(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Verbūnuose šventė Onines

2017 m. rugpjūčio 1 d.

Be­si­šyp­san­ti sau­lė, mar­gu ki­li­mu pa­si­puo­šu­si vi­dur­va­sa­rio gam­ta ver­bū­nie­čius ir sve­čius su­kvie­tė į Oni­nes, į tra­di­ci­nę Ver­bū­nų va­sa­ros šven­tę. Ir su­si­rin­ko kai­my­nai, gi­mi­nės, drau­gai, at­si­neš­da­mi bi­čiu­lys­tės jaus­mą, ge­rą nuo­tai­ką, mei­lę gim­ta­jam kraš­tui.

Po šven­tų Mi­šių, vy­ku­sių prie Ver­bū­nų kop­ly­tė­lės, kul­tū­ros įstai­gos sa­lė­je kon­cer­ta­vo ŠRSKC ko­lek­ty­vai: Ku­žių sa­lės Kris­ti­nos ir Vi­ta­li­jos vo­ka­li­nis due­tas (vad. Kris­ti­na Lu­čins­kai­tė), Ža­rė­nų sa­lės mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (vad. Al­fon­sas Gied­ra) ir hu­mo­ro gru­pė „Epi­de­mi­ja“ (vad. Si­gu­tė But­vi­die­nė), Ver­bū­nų fi­lia­lo so­lis­tas Do­mi­ny­kas Jo­ku­baus­kas. Kon­cer­tą ve­dė Ona Ba­ra­naus­kie­nė.

Po kon­cer­to Ra­sa Jur­gai­tie­nė ir Man­tas Dzin­dza­lie­ta pa­kvie­tė į mo­kyk­los sta­dio­ną, kur vy­ko krep­ši­nio, fut­bo­lo var­žy­bos ir ki­tos at­rak­ci­jos.

Va­ka­re šven­tės da­ly­viai vėl klau­sė­si kon­cer­to, ku­ria­me da­ly­va­vo at­li­kė­ja Giu­li­ja, Bai­so­ga­los KC mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (vad. Ne­rin­ga Ber­na­dic­kie­nė), ŠRSKC Aukš­tel­kės mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Šer­mukš­nė­lė“ (vad. Bi­ru­tė And­riu­kai­tie­nė), Ver­bū­nų fi­lia­lo So­na­tos ir Man­to due­tas (vad. Man­tas Mar­ku­šen­ka), Vo­ve­riš­kių bend­ruo­me­nės kant­ri-li­ni­ji­nių šo­kių gru­pė „Bran­di ka­va“ (vad. Ra­sa Pet­ro­nie­nė). Kon­cer­tą ve­dė Dia­na Bag­do­nie­nė.

Su šven­te svei­ki­no Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Ku­žių se­niū­ni­jos se­niū­nė Jo­lan­da Ru­da­vi­čie­nė, Ku­žių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ku­ni­gas To­mas Rei­nys.

Kaip ir kas­met Oni­nių lau­žo švie­so­je su­si­rin­ku­sie­ji vai­ši­no­si Kęs­tu­čio Jur­gai­čio plo­vu ir iki vi­dur­nak­čio šė­lo ge­gu­ži­nė­je.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai nuo­šir­džiai džiau­gia­si vi­sais da­ly­va­vu­siais, iš vi­sos šir­dies dė­ko­ja vi­siems kar­tu šven­tę or­ga­ni­za­vu­siems ir rė­mu­siems: Ver­bū­nų ŽŪB, Z. Do­mi­naus­ko „Pa­rin­gu­vio ūkis“, UAB „Ver­bū­nų duo­na“, aso­cia­ci­jai „Ver­bū­nų bend­ruo­me­nė“.

Ver­bū­nų fi­lia­lo inf.

Vai­dos Ka­vo­lie­nės nuo­tr.

Ver­bū­nuo­se Oni­nių šven­tė su­lau­kė daug žmo­nių.

Vy­ko spor­ti­nės var­žy­bos.

Oni­nių lau­žo švie­so­je su­si­rin­ku­sie­ji val­gė ir gy­rė Kęs­tu­čio Jur­gai­čio pa­ga­min­tą plo­vą.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

akurat, 2017-08-02 16:13
Be Mikimauzų kokia gi liaudiška šventė būtų...

buvau, 2017-08-02 12:08
Būtų nyku iš viso ,bet Mikimauzai liuks.

Kažin, 2017-08-01 14:28
Ar kaimuose kada nors dirbama, ar tik švenčiama?..

Kaimas, 2017-08-01 14:20
Renginio vinis Mikimauzų šėlsmas..

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas