(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

„Labdaros valgykloje valgytojų nemažėja

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mė­je, sa­ma­rie­čių lab­da­ros val­gyk­lo­je, pie­tus kas­dien val­go 40 žmo­nių. Ta­čiau ne­re­tai pa­mai­ti­na­mas ir vie­nas ki­tas pri­kly­dęs kraš­tie­tis. Val­gy­to­jai at­si­ve­da drau­gų. Kar­tais su­ži­no­jęs, jog te­rei­kia mo­kė­ti 15 cen­tų, pa­pie­tau­ti su­ma­no iš kai­mo į Kel­mę ap­si­pirk­ti at­va­žia­vęs se­no­lis.

reginamus@skrastas.lt

Kot­le­tai iš avi­ži­nių dribs­nių

Sa­ma­rie­čių lab­da­ros val­gyk­la įsi­kū­ru­si pa­čia­me mies­to cent­re. Prieš vi­dur­die­nį čia pra­de­da bū­riuo­tis val­gy­to­jai. Jie ei­na srau­tais. La­biau­siai išal­kę atei­na pa­tys pir­mi. Su­sė­da, pa­val­go. Už­lei­džia vie­tą vė­liau atė­ju­siems li­ki­mo drau­gams.

Ne vi­si val­go vie­to­je. Ki­tiems gė­da, to­dėl pa­sku­bo­mis pa­sii­ma dė­žu­tę su mais­tu ir sku­ba na­mo, kol dar karš­tas mais­tas.

Pie­tus dė­žu­tė­se sa­vo pri­žiū­ri­miems žmo­nėms pai­ma ir so­cia­li­nės dar­buo­to­jos.

Puo­dus iš­gran­dy­ti ten­ka, kai atei­na ne­nu­ma­ty­tų klien­tų. Val­gy­to­jai kar­tais at­si­tem­pia al­ka­nų drau­gų. Pi­gių pie­tų kar­tais no­ri ir į Kel­mę at­vy­kę pra­ša­lai­čiai.

Sa­ma­rie­čių bend­ri­jos Kel­mės sky­riaus pir­mi­nin­kas Sau­lius Moc­kus sa­ko, jog nė vie­nas žmo­gus iš lab­da­ros val­gyk­los nė­ra iš­va­ro­mas. Vi­rė­jos pa­mai­ti­na kiek­vie­ną.

„Pro­duk­tus mes gau­na­me iš rė­mė­jų. Ne­tu­ri­me ga­li­my­bių var­guo­lius mai­tin­ti mė­sa ar žu­vi­mi. Ta­čiau val­gyk­lo­je dir­ban­čios vi­rė­jos iš avi­ži­nių dribs­nių iš­ke­pa to­kius ska­nius kot­le­tus, kad nie­kas ne­sup­ran­ta, jog čia ne mė­sa“, – sa­vo dar­buo­to­jas gi­ria S. Moc­kus.

Už pie­tus ima­ma sim­bo­li­nė 15 cen­tų au­ka. Pi­ni­gai pa­nau­do­ja­mi nu­si­pirk­ti du­joms, su­si­mo­kė­ti už elekt­rą. Ta­čiau ir tiek pi­ni­gų ne kiek­vie­nas val­gy­to­jas su­krapš­to. Vie­ni įsi­sko­li­na, bet ga­vę pa­šal­pą, ati­duo­da. Koks de­šimt žmo­nių – vi­siš­kai be­vil­tiš­ki.

Dau­gė­ja gai­les­tin­gu­mo ir pa­ra­mos

Sa­ma­rie­čių lab­da­ros val­gyk­lų Lie­tu­vos pro­vin­ci­jo­je – tik dvi: Kel­mė­je ir Jur­bar­ke. Jos įkur­tos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Sei­mo na­rio da­bar jau Am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sio An­ta­no Ra­čo rū­pes­čiu. Pir­muo­sius sa­ma­rie­čių žings­nius įku­riant val­gyk­las rė­mė vo­kie­čiai. Jie at­ve­žė kon­ser­vuo­tų sriu­bų, ki­to­kių pro­duk­tų. Ir da­bar bent kar­tą per me­tus jie su­tei­kia pa­ra­mą. Prieš ke­le­tą me­tų sky­rė 20 tūks­tan­čių li­tų at­nau­jin­ti lab­da­ros val­gyk­los įran­gą.

S. Moc­kaus tei­gi­mu, da­bar ir Lie­tu­vo­je dau­gė­ja rė­mė­jų, au­ga žmo­nių są­mo­nin­gu­mas, mais­to lab­da­ros val­gyk­lai jau ne­be­rei­kia vež­ti iš už jū­rų ma­rių. Kiek­vie­ną sa­vai­tę val­gyk­la gau­na varš­kės, grie­ti­nės, pie­no ir ki­tų pro­duk­tų iš Kel­mės pie­ni­nės. L. Da­jo­ro ke­pyk­la vi­suo­met ap­rū­pi­na duo­nos ir py­ra­go ga­mi­niais. Mi­nu­pių kai­mo bend­ruo­me­nė ir Al­gi­man­to Vaup­šo ūkis at­ve­ža dar­žo­vių. „Ker­ka­sių“ že­mės ūkio bend­ruo­me­nė ne­pa­gai­li sa­vo ma­lū­ne su­mal­tų mil­tų.

Pa­re­mia ir at­ski­ri gy­ven­to­jai. Pra­dė­da­mi nau­ją kon­ser­va­vi­mo se­zo­ną, jie ati­duo­da li­ku­sias praė­ju­sio se­zo­no uo­gie­nes, dar­žo­vių kon­ser­vus ir kt.

Pro­duk­tų gau­na­ma ir iš „Mais­to ban­ko“.

Sa­vi­val­dy­bė ski­ria po 40 eu­rų die­nai – po eu­rą kiek­vie­no val­gy­to­jo pie­tums. Iš tų pi­ni­gų mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai vi­rė­joms. Jos tu­ri po 0,75 eta­to.

„Mais­tu, jo at­ve­ži­mu ir ki­tais da­ly­kais kaip sa­va­no­riai tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti pa­tys. To­kia sa­ma­rie­čių mi­si­ja – sku­bė­ti da­ry­ti ge­ra.

Ant­ra ver­tus, to­kiu bū­du per­ka­me sa­vo ra­my­bę. Juk ne­gau­da­mi pa­val­gy­ti tie žmo­nės brau­sis į mū­sų na­mus, plėš san­dė­liu­kus.

Liūd­na, kad var­guo­lių ne­ma­žė­ja. Ta­čiau 50 lab­da­ra be­si­nau­do­jan­čių žmo­nių ra­jo­ne, kur dar yra 27 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, – ne taip ir daug. Kiek­vie­no­je vi­suo­me­nė­je yra varg­šų“, – įsi­ti­ki­nęs S. Moc­kus.

Gau­na ir mais­to pa­ke­tus

Sa­ma­rie­čiai bend­ra­dar­biau­ja su „Mais­to ban­ku“. Kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį iš Šiau­lių par­ve­ža­mi pre­ky­bos cent­rų ati­duo­ti mais­to pro­duk­tai su be­si­bai­gian­čiu ga­lio­ji­mo lai­ku.

Tą pa­čią die­ną su­de­da­mi mais­to pa­ke­tai ir iš­da­li­ja­mi var­gin­gai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms.

No­rin­tys gau­ti mais­to pa­ke­tus pri­sta­to do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius 3 pa­sku­ti­nių mė­ne­sių pa­ja­mas, šei­mos su­dė­tį.

Pa­ke­tų ga­vė­jai kei­čia­mi. Ku­rį lai­ką duo­da­ma vie­niems, pa­skui – ki­tiems. Yra žmo­nių, ku­rių ma­te­ria­li­nė pa­dė­tis me­tų me­tais ne­pa­ge­rė­ja.

Au­to­rės nuo­tr.

Sa­ma­rie­čių val­gyk­la ofi­cia­liai pa­mai­ti­na 40 var­guo­lių. Ta­čiau kai ku­rio­mis die­no­mis val­gy­to­jų skai­čius išau­ga ir iki 50.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas