(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Dirvonėnų žmones senieji amatai subūrė septynioliktą kartą

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės rin­ko­si į tra­di­ci­nę, jau sep­ty­nio­lik­tus me­tus iš ei­lės ren­gia­mą kai­mo Se­nų­jų ama­tų šven­tę. Prie Ne­lin­dos eže­ro Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės – ir čia gy­ve­nan­tys ir tik su­grįž­tan­tys į gim­ti­nę, rin­ko­si ir pa­si­mo­ky­ti se­nų­jų ama­tų meist­rys­tės, ir pa­dai­nuo­ti bei pa­ra­gau­ti gar­džio­sios me­džio­to­jų šiur­pos.

rita@skrastas.lt

Sa­vai­tę iki di­džio­sios kai­mo šven­tės jau­ni­mas iš Dir­vo­nė­nų, ki­tų Šiau­lių ra­jo­no vie­tų, net ir ki­tų ra­jo­nų sto­vyk­la­vo Pae­že­rių dva­re jau pen­kio­lik­tą kar­tą ren­gia­mo­je et­no­kul­tū­ri­nė­je sto­vyk­lo­je „Koks kraš­tas, toks ir raš­tas“. Vai­kų ir jau­ni­mo ato­sto­gos bu­vo užim­tos įvai­riau­sio­mis veik­lo­mis, mo­ko­ma­si se­nų­jų ama­tų.

Di­džio­ji šven­tės die­na tra­di­ciš­kai pra­si­dė­jo pa­ry­čiais, kai nuo 5 va­lan­dos ry­to gra­žuo­lia­me Ne­lin­dos eže­re su­si­run­gė žve­jai. O nuo 10 va­lan­dos ry­to vy­ko fut­bo­lo, pa­plū­di­mio tink­li­nio var­žy­bos.

Nuo 14 va­lan­dos į Dir­vo­nė­nų šven­tę įsi­lie­jo ir ama­ti­nin­kai – vie­ti­niai ir sve­čiai.

Jo­kia Se­nų­jų ama­tų šven­tė Dir­vo­nė­nuo­se neap­siei­na be gar­sio­jo me­džio meist­ro dro­žė­jo Vla­do Sut­kaus. Šį­kart jis pri­sta­tė nau­jau­sią sa­vo dar­bą – „An­ge­lo“ skulp­tū­rą, su­kur­tą Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui. Dir­vo­nė­nų ama­tų šven­tės sim­bo­liu jau yra ta­pęs ir ki­tas meist­ro V. Sut­kaus dar­bas – „Kal­vis“. V. Sut­kus pri­sta­tė ir spe­cia­liai Dir­vo­nė­nams šie­met su­kur­tą ženk­lą, kur jis sto­vės ir žy­mės Dir­vo­nė­nų kai­mą, bend­ruo­me­nė dar tar­sis.

Šven­tės ama­tų kie­me­liuo­se sa­vo kū­ri­nius pri­sta­tė ir šven­tę pa­mė­gę ama­ti­nin­kai iš Dir­vo­nė­nų ir ki­tų ra­jo­no vie­tų bei ki­tų ra­jo­nų. Ke­ra­mi­kas Vid­man­tas Ver­te­lis, bi­ti­nin­kas Vac­lo­vas Pa­liu­lis, py­nė­jas Ro­mal­das Aba­kas, rank­dar­bių meist­rės Ire­na Di­na­pie­nė ir Re­gi­na Gap­šie­nė, me­džio dro­žė­jas Vla­das Sut­kus, ki­li­mų au­dė­ja Joa­na Pet­ro­nie­nė, ke­ra­mi­kas Sta­nis­lo­vas Ta­ma­šaus­kas, klum­pių dro­žė­jas ute­niš­kis Vy­tau­tas Še­me­lis. Dau­ge­lis ama­to meist­rų ne tik de­monst­ra­vo sa­vo dir­bi­nius, bet ir mo­kė, kaip juos pa­si­da­ry­ti.

Į šven­tės ati­da­ry­mo vie­tą prie au­ku­ro vi­si ama­ti­nin­kai iš sa­vo ama­tų kie­me­lių atė­jo su deg­lais, sim­bo­li­zuo­da­mi bend­rys­tę – žmo­nių, ama­tų, po­mė­gių ir dar­bo.

Sce­no­je – dai­nos ir mu­zi­ka, sce­nos pa­pė­dė­je – vai­šės ir bend­ra­vi­mas. Kaip ir kas­met Dir­vo­nė­nų šven­tė­je tra­di­ci­niu me­džio­to­jų val­giu vi­sus vai­ši­no Kur­šė­nų urė­di­jos ir Ilg­ši­lio me­džio­to­jų bū­re­lių me­džio­to­jai.

Ska­nau­ti žu­vie­nės ir ku­li­na­ri­nio pa­vel­do ska­nės­tų kaip jau ir įpras­ta Dir­vo­nė­nuo­se, kvie­tė darbš­čio­sios ir iš­ra­din­go­sios aso­cia­ci­jos „Dir­vo­nė­nų pa­sa­ga“ mo­te­rys, ku­rias kas­met su­bu­ria bend­ram dar­bui šven­tė­je ne­nuils­tan­ti dir­vo­nė­niš­kė aso­cia­ci­jos įkū­rė­ja ir va­do­vė Bi­ru­tė Sut­kie­nė.

Se­nų­jų ama­tų šven­tės or­ga­ni­za­to­riaus – Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Rau­dė­nų fi­lia­lo va­do­vė Lo­re­ta Auš­bi­ka­vi­čie­nė džiau­gė­si, kad agi­tuo­ti pa­dė­ti reng­ti šven­tę Dir­vo­nė­nų žmo­nių jau ne­rei­kia, dau­ge­lis ir lau­kia, kuo ga­lė­tų pri­si­dė­ti.

„Vi­si esa­me už kaž­ką at­sa­kin­gi mū­sų kai­mo šven­tė­je. Tai la­bai tel­kia, stip­ri­na bend­ruo­me­nę. La­bai ge­ra­no­riš­ki mū­sų žmo­nės“, – sa­kė L. Auš­bi­ka­vi­čie­nė.

Į Dir­vo­nė­nų kai­mo Se­nų­jų ama­tų šven­tę su­grįž­ta iš tė­vų na­mų iš­vy­kęs jau­ni­mas, at­va­žiuo­ja gi­mi­nės. „Pa­mė­gę mū­sų šven­tę ži­no, kad pir­ma­sis rugp­jū­čio šeš­ta­die­nis – Dir­vo­nė­nų die­na, kad kai­mas lau­kia vi­sų prie šven­ti­nio au­ku­ro ir šven­ti­nio sta­lo su dai­no­mis ir se­nai­siais ama­tais“, – sa­kė L. Auš­bi­ka­vi­čie­nė.

Šven­tės or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės gau­siai su­si­ren­ka į tra­di­ci­nę kai­mo Se­nų­jų ama­tų šven­tę, ku­rią pa­tys ir su­ren­gia.

Dir­vo­nė­nų žmo­nėms šven­tės me­tu bu­vo pri­sta­ty­tas me­džio dro­žė­jo Vla­do Sut­kaus Dir­vo­nė­nų kai­mo ženk­las. Bend­ruo­me­nė dar tar­sis, ku­rio­je kai­mo vie­to­je jį pa­sta­ty­ti.

Me­džio­to­jų val­gis – šiur­pa yra bū­ti­nas Dir­vo­nė­nų se­nų­jų ama­tų šven­tės val­gis.

Aso­cia­ci­jos „Dir­vo­nė­nų pa­sa­ga“ mo­te­rys šven­tės da­ly­vius vi­sa­da vai­ši­na tra­di­ci­niais ska­nės­tais.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (6)

Šeip sau, 2017-08-11 10:36
Pasižiūrėjau iš šono ir bandau atsakyti kodėl. Todėl kad rinkimai toli, rajono valdžia turi pailsėti, seniūnijos valdžia užsibuvo valdžioje, apkerpėjo.O juk kultūra ir švietimas dabar tik naikinamas.Didžiosios bendruomenės vadovui niekas ne įtinka dirbę.
Štai šios dienos rezultatas.Liūdna.Bet reikia tikėti,kad nėra to blogo kas neišeitu į gerą. Turėkime vilties.

Šeip sau, 2017-08-11 10:36
Pasižiūrėjau iš šono ir bandau atsakyti kodėl. Todėl kad rinkimai toli, rajono valdžia turi pailsėti, seniūnijos valdžia užsibuvo valdžioje, apkerpėjo.O juk kultūra ir švietimas dabar tik naikinamas.Didžiosios bendruomenės vadovui niekas ne įtinka dirbę.
Štai šios dienos rezultatas.Liūdna.Bet reikia tikėti,kad nėra to blogo kas neišeitu į gerą. Turėkime vilties.

vietiniai, 2017-08-10 14:43
Nebėra jokio niekam jokio noro todėl ir nykus pasibuvimas.

vietinė, 2017-08-10 08:24
Gaila kad kažkada sakau buvusiai gana garsiai amatų šventei neskiriamas deramas dėmesys iš rajono kultūros skyriaus ,o šiemet net amatų centras lygtai nebeprisidėjo.. liūdna ir gaila...

Gyventoja, 2017-08-09 16:01
Kaip gaila, kad nepavyko pabuti...

pagalvokit, 2017-08-09 06:34
Deja kas metai vis nykiau...kodel

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas