(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Verslas Norvegijoje – parama tautiečiams

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Šiau­lių ra­jo­ne, Ge­gu­žių kai­me, gy­ve­nan­tis Žyd­rū­nas Šar­laus­kas prieš de­šimt­me­tį po­li­ci­nin­ko uni­for­mą iš­kei­tė į emig­ra­ci­ją. Ta­čiau su­kū­ręs vers­lą ir 70 dar­bo vie­tų sa­vo kraš­tie­čiams Nor­ve­gi­jo­je, grį­žo. Gy­ve­na Lie­tu­vo­je, kar­tais nu­vyk­da­mas į Nor­ve­gi­ją pa­žiū­rė­ti, kaip se­ka­si jo dar­buo­to­jams. Lie­tu­vo­je mo­ko­si ir Žyd­rū­no vai­kai.

reginamus@skrastas.lt

Pra­džia – gy­ve­ni­mas pa­la­pi­nė­je

Pa­ra­šy­ti apie bu­vu­sį Šau­kė­nų apy­lin­kės ins­pek­to­rių, da­bar su­tei­kian­tį dar­bo ne vie­nam kraš­tie­čiui ir re­mian­tį spor­tą, pa­skam­bi­nę į re­dak­ci­ją pra­šė šau­kė­niš­kiai.

Žyd­rū­nas Šar­laus­kas ki­lęs iš Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Auk­se­lių kai­mo. Bai­gė Už­ven­čio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir pa­si­rin­ko po­li­ci­nin­ko ke­lią. Stu­di­ja­vo M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. Ku­rį lai­ką dir­bo Vil­niu­je, pa­skui Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Šau­kė­nų apy­lin­kės ins­pek­to­riu­mi. Dar­bas tuo­met vos 24 me­tų vai­ki­nui pa­ti­ko. Ta­čiau at­ly­gi­ni­mai tuo me­tu bu­vo ypač ma­ži. Pra­de­dan­tis apy­lin­kės ins­pek­to­rius už­dirb­da­vo po 600 – 700 li­tų per mė­ne­sį.

Žyd­rū­nas per ato­sto­gas pra­dė­jo va­ži­nė­ti už­dar­biau­ti į Nor­ve­gi­ją. „Įsi­kur­da­vo­me kur nors kai­me pa­si­sta­ty­da­vo­me pa­la­pi­nę ir jo­je gy­ven­da­mi vers­da­vo­mės at­si­tik­ti­niais dar­bais. Kam pa­dė­da­vo­me ūky­je, kam skal­dy­da­vo­me mal­kas, ra­vė­da­vo­me dar­žus, re­mon­tuo­da­vo­me na­mus. Ge­res­nio dar­bo ne­ga­lė­jo­me ti­kė­tis. Mo­kė­jau tik vo­kie­čių kal­bą. O vo­kiš­kai nor­ve­gai ne­la­bai kal­ba. Vis dėl­to pa­vyk­da­vo už­si­dirb­ti, kad pri­si­dur­tu­me prie men­kos po­li­ci­nin­ko al­gos. Kar­tais ato­sto­gas pa­siil­gin­da­vo­me pa­pra­šy­da­mi mė­ne­sio ne­mo­ka­mų“, – me­na šian­die­ni­nis vers­li­nin­kas ir pri­du­ria, jog šian­die­ni­niai emig­ran­tai jau ne­be­ga­li nė įsi­vaiz­duo­ti to­kio gy­ve­ni­mo.

Drau­gas su­kū­rė vers­lą

To­kia si­tua­ci­ja, kai pri­si­dur­ti prie al­gos te­ko va­ži­nė­ti į Nor­ve­gi­ją, tę­sė­si ket­ve­rius me­tus. Aiš­ku, vė­liau lie­tu­vai­čiai gau­da­vo dar­bo sta­ty­bo­se ar ki­tų ge­riau ap­mo­ka­mų dar­bų. Ta­čiau toks gy­ve­ni­mas il­gai ne­ga­lė­jo tęs­tis.

Žyd­rū­no drau­gas ry­žo­si Nor­ve­gi­jo­je su­kur­ti sta­ty­bų vers­lą. Pak­vie­tė vers­le da­ly­vau­ti ir jį, bū­ti pa­va­duo­to­ju. 2006 – ai­siais jis ry­žo­si at­si­sa­ky­ti dar­bo po­li­ci­jo­je ir pa­si­nė­rė į vers­lą. Mo­kė­si ang­lų kal­bos.

Po me­tų drau­gas nu­spren­dė nu­trauk­ti sa­vo veik­lą, vers­lą per­da­vė Žyd­rū­nui.

Sėk­min­gai dir­ba dvi įmo­nės

Šian­dien Ž. Šar­laus­kas su par­tne­riais tu­ri dvi sta­ty­bų ir per­so­na­lo nuo­mos įmo­nes: UAB „Parn­ter­bygg“ ir UAB „Bu­din­vest“, ku­rios sa­vo veik­lą vyk­do pie­tų Nor­ve­gi­jos Kris­tian­san­das re­gio­ne.

Ten tu­ri nuo­sa­vų ir nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų, ku­rio­se įsi­kū­ręs ofi­sas ir gy­ve­na dirb­ti ko­man­di­ruo­ti lie­tu­viai.

Pats Žyd­rū­nas daž­niau­sia dar­buo­ja­si Šiau­liuo­se, jo ofi­sas – Me­ta­lis­tų gat­vė­je. Kar­tą per mė­ne­sį ar per pu­sant­ro mė­ne­sio nu­vyks­ta pa­si­do­mė­ti, kaip se­ka­si dar­buo­to­jams. Vers­le da­ly­vau­ja ir mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją tu­rin­ti jo žmo­na Vai­da. Šią va­sa­rą Šar­laus­kų šei­ma Nor­ve­gi­jo­je pra­lei­do vi­są mė­ne­sį.

Ku­rį lai­ką Vil­niu­je gy­ve­nu­si šei­ma per­si­kė­lė į Šiau­lių prie­mies­tį, Ge­gu­žių kai­mą. Čia gy­ven­ti pa­to­giau­sia, nes dar­bi­nin­kų Nor­ve­gi­jo­je daž­niau­sia ieš­ko iš sa­vo kraš­to – Kel­mės, Šau­kė­nų, Vid­so­džio.

Ap­rū­pi­na dar­bu, re­mia spor­tą

Ž. Šar­laus­ko įmo­nė­se dir­ba 70 žmo­nių iš Lie­tu­vos. 10 sa­vai­čių dir­ba Nor­ve­gi­jo­je, dvi il­si­si Lie­tu­vo­je. Jiems va­do­vau­ja po­ra kas du mė­ne­siai be­si­kei­čian­čių di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų.

„Šian­dien dar­bi­nin­kams ne­rei­kia gy­ven­ti pa­la­pi­nė­se, – džiau­gia­si ga­lė­da­mas pa­dė­ti tau­tie­čiams jau­nas vers­li­nin­kas. – Yra lie­tu­viš­ka te­le­vi­zi­ja, in­ter­ne­tas, ne­blo­gos gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Gau­na apie 14 eu­rų į ran­kas už vie­ną dar­bo va­lan­dą. Bend­ro­vė pa­rū­pi­na ke­lio­nės bi­lie­tus.“

Du vai­kus au­gi­nan­ti Šar­laus­kų šei­ma, pa­sak šei­mos gal­vos, ne­si­mė­gau­ja di­džiu­le pra­ban­ga. Gy­ve­na kaip ir ki­tos lie­tu­vių šei­mos, ku­rios dau­giau už­dir­ba.

„Už­dir­ba­me pa­na­šiai kaip ir ko­man­di­ruo­ti dar­bi­nin­kai, – pa­sa­ko­ja Žyd­rū­nas. – Jų at­ly­gi­ni­mai ne­ma­ži. Be to, su­dė­tin­ga mo­kes­čių sis­te­ma. Kad tei­sin­gai su­mo­kė­tu­me mo­kes­čius Nor­ve­gi­jo­je, spe­cia­liai sam­do­me tei­si­nin­ką. Ne­ma­žai iš­lai­dų tenka pa­tal­pų iš­lai­ky­mui ir nuo­mai.“

Jau­nas vers­li­nin­kas pa­ts yra spor­to en­tu­zias­tas. Žai­džia krep­ši­nį ve­te­ra­nų ko­man­do­se. Da­ly­vau­ja Šau­kė­nuo­se ren­gia­ma­me ve­te­ra­nų krep­ši­nio tur­ny­re. Yra rė­mė­jas. Jis at­nau­ji­no krep­ši­nio len­tas ir lan­kus Šau­kė­nuo­se. Kar­tu su dar­bi­nin­kais at­nau­ji­no len­tas ir lan­kus Vid­so­dy­je.

As­me­ni­nės nuo­tr.

Žyd­rū­no Šar­laus­ko šei­ma: žmo­na Vai­da, duk­ra Aus­tė­ja ir sū­nus Do­man­tas gy­ve­na Lie­tu­vo­je, už­dar­bis atei­na iš Nor­ve­gi­jos.

Nor­ve­gi­jo­je ga­li­ma su­de­rin­ti dar­bą su lais­va­lai­kiu.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas