(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Autobusai per Kuršėnų centrą išsprendė seną problemą

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

„Šiau­lių kraš­tas“ – Kur­šė­nuo­se

„Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­jai kur­šė­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau au­to­bu­sai į Šiau­lius ir iš Šiau­lių nuo rugp­jū­čio 1 die­nos va­žiuo­ja per Kur­šė­nų cent­rą, Vy­tau­to gat­vę. Dau­gy­bę de­šimt­me­čių šio marš­ru­to au­to­bu­sai siek­da­vo tik mies­to pa­kraš­ty­je esan­čią au­to­bu­sų sto­tį. „Kur­šė­nuo­se po­ka­ris bai­gė­si tik šie­met, rugp­jū­čio 1-ąją“, – iro­ni­za­vo kur­šė­niš­kiai.

rita@skrastas.lt

Į Šiau­lius – ne­be kaip į Ame­ri­ką

„Ne­ži­nom, kaip ir be­si­džiaug­ti, tiek me­tų plum­pi­nom pės­čio­mis per vi­są mies­tą iki au­to­bu­sų sto­ties. Pa­si­ro­do, vis­kas la­bai leng­vai pa­da­ro­ma, kai no­ri. Į Šiau­lius tu­rė­da­vai iš­si­ruoš­ti, kaip į ko­kią Ame­ri­ką, nes pen­si­nin­kų ne­be to­kia svei­ka­ta tiek ki­lo­met­rų nuei­ti per vi­są mies­tą“, – sa­kė kur­šė­nie­tė.

Ki­ta kur­šė­nie­tė džiau­gė­si, kad pa­ga­liau pa­kei­tė marš­ru­tą, ko nuo neat­me­na­mų lai­kų pra­šė Kur­šė­nų gy­ven­to­jai.

„Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­kas vis už­si­spy­ręs lai­kė­si se­no­jo marš­ru­to – iki sto­ties pri­ve­žė ir to­liau – kaip no­ri, jei­gu gy­ve­ni ki­to­je Kur­šė­nų pu­sė­je, kur ne­sie­kia joks mies­to marš­ru­tas. Kiek čia ir tų mies­to marš­ru­tų te­bu­vo: Dau­gė­liai – Pa­ven­čiai ar­ba Mi­cai­čiai ir tai kas va­lan­dą ar net dau­giau te­va­žiuo­ja“, – pa­sa­ko­jo skai­ty­to­ja.

Dar vie­na skai­ty­to­ja džiau­gė­si, kad marš­ru­tas per Kur­šė­nų cent­rą, Vy­tau­to gat­vę į Šiau­lius bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ir jau­ni­mui: ne­ma­žai žmo­nių mo­ko­si, stu­di­juo­ja Šiau­liuo­se.

„Karš­tis ar šal­tis, tu­rė­da­vo pės­čio­mis mo­ki­niai, stu­den­tai ei­ti kaip ko­kiais po­ka­rio lai­kais po ke­lis ki­lo­met­rus pir­myn at­gal, va­ka­rais grį­žus tam­so­je tu­rė­da­vo pa­rei­ti. Se­niai rei­kė­jo. Bet Kur­šė­nuo­se po­ka­ris, pa­si­ro­do, bai­gė­si tik šie­met“, – džiau­gė­si kur­šė­niš­kė.

Marš­ru­tas pail­gė­jo

Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Vid­man­tas Šul­čius sa­kė, jog pa­vy­ko įro­dy­ti ir po­li­ti­kams, ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­keis­ti marš­ru­to tra­są.

Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­kas apie pa­si­kei­tu­sią re­gu­lia­raus vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­to Kur­šė­nai – Šiau­liai – Kur­šė­nai tra­są skel­bia sa­vo tink­la­la­py­je.

Iš­vy­ki­mas į Šiau­lius pra­si­de­da Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­ty­je, po po­ros mi­nu­čių – su­sto­ji­mas Kur­šė­nų cent­re prie kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos pa­sta­to esan­čio­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je. Iš jos au­to­bu­sas pro L. Ivins­kio aikš­tę su­ka link žie­do, esan­čio ties S. Raš­ti­kio til­tu, o iš žie­do iš­va­žiuo­ja į Vy­tau­to gat­vę, ky­la pro bu­vu­sią uni­ver­sa­li­nę par­duo­tu­vę į kal­ną. Ta­da – dar vie­na sto­te­lė – Kur­šė­nų tur­gus, ku­ri yra Vy­tau­to gat­vė­je ties san­kry­ža su V. Ku­dir­kos gat­ve.

Tre­čia­sis su­sto­ji­mas – ties bu­vu­siu „Pi­lai­tės“ res­to­ra­nu, ši sto­te­lė va­di­na­si „In­ter­na­tas“. Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riui V. Šul­čiui bu­vo iš­ki­lęs klau­si­mas, ko­dėl taip keis­tai va­di­na­si ši sto­te­lė, ta­čiau pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti tik tiek, kad kaž­ka­da šio­je vie­to­je yra bu­vęs in­ter­na­tas.

Iš Šiau­lių į Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­tį taip pat grįž­ta­ma tuo pa­čiu nau­juo­ju marš­ru­tu per Vy­tau­to gat­vę ir mies­to cent­rą.

V. Šul­čiaus tei­gi­mu, marš­ru­tas tarp Kur­šė­nų ir Šiau­lių pail­gė­jo po­ra ki­lo­met­rų – nuo 27 iki 29 ki­lo­met­rų. Kol kas sto­te­lė­se nė­ra sto­gi­nių, to­dėl va­kar, spi­gi­nant kait­riai sau­lei, lau­kian­tys au­to­bu­so Cent­ro sto­te­lė­je brau­kė pra­kai­tą: pa­si­slėp­ti nuo sau­lės nė­ra kur, nors au­to­bu­sų sto­te­lė šio­je vie­to­je yra ne vie­ne­rius me­tus.

Au­to­rės nuo­tr.

De­šimt­me­čius ne­ju­din­ta pro­ble­ma iš­spręs­ta – au­to­bu­sų marš­ru­tas į Šiau­lius nu­kreip­tas per Kur­šė­nų mies­tą.

Kur­šė­nų cent­re esan­čio­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je jau yra ir gra­fi­kai, ka­da čia su­sto­ja į Šiau­lius va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Nieko neišsprendė, 2017-08-14 09:57
Kaip važiavom į Šiaulius parsivežti iš Vilniaus traukiniu grįžtančių studentų, taip ir toliau važiuojam. Kada peržiūrės tvarkaraščius? Traukinys iš Vilniaus grįžta 20.15 val. , o mikriukas 20.20 val. Niekada nespėja studentai ir laukia toliau valandą iki 21.20 Šiaulių autobusų stotyje. Gal Šulčiui ne tik politikams , bet ir paprastiems žmonėms pavyks įrodyti, kad galima pakeisti ir tvarkaraštį, o ne tik trasą?

aero, 2017-08-10 20:25
22 metus iki Kuršėnų miesto centro keleivius paveždavo mikriukai,norint važiuoti į Šiaulius iki stoties reikėdavo savo kojitemis tepu tepu padaryti tai yra tikra tiesa.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas