(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Rajoninių kelių pakelių šienauti neskuba

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Jei se­niū­ni­jos sa­vo vi­daus ke­lių pa­ke­les šie­met jau nu­šie­na­vo ir po du kar­tus, ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­lės dar tik lau­kia ei­lės. Įvai­rių rū­šių, aukš­čio žo­ly­nai ir pikt­žo­ly­nai ve­ši vi­su gra­žu­mu.

daliak@skrastas.lt

Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Ma­čiu­lis tei­gė, jog „pa­gal kny­gas“ sa­vo pa­val­du­mo ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­les tu­ri nu­šie­nau­ti iki rug­sė­jo 15 die­nos.

„Gal kiek anks­čiau pra­dė­si­me. Šie­nau­ti to­kios ka­te­go­ri­jos ke­lių pa­ke­les pri­va­lo­me kar­tą me­tuo­se, ne­bent koks nors iš­skir­ti­nis at­ve­jis, pro­ga, pa­vyz­džiui, di­de­lė mies­te­lio šven­tė, bū­tų. Pa­ga­liau, ke­lių ženk­lai tu­ri ma­ty­tis“, – aiš­ki­no. Si­tua­ci­ją, pa­sak V. Ma­čiu­lio, ste­bi meist­rai, dar­bų va­do­vai.

Išs­kir­ti­niu at­ve­ju „Šiau­lių re­gio­no ke­lių“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Ma­čiu­lis va­di­no ir pa­ke­lė­se au­gan­čius Sos­novs­kio barš­čius.

„Jei tų au­ga­lų kur pa­ke­lė­se pa­ma­ty­si­te, in­for­muo­ki­te, nai­kin­si­me. Sos­novs­kio barš­čiai nai­ki­na­mi vi­so­je Lie­tu­vo­je“, – sa­kė. V. Ma­čiu­lis pa­sa­ko­jo pa­va­sa­rį bu­vęs se­mi­na­re Vil­niaus kraš­te, kur su­ži­no­jęs, jog Ig­na­li­nos, Za­ra­sų ra­jo­nuo­se Sos­novs­kio barš­čiai pa­pli­tę šim­tuo­se hek­ta­rų. Ir ne tik pa­ke­lė­se. Šiau­lių ap­skri­ty­je šis in­va­zi­nis au­ga­las pa­pli­tęs ma­žiau.

Ša­ky­nos se­niū­ni­ja vi­daus ke­lių pa­ke­les šie­met šie­na­vo du kar­tus, pir­mą­syk – bir­že­lio mė­ne­sį, ant­rą kar­tą – rugp­jū­čio pra­džio­je. Ša­ky­nos se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja, ei­nan­ti se­niū­no pa­rei­gas Ri­na Ged­mi­nie­nė sa­kė, jog ko ge­ro teks pa­ke­les dar sy­kį iki ru­dens pjau­ti.

„Tu­ri­me trak­to­riu­ką, šie­nap­jo­vę, dar­buo­to­ją, su­si­tvar­ko­me, nu­si­skun­di­mų ne­su su­lau­ku­si“,– tvir­ti­no. R. Ged­mi­nie­nė sa­kė, jog sa­vo lau­kų pa­ke­les nu­si­pjau­na ir dau­gu­ma tvar­kin­gų se­niū­ni­jos ūki­nin­kų.

Ma­gist­ra­li­nių ke­lių pa­ke­lės jau nu­šie­nau­tos du kar­tus, in­ten­sy­viai šie­nau­ja­mos kraš­to ke­lių pa­ke­lės. „Va­sa­ra ne­bu­vo iš pa­čių karš­tų­jų, bet žo­lės vis vie­na au­ga“, – sa­kė Vy­tau­tas Ma­čiu­lis.

Šiau­lių ra­jo­ne yra apie 500 ki­lo­met­rų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių. Pjau­nant pa­ke­les, vie­nu kraš­tu rei­kia pra­va­žiuo­ti po 3-4 kar­tus.

Au­to­rės nuo­tr.

Šiau­lių re­gio­ni­niams ke­liams pri­klau­san­čios ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­lės pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką bus nu­šie­nau­tos iki rug­sė­jo 15 die­nos. Žo­lės pa­ke­lė­se dar ga­li ka­ra­liau­ti il­giau kaip mė­ne­sį.

Ke­lio ženk­lo žo­lės dar ne­praau­go.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas