(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Jaunimas dalyvavo vaikų vasaros stovykloje Medininkuose

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Vilma ANCIKEVIČIENĖ,

Lie­pos 17-23 die­no­mis Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė kar­tu su Jau­nai­siais po­li­ci­jos rė­mė­jais bei jau­nai­siais šau­liais da­ly­va­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos or­ga­ni­zuo­to­je vai­kų va­sa­ros poil­sio sto­vyk­lo­je, Me­di­nin­kuo­se, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pa­sie­nie­čių mo­kyk­lo­je.

Pir­mą­ją sto­vyk­los die­ną bū­riai pri­si­sta­tė, su­si­pa­ži­no ir pa­si­ruo­šė sto­vyk­los ati­da­ry­mui. Vai­kai die­ną pra­dė­da­vo sep­tin­tą va­lan­dą ry­to mankš­ta, at­lik­da­vo ri­kiuo­tės pra­ty­bas, da­ly­vau­da­vo įvai­rio­se veik­lo­se. Su­si­pa­ži­no su ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­ja: nu­vy­kę į jų mo­kyk­lą tu­rė­jo ga­li­my­bę rung­tis ba­sei­ne, lip­ti ko­pė­čio­mis, pa­si­ma­tuo­ti kos­tiu­mus ir įveik­ti kliū­čių ruo­žą, iš­ban­dy­ti po­mpi­nę pa­tran­ką, pa­si­kel­ti kel­tu ir iš­ban­dy­ti dar dau­giau įvai­rių, ug­nia­ge­sio dar­bui rei­ka­lin­gų įren­gi­mų.

Jau­ni­mas su­si­pa­ži­no su pa­sie­nie­čių pro­fe­si­ja ir ke­lia­vo „Pa­sie­nie­čių ta­kais“. Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­no pro­fe­si­ją pa­ži­no po­li­go­ne Rū­di­nin­kuo­se kė­lė­si per van­dens tel­ki­nį, da­ly­va­vo es­ta­fe­tė­se, ste­bė­jo ap­lin­ką ir nu­sta­ti­nė­jo snai­pe­rių bu­vi­mo vie­tas bei at­li­ko ki­tas už­duo­tis.

Sto­vyk­lau­to­jai ap­si­lan­kė an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų ARAS rink­ti­nė­je, su­si­pa­ži­no su gink­luo­te, dar­bo spe­ci­fi­ka, ap­žiū­rė­jo šar­vuo­tį, tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­kal­bė­ti su rink­ti­nės va­du V. Gra­baus­ku.

Vė­liau, ap­si­lan­kę ki­no­lo­gi­jos cent­re, ste­bė­jo ki­no­lo­gų, rai­to­sios po­li­ci­jos pri­sta­ty­mus, ap­žiū­rė­jo mo­to­cik­lus, nau­juo­sius po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lius, įran­gą, pa­ban­dė su­ras­ti pirš­tų ant­spau­dus, ga­lė­jo iš­ban­dy­ti ir pa­jaus­ti si­tua­ci­ją, kaip žmo­gus jau­čia­si ava­ri­jos me­tu ver­čian­tis au­to­mo­bi­liui ir daug ki­to­kių da­ly­kų.

Be pa­žin­ti­nės veik­los, vai­kai no­riai da­ly­va­vo krep­ši­nio, tink­li­nio, fut­bo­lo, kvad­ra­to žai­dy­nė­se, ta­len­tų kon­kur­se, vė­lia­vos kū­ri­me, pro­tmū­šy­je.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.

Sto­vyk­lau­to­jai pa­ty­rė daug tei­gia­mų emo­ci­jų.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas