(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Ekspedicija išsivežė 20 muzikantų įrašus

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se lan­kė­si 29–osios et­noinst­ru­men­to­lo­gi­nės eks­pe­di­ci­jos na­riai, ku­rie kal­bi­no vie­tos mu­zi­kan­tus, rin­ko apie juos me­džia­gą, da­rė įra­šus. Taip kau­pia­ma ir sis­te­mi­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ra­jo­nuo­se dar mu­zi­kuo­jan­čius žmo­nes, puo­se­lė­jan­čius se­ną­sias dai­nas ir mu­zi­ką.

loretar@skrastas.lt

Ap­lan­kė 20 mu­zi­kan­tų

Eks­pe­di­ci­jos, ku­rios na­rius su­bū­rė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Folk­lo­ro po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas ir ka­pe­los „Du­ja“ va­do­vas Arū­nas Lu­nys, lai­kas su Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ru bu­vo de­ri­na­mas iš anks­to, prieš pu­sę me­tų. Dau­ge­liui kul­tū­ros dar­buo­to­jų rugp­jū­tį ato­sto­gau­jant ieš­ko­ti liau­dies mu­zi­kan­tų ir ly­dė­ti sve­čius ėmė­si pe­da­go­gas, Kir­nai­čių folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Klė­čia“ va­do­vas Ge­di­mi­nas And­ra­šiū­nas.

Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai, pa­si­skirs­tę į tris gru­pes, ap­lan­kė Jo­niš­kį, Ža­ga­rę, Kir­nai­čius, Bi­vai­nius, Pli­kiš­kius, Zi­niū­nus, Rei­bi­nius, Stun­gius, Jur­dai­čius, Žvel­gai­čius, kur ap­lan­kė 20 ra­jo­no mu­zi­kan­tų. Kiek­vie­nas jų bu­vo pa­kal­bin­tas, už­pil­dy­ta spe­cia­li an­ke­ta, fo­tog­ra­fuo­ja­ma ir fil­muo­ja­ma.

Vie­no mu­zi­kan­to – va­lan­dos įra­šas

Eks­pe­di­to­rius itin su­ža­vė­jo, nuo­tai­ką jiems pa­kė­lė hu­mo­ro ne­sto­ko­jan­tis, sak­so­fo­nu gro­jan­tis bei pui­kų bal­są tu­rin­tis Stun­gių kai­mo me­no mė­gė­jas Do­na­tas Nor­kus.

Nuo jo neat­si­li­ko Ža­ga­rės ir Žvel­gai­čių at­sto­vai. Gar­baus am­žiaus „Švė­tės“ ir Žvel­gai­čių kai­mo ka­pe­lų na­rys Leo­nas Le­vins­kas į su­si­ti­ki­mą su sve­čiais at­si­ve­žė net ke­lis inst­ru­men­tus – man­do­li­ną, smui­ką, lū­pi­nę ar­mo­ni­kė­lę ir kt., ir vi­sais jais pa­gro­jo. Ar­mo­ni­ką vir­tuo­ziš­kai virk­dė Ze­no­nas Še­pe­tys, būg­nais gro­jo Juo­zas Kaz­laus­kas, akor­deo­nu gro­jo Ju­li­ja Slap­cins­kie­nė. O akor­deo­ną ir ar­mo­ni­ką vis pa­si­mai­ny­da­mas į ran­kas ėmęs ža­ga­rie­tis Sta­sys Ja­nu­šas ge­ro­kai nu­ste­bi­no mu­zi­ko­lo­gus. Vien jo mu­zi­kos jie iš­si­ve­žė maž­daug va­lan­dos truk­mės įra­šų. Mu­zi­kan­tas su­gro­jo 28 kū­ri­nius ir sa­kė ga­lin­tis at­lik­ti dar tris­kart dau­giau ori­gi­na­lios liau­diš­kos mu­zi­kos.

Dau­giau­sia – akor­deo­nis­tų

Jo­niš­kį man­do­li­nos me­lo­di­jo­mis už­liū­lia­vo ūki­nin­kas Jo­nas Pet­rai­tis, nuo jo neat­si­li­ko bro­liai – akor­deo­nis­tas Si­mo­nas ir būgininkas–virtuozas Rai­mon­das Nor­vai­šos. Akor­deo­nis­tų bū­ta dau­giau­sia: šį inst­ru­men­tą val­dė ir jo­niš­kie­čiai Kęs­tu­tis Svei­kac­kas, Vil­ma Bar­ta­šie­nė, Zi­niū­nų kai­mo gy­ven­to­jas Sta­sys And­ru­lai­tis, Gied­rius Stu­bai­la iš Pli­kiš­kių, Ona Kal­nie­nė iš Rei­bi­nių, Re­gi­man­tas Ra­mo­nas, ku­ris gie­da baž­ny­čios cho­re ir sa­vo mu­zi­ka­vi­mo is­to­ri­jo­je, pa­sak Ge­di­mi­no And­ra­šiū­no, tu­ri įdo­mų fak­tą – ka­dai­se gro­jo ži­no­mo kom­po­zi­to­riaus Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio ves­tu­vė­se.

Ne ką ma­žes­nis ir ar­mo­ni­kie­rių bū­rys: bi­vai­niš­kis, „Ku­pa­ro“ ir „Bo­čių“ ko­lek­ty­vų na­rys Au­gus­ti­nas Raz­gū­nas, ki­tas ku­pa­rie­tis Fe­lik­sas Gel­ži­nis, ru­diš­kie­tis An­ta­nas Kar­ni­šaus­kas, rei­bi­nie­tis Vin­cas Gied­rai­tis.

Po dvi die­nas tru­ku­sio mu­zi­kan­tų lan­ky­mo ra­jo­ne į bai­gia­mą­jį su­si­ti­ki­mą su kai­miš­ko­mis vai­šė­mis eks­pe­di­ci­jos da­ly­vius pa­kvie­tė Kir­nai­čių folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Klė­čia“. G. And­ra­šiū­nas jiems įtei­kė ir iš­sau­go­tus dar dvie­jų, jau Ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sių, ra­jo­no mu­zi­kan­tų Ka­zio Ma­li­naus­ko ir Al­ber­to No­ru­šai­čio mu­zi­kos įra­šus. To­liau eks­pe­di­ci­ja iš­vy­ko rink­ti in­for­ma­ci­jos į kai­my­ni­nį Ak­me­nės ra­jo­ną.

Pa­sak G. And­ra­šiū­no, mu­zi­ko­lo­gus šiek tiek nu­ste­bi­no fak­tas, kad Jo­niš­kio ra­jo­no mu­zi­kan­tai, gro­jan­tys et­noinst­ru­men­tais, vis­tik daž­niau at­lie­ka šiuo­lai­kiš­kas me­lo­di­jas, dai­nas, o ma­žo­kai se­nų­jų ar­chajiš­kų lie­tu­viš­kų kū­ri­nių.

Eks­pe­di­ci­jo­je – mu­zi­ko­lo­gai, mu­zi­kan­tai

Eks­pe­di­ci­jo­je be va­do­vo A. Lu­nio da­ly­va­vo lie­tu­vių au­dė­jas, tau­to­dai­li­nin­kas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Gvi­das Vi­lys, kom­po­zi­to­rius, folk­lo­ro an­samb­lio „Vyd­ra­ga“ va­do­vas Al­gir­das Klo­va, psi­cho­lo­gė Dai­va Klo­vie­nė, et­no­mu­zi­ko­lo­gė Skir­man­tė Va­liu­ly­tė, Lie­tu­vos Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Dai­nų ir šo­kių an­samb­lio „Švie­sa“ or­kest­ro va­do­vė, Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­kyk­los smui­ko mo­ky­to­ja, ka­pe­los „Bi­čiu­liai“ smui­ki­nin­kė Edi­ta Nor­man­tie­nė, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jas, ka­pe­los „Du­ja“ smui­ki­nin­kas Alf­re­das Mic­kus, „Me­dia com Lie­tu­va“ pro­jek­tų va­do­vas, ka­pe­los „Du­ja“ mu­zi­kan­tas Vai­das Mi­ku­ta­vi­čius.

Taip pat lan­kė­si et­no­mu­zi­ko­lo­gė, ka­pe­los „Mu­zi­kon­tai iš pa Ute­nas“ va­do­vė, Ute­nos mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja, folk­lo­ro an­samb­lio „Sie­ty­nas“ ir ka­pe­los „Sie­ty­nė­lis“ va­do­vė Ri­ma Gra­so­nie­nė, pia­nis­tė, tarp­tau­ti­nių ir res­pub­li­ki­nių kon­kur­sų lau­rea­tė, Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­kyk­los kon­cert­meis­te­rė, ka­pe­los „Mu­zi­kon­tai iš pa Ute­nas“ smui­ki­nin­kė Auš­ri­nė Gra­so­nai­tė ir vy­riau­sia, 80 me­tų eks­pe­di­ci­jos da­ly­vė, Dai­va Či­čins­kie­nė – Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų liau­diš­kos mu­zi­kos an­samb­lio „Kank­le­liai“ va­do­vė.

Ge­di­mi­no AND­RA­ŠIŪ­NO al­bu­mo nuo­tr.

Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viams iš­ly­dė­tu­vių va­ka­rą su­ren­gė folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Klė­čia“, da­ly­va­vo ir bro­liai mu­zi­kan­tai Si­mo­nas ir Rai­mon­das Nor­vai­šos.

Smui­ki­nin­kė Auš­ri­nė Gra­so­nai­tė klau­so­si ža­ga­rie­čių mu­zi­kan­tų: (iš kai­rės) Leo­no Le­vins­ko, Sta­sio Ja­nu­šo, Ze­no­no Še­pe­čio ir Juo­zo Kaz­laus­ko.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas