir­kę.“

Par­va­žia­vu­si na­mo, tre­čią ry­to kė­lu­si, pre­kiau­to­ja dar neis il­sė­tis. Tu­rės pa­pil­dy­ti pre­kių asor­ti­men­tą. O tai reiš­kia, jog pri­va­lės su­tvar­ky­ti dar bent ke­lio­li­ka dra­bu­žių. Ji kai ku­riuos rū­bus iš­skal­bia, iš­ly­gi­na, nu­ren­ka pū­kus ir ap­si­vė­li­mus. Pa­ge­ri­na pre­ki­nę iš­vaiz­dą.

Mo­te­ris ma­no, jog sa­vo klien­tą rei­kia gerb­ti. Jei­gu jis per­ka dė­vė­tą daik­tą, dar ne­reiš­kia, kad yra deg­ra­dan­tas. To­dėl siū­lo tik ko­ky­biš­kus dra­bu­žius.

Sa­vo var­do ir pa­var­dės ne­no­rė­ju­si vie­šin­ti kur­šė­niš­kė ma­to ir dar vie­ną su mo­kes­čiais su­si­ju­sią pro­ble­mą. Pa­vyz­džiui, ji no­ri pre­kiau­ti Ber­žė­nuo­se ar ki­ta­me se­niū­ni­jos kai­me. Ta­čiau tai die­nai pri­va­lo gau­ti lei­di­mą. Tai­gi, anks­ti ry­tą iš­si­dė­lio­ju­si pre­kes ir su­lau­ku­si, kol pra­dės dirb­ti įstai­gos, tu­ri va­žiuo­ti į se­niū­ni­jos cent­rą, kar­tais net ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų. Ten su­mo­ka už pre­ky­bos vie­tą ir gau­na lei­di­mą.

„Pa­la­pi­nę pri­žiū­rė­ti tuo­met pra­šau sve­ti­mų žmo­nių. Be to, tos die­nos iš­lai­dos dar pa­di­dė­ja, nes su­nau­do­ju dau­giau de­ga­lų. Mo­kes­čiai ir taip di­de­li. Per tris­de­šimt eu­rų kai­nuo­ja vers­lo liu­di­ji­mas, dar 34 eu­rai li­go­nių ka­sai, mo­kes­čiai „Sod­rai“. Per mė­ne­sį išei­na dau­giau kaip šim­tas eu­rų. O su­pre­kiau­ti tiek nė­ra pa­pras­ta. Jei­gu lie­ka mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, tai la­bai ge­rai. Bet kaip sun­kiai rei­kia dirb­ti, kad tą mi­ni­mu­mą už­dirb­tum! O jei­gu ly­ja, snin­ga ar la­bai vė­juo­tas oras, po ke­le­tą die­nų ne­ga­li pre­kiau­ti, o mo­kes­čių skait­liu­kas vis­tiek su­ka­si“, – sa­vo gy­ve­ni­mo arit­me­ti­ką dės­to mo­te­ris.

Aukš­tą­jį tech­no­lo­gės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti vers­li­nin­kė pa­sa­ko­ja, jog vos at­kū­rus Nep­rik­lau­so­my­bę ne­te­ko dar­bo. Iš­ban­dė vis­ką, ne­tgi emig­ran­tės duo­ną, te­ko nau­do­tis ir dir­ban­čių vai­kų pa­gal­ba. Vi­so­kių die­nų bu­vo. Bu­vo at­si­sa­kiu­si ir dė­vė­tų dra­bu­žių vers­lo. Pas­kui vėl ėmė­si, bet da­ry­da­vo per­trau­kas.

„Esu Tė­vy­nė­je, tu­riu už­siė­mi­mą. Ma­no pi­ni­gai čia cir­ku­liuo­ja“, – ne­ran­da ge­res­nės išei­ties pre­kiau­to­ja.

Au­to­rės nuo­tr.

Pa­si­ruoš­ti pre­ky­bai ir, ją bai­gus, iš­si­kraus­ty­ti rei­kia bent ke­tu­rių va­lan­dų.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Jo, 2017-08-18 20:01
Jei ne tie,, dėvėti drabužiai '', tai daugiau, nei pusę Lietuvos nuogi vaikščioti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas