(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Ba­lan­džio mė­ne­sį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas dėl dva­re įsi­kū­ru­sios įstai­gos išar­dy­mo. Apie 20 čia dir­ban­čių pa­gry­žu­viš­kių ir kel­miš­kių bai­mi­no­si dėl to, kad pra­ras dar­bą. Keis­tai at­ro­dė ir spren­di­mas glo­bos na­mų gy­ven­to­jus per­kel­ti į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, ku­rie bus įkur­ti Kel­mė­je.

Klau­si­mas svars­ty­tas ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Siū­ly­ta ra­jo­no va­do­vus siųs­ti į Sei­mą pa­ko­vo­ti, kad glo­bos na­mų pa­da­li­nys iš­lik­tų Pag­ry­žu­vy­je.

De­ja, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja sa­vo spren­di­mo iš­skai­dy­ti glo­bos įstai­gas į ma­žes­nes ne­kei­tė. Kel­mė­je jau nu­pirk­tos dvi so­dy­bos, ku­rio­se bus ku­ria­mi gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai, o Pag­ry­žu­vio dva­ras bus per­duo­tas Tur­to fon­dui ir par­duo­tas.

reginamus@skrastas.lt

At­va­žia­vo mi­nist­ras

Ka­dan­gi Kel­mė­je dėl Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nio už­da­ry­mo ki­lo triukš­mas, ra­jo­no va­do­vai ke­ti­no va­žiuo­ti į Sei­mą pa­ko­vo­ti už dar­buo­to­jus.

„Ta­čiau to ne­rei­kė­jo, – re­dak­ci­jai paaiš­ki­no ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis. – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis pa­ts at­va­žia­vo į Pag­ry­žu­vį, su­si­ti­ko su dar­buo­to­jais ir pa­sa­kė, jog sa­vo po­zi­ci­jos ne­keis. O Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nio dar­buo­to­jai gaus dar­bo gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se.“

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­ri­ma­vo ir dėl to, kad gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, į ku­riuos bus per­kel­ti Pag­ry­žu­vy­je gy­ve­nan­tys glo­bo­ti­niai, ga­li tek­ti iš­lai­ky­ti iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Mi­nist­ras pa­ti­ki­no, jog šie na­mai ir to­liau pri­klau­sys Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mams, bus iš­lai­ko­mi iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Nu­pir­ko du na­mus, vie­ną – iš Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jos

Ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo siū­ly­ta Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų reor­ga­ni­za­ci­ją pra­dė­ti nuo cent­ro, kur vie­no­je vie­to­je kon­cent­ruo­ja­si la­bai daug glo­bo­ti­nių, o ne nuo Pag­ry­žu­vio, kur jų gy­ve­na tik 40.

De­ja, ši idė­ja taip pat at­mes­ta. Praė­jus vos po­rai mė­ne­sių po ba­ta­li­jų, Kel­mė­je nu­pirk­ti du na­mai. Vie­nas – jud­rio­je Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je, prie­šais li­go­ni­nę, pri­klau­sęs Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, ki­tas – Vil­bė­no gat­vė­je.

Dvie­jų pa­sta­tų pir­ki­mui bei jų pri­tai­ky­mui so­cia­li­nei glo­bai So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ke­ti­no skir­ti 160 tūks­tan­čių eu­rų. Už kiek pirk­ti na­mai ir tiks­lūs jų ad­re­sai ne­vie­ši­na­mi. Esą, kai pa­sta­tai bus pri­tai­ky­ti so­cia­li­nei glo­bai, tuo­met ir bus pa­vie­šin­ti jų ad­re­sai.

Ka­da tai įvyks, kol kas neaiš­ku. Praė­ju­sios Sei­mo ka­den­ci­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas bu­vo nu­ta­ręs, jog per­mai­nos Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je įvyks tik 2021 me­tais. Ta­čiau šian­die­ni­nės val­džios veiks­mai ro­do, jog per­mai­nos įvyks kur kas grei­čiau.

Dar­buo­to­jai su­si­tai­kė

Kad nu­ra­min­tų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nio dar­buo­to­jus, Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na Ba­ra­naus­kai­tė, pa­ro­dė jiems, kur bus jų nau­jo­ji dar­bo vie­ta. Nu­ve­žė ir į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus Pap­rū­džiuo­se, kur kaip ir Aukš­tel­kė­je bei Pag­ry­žu­vy­je gy­ve­na žmo­nės tu­rin­tys pro­to ne­ga­lią. Čia jie pa­tys ga­mi­na­si val­gį, at­lie­ka ki­tus smul­kius bui­ties dar­bus, nes dau­ge­lis fi­ziš­kai pa­jė­gūs.

Dar­buo­to­jai, pa­ma­tę, jog prieš vė­ją ne­pa­pūs, su esa­ma pa­dė­ti­mi su­si­tai­kė. Tik pa­da­li­niui va­do­va­vu­sios so­cia­li­nės dar­buo­to­jos išė­jo iš dar­bo. Ki­ti dar­buo­to­jai tvir­ti­na no­rin­tys tik ra­my­bės, jie vi­lia­si iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas. Nors teks va­ži­nė­ti į Kel­mę, dau­ge­lis lin­kę pri­si­tai­ky­ti prie esa­mos si­tua­ci­jos.

Ra­jo­no po­li­ti­kai per­tvar­kai ne­pri­ta­ria

Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis re­dak­ci­jai tvir­ti­no, jog jis ne­pri­ta­ria per­tvar­kai, nors Sa­vi­val­dy­bei ir ne­rei­kės iš­lai­ky­ti gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų.

Pap­rū­džiuo­se vei­kian­čių gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų pa­vyz­dys ro­do, jog to­kiuo­se na­muo­se glo­bo­ti­nius iš­lai­ky­ti kai­nuo­ja žy­miai bran­giau ne­gu ten, kur jų gy­ve­na dau­giau. Kad ne­rei­kė­tų pirk­ti na­mų Kel­mė­je siū­ly­ta pe­rim­ti iš­tuš­tė­ju­sį Šau­kė­nų li­go­ni­nės pa­sta­tą. Jis ne­ti­ko, gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų stei­gė­jams pa­si­ro­dė per di­de­lis.

Ki­ti po­li­ti­kai taip pat abe­jo­ja, ar pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms bus pa­to­giau gy­ven­ti Kel­mė­je. Pag­ry­žu­vy­je yra di­de­lė te­ri­to­ri­ja, po ku­rią glo­bo­ti­niai ga­lė­jo sau­giai vaikš­čio­ti, džiaug­tis gam­ta.

Kel­mė­je, Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je, nu­pirk­tas na­mas – vi­siš­kai ant gat­vės. Ar ne­bus neį­ga­lie­ji įka­lin­ti tik pa­tal­po­se?

Vil­bė­no gat­vė­je taip pat na­mas prie na­mo. Ra­jo­no va­do­vai ir kai ku­rie ki­ti po­li­ti­kai siū­lė vie­ną na­mą nu­pirk­ti Ty­tu­vė­nuo­se. Pag­ry­žu­viš­kiams bū­tų ar­čiau va­ži­nė­ti į dar­bą. Ir go­bo­ti­niams gra­žios gam­tos ap­sup­ty­je – ge­riau. De­ja, jų pa­siū­ly­mų nie­kas ne­pai­sė. So­cia­li­nės glo­bos na­mai ne­prik­lau­so sa­vi­val­dy­bei.

Pak­laus­tas, kas bus da­ro­ma su iš Eu­ro­pos pa­ra­mos re­no­vuo­tu ir neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­tu Pag­ry­žu­vio dva­ru, me­ras pa­ti­ki­no, jog pa­sta­tas bus per­duo­tas Tur­to fon­dui ir par­duo­tas.

Au­to­rės nuo­tr.

Ro­man­tiš­kai ir pra­ban­giai at­ro­dan­tis neok­la­si­ciz­mo sti­liaus Pag­ry­žu­vio dva­ras pa­sta­ty­tas 19 am­žiu­je. Prieš tai dva­rą val­dė pen­kios gi­mi­nės. 19 am­žiu­je že­mę ir sta­ti­nius iš­pir­ko Izi­do­rius Ro­me­ris, jį val­dė dar pen­ki Ro­me­rių gi­mi­nės pa­li­kuo­nys.

Po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro dva­ras bu­vo ati­duo­tas jė­zui­tų vie­nuo­liams. Ta­ry­bi­niais lai­kais na­cio­na­li­zuo­tas, čia įkur­ta Res­pub­li­ki­nė tu­ber­ku­lio­zės sa­na­to­ri­ja.

At­kū­rus Nep­rik­lau­so­my­bę, vie­nuo­liams už Pag­ry­žu­vio dva­rą nu­pirk­tas pa­sta­tas Vil­niu­je, o rū­mai iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų su­re­mon­tuo­ti ir pri­tai­ky­ti pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Da­bar pa­sta­tas par­duo­da­mas. Įdo­mu kam ir už kiek?

Aukš­tel­kės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio sky­riu­je dir­ban­tys žmo­nės tu­rės va­ži­nė­ti dirb­ti į Kel­mę. (klfo dva­ras zenk­las)

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

Taigi, 2017-08-17 09:27
Patys issirinkot kolchoza........... Ko verkiat? "Profanai" dar ne to prikurs. Na tik oligarchams bus Ok.

ina, 2017-08-15 18:17
Gerb.Monkauskaitė padarė viską,kad išliktų ir dvaras ir neįgalieji,ir darbo vietos.Įdomu ką padarė ponas Rimkus? Dar rinkim tokius į seimą ir liksim be kelnių.Kada įgysim proto?Kas tą ponia aukštelkiškė?Gal galėtų nuo savęs pradėti.Šiauliuose laisvų butų masė-taigi skaidykit tuomet viską,bet aišku,kad čia srūva požeminės srovės.Kažkam labai pakvipo Pagryžuvio dvaro rūmai,Monkauskaitė parcialiavimą užblokavo,Rimkus ir piršto nepakrutino.

jonas, 2017-08-14 21:53
Dvaras su savo aplinka labai tiktų tytuvėniškiams ir visam Kelmės kraštui medicininei reabilitacijai,pramogoms ir poilsiui,etninės kultūros įprasminimui,profesiniam mokymui,įvairioms edukacinėms programoms ir panašiai.Viliuosi kelmiškių išmintingumu.

mimoza, 2017-08-12 22:53
Už kokias ES lėšas?

kodėl apie tai Šiaulių rajono skiltyj, 2017-08-12 21:20
visa tai Kelmei aktualu, ne Šiaulių rajonui

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas