(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Vlado Kalvaičio novelės gruzinų kalba

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Dvi ty­tu­vė­niš­kio ra­šy­to­jo Vla­do Kal­vai­čio no­ve­lės „Stik­li­nė aguo­nų“ ir „Na­tis“ iš­vers­tos į gru­zi­nų kal­bą ir iš­leis­tos li­te­ra­tū­ri­nia­me re­li­gi­nia­me – fi­lo­so­fi­nia­me ir vi­suo­me­ni­nia­me žur­na­le „Ap­ra“ ("Bu­rė"). Iš vi­so šia­me žur­na­le iš­vers­ta ir pub­li­kuo­ta 47 lie­tu­vių au­to­rių pro­za ir poe­zi­ja.

reginamus@skrastas.lt

Gru­zi­nų ra­šy­to­jų vieš­na­gė Ni­do­je

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ty­tu­vė­niš­kis ra­šy­to­jas Vla­das Kal­vai­tis ga­vo siun­ti­nė­lį. Ja­me bu­vo įdė­tas Gru­zi­jo­je lei­džia­mas li­te­ra­tū­ri­nis, re­li­gi­nis – fi­lo­so­fi­nis ir vi­suo­me­ni­nis žur­na­las „Ap­ra“ (lie­tu­viš­kai „Bu­rė"), pa­skir­tas Lie­tu­vos ra­šy­to­jų ir poe­tų kū­ry­bai. Tarp 47 au­to­rių pub­li­kuo­ja­mos ir dvi jo no­ve­lės „Stik­li­nė aguo­nų“, iš­vers­ta Na­nos De­vi­dzės, ir „Na­tis“, iš­vers­ta Ar­či­lo Ki­ko­dzės.

Ga­vęs žur­na­lą V. Kal­vai­tis kiek nu­ste­bo. Pri­si­mi­nė prieš po­rą me­tų Ni­do­je Ra­šy­to­jų na­muo­se su­reng­tą Gru­zi­jos ir Lie­tu­vos ra­šy­to­jų bei ver­tė­jų kū­ry­bi­nę sto­vyk­lą, ku­rio­je ir jis da­ly­va­vo. Ten il­sė­jo­si ir jo no­ve­lių ver­tė­jai, ku­rie per sa­vai­tę tru­ku­sias sto­vyk­los die­nas iš­ver­tė po­rą V. Kal­vai­čio no­ve­lių.

Be­je, tą sa­vai­tę ver­ti­mu už­siė­mė ir ty­tu­vė­niš­kis ra­šy­to­jas. Jis iš ru­sų kal­bos ver­tė A. Ki­ko­dzės ap­sa­ky­mą „Kie­ti gru­zi­nai“.

„Ir gru­zi­nai, ir lie­tu­viai ver­tė vie­ni ki­tų kū­ry­bą. Tai, ką iš­ver­tė­me, su­si­ti­kę su au­to­riais ap­tar­da­vo­me, iš­siaiš­kin­da­vo­me kiek­vie­ną žo­dį, po­sa­kį, ku­rį kiek­vie­na tau­ta su­pran­ta vis ki­taip, – kū­ry­bi­nę sto­vyk­lą pri­si­me­na V. Kal­vai­tis. – Be­je, ma­no no­ve­lę ver­tu­si No­na De­vi­dzė mo­ka ir lie­tu­vių kal­bą.“

Bai­gian­tis sto­vyk­lai, ra­šy­to­jas Da­nie­lius Mu­šins­kas su­rin­ko ver­ti­mų ko­pi­jas. Ta­čiau tuo­met ne­bu­vo jo­kios kal­bos apie jų lei­dy­bą.

Spau­dai ren­gia de­šim­tą ir vie­nuo­lik­tą kny­gas

Ty­tu­vė­niš­kis ra­šy­to­jas Vla­das Kal­vai­tis džiau­gia­si, kad jo no­ve­lės išė­jo į pla­tes­nius van­de­nis. Į ang­lų kal­bą iš­vers­tos ke­lios jo no­ve­lės iš ro­ma­no „Sus­tip­rin­to re­ži­mo ba­ra­kas“.

Vi­są gy­ve­ni­mą kū­ręs, bet pa­ly­gin­ti vė­lai sa­vo kū­ry­bą į lei­dė­jų ran­kas ati­da­vęs 88 me­tų ty­tu­vė­niš­kis Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys V. Kal­vai­tis yra iš­lei­dęs 9 sa­ty­ros, poe­zi­jos, ap­sa­ky­mų kny­gas ir ro­ma­ną.

V. Kal­vai­čio kū­ry­ba yra įver­tin­ta Že­mai­tės, P. Cvir­kos, L. Do­vy­dė­no, „Vie­no li­to“, „Var­pų“, R. Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nė­mis pre­mi­jo­mis, per­nai jam skir­ta Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja.

Pas­ta­ruo­ju me­tu V. Kal­vai­tis spau­dai yra pa­ren­gęs pa­sa­kė­čių kny­gą, ku­rią iliust­ra­vo ty­tu­vė­niš­kė dai­li­nin­kė Dan­guo­lė Žu­kaus­kie­nė. Ki­tais me­tais tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti jo no­ve­lių rink­ti­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Ty­tu­vė­niš­kis ra­šy­to­jas Vla­das Kal­vai­tis, su­lau­kęs 88 me­tų, in­ten­sy­viai dir­ba, ra­šo nau­jas kny­gas. „Ra­šau, nes dau­giau nie­ko ki­to da­ry­ti ne­mo­ku“, – ne­pra­ran­da hu­mo­ro jaus­mo per trum­pą lai­ką dau­gy­bę pre­mi­jų pel­nęs ra­šy­to­jas.

Gru­zi­nų li­te­ra­tū­ri­nia­me žur­na­le pub­li­kuo­ja­ma ži­no­mų Lie­tu­vos ra­šy­to­jų kū­ry­ba.

Vla­do Kal­vai­čio no­ve­lės – pir­ma­ja­me pus­la­py­je.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas