(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Maldenių vaikų naktis bibliotekoje

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­lo lė­lių teat­riu­ko „Pa­dau­žiu­kai“ na­riai ir va­sa­rą tu­ri už­siė­mi­mų. Vie­ną nak­tį jie, pa­kvies­ti teat­ro va­do­vės ir bib­lio­te­ki­nin­kės Lio­nės Ado­mai­tie­nės, pra­lei­do bib­lio­te­ko­je.

loretar@skrastas.lt

„Pa­dau­žiu­ko“ ar­tis­tai į bib­lio­te­ką drau­gus su­si­kvie­tė vė­ly­vą lie­pos 28 – sios va­ka­rą. Pa­tie­sę čiu­ži­nius, mieg­mai­šius ir įsi­ren­gę jau­kią poil­sio vie­tą vai­kai bib­lio­te­kos kie­me rin­ko­si žais­ti įvai­rių žai­di­mų ir pa­si­stip­rin­ti ant lau­žo kep­to­mis deš­re­lė­mis bei ze­fy­rais.

Vė­liau bib­lio­te­ko­je bu­vo su­reng­tas ma­dų šou, su­sės­ta prie sta­lo žai­di­mų, žiū­rė­tas siau­bo fil­mas, pa­si­mo­ky­ta dirb­ti su bib­lio­te­kos teat­ro lė­lė­mis. Bib­lio­te­ko­je skai­ty­tos pa­sa­kos, ei­lė­raš­čiai.

Vai­kai ga­lė­jo pa­tys nu­spręs­ti, ka­da mie­gos, tad jų bal­sai nu­ri­mo tik vi­sai išau­šus.

Steng­da­ma­si pri­trauk­ti dau­giau lan­ky­to­jų, ypač vai­kų ir paaug­lių, Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Lio­nė Ado­mai­tie­nė sten­gia­si nau­do­ti įvai­rias dar­bo su vai­kais for­mas ir me­to­dus. Tad va­sa­rą čia pil­na ne tik vie­tos kai­mo vai­kų, bet ir at­vy­ku­sių iš ki­tų vie­to­vių. Vi­si jie da­ly­vau­ja skai­ty­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­mo­je „Bib­lio­te­ka su­kur­ta vai­kams“, ku­rios me­tu vyks­ta kū­ry­bi­niai už­siė­mi­mai. Taip pat jau­nie­ji bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai įsi­trau­kė į va­sa­ros skai­ty­mo iš­šū­kį – skai­ty­ti ska­ti­nan­čias var­žy­tu­ves.

„La­bai sma­gu džiu­gin­ti vai­kus, no­ri­si, kad jie at­ras­tų skai­ty­mo ma­lo­nu­mą, pa­tir­tų me­ni­nių iš­gy­ve­ni­mų, priar­tė­tų prie ste­buk­lin­go kny­gų pa­sau­lio, ku­ris sle­pia­si bib­lio­te­kos erd­vė­je“, – „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė bib­lio­te­ki­nin­kė L. Ado­mai­tie­nė.

Lė­lių teat­ro „Pa­dau­žiu­kai“ veik­la va­sa­rą itin suak­ty­vė­ja. Su nau­ju spek­tak­liu­ku „Tin­gi­nys Jo­nas“ lie­pos mė­ne­sį jau­nie­ji ar­tis­tai bro­lis ir se­suo Mo­des­tas ir Ka­ro­li­na Re­mei­kiai, Ma­tas But­vi­laus­kas, Er­lan­da Auk­se­ly­tė, Ra­suo­lė Ko­mi­sa­rai­ty­tė, Ag­nė Kas­jan, Auk­sė Bal­tu­ly­tė ir Ag­nė Ai­ny­tė su va­do­ve lan­kė­si Jur­dai­čių, Skaist­gi­rio, Ke­pa­lių bib­lio­te­ko­se, vai­di­no sa­vo kai­mo žmo­nėms Mal­de­nių bend­ruo­me­nės 15 me­tų ju­bi­lie­ji­nė­je šven­tė­je. Vi­sur jie bu­vo su­tik­ti ir pa­ly­dė­ti džiaugs­min­gais plo­ji­mais ir do­va­nė­lė­mis. To­kios iš­vy­kos ne tik su­tei­kia dau­giau pa­tir­ties ir drą­sos jau­nie­siems ak­to­riams, bet ir gar­si­na bib­lio­te­kos vai­kų teat­riu­ką.

Mal­de­nių bib­lio­te­kos jau­nie­ji ar­tis­tai da­bar ruo­šia­si ko­lek­ty­vo 20-me­čiui, ku­ris nu­ma­ty­tas rugp­jū­čio 25-ąją.

Bib­lio­te­kos nuo­tr.

Vai­kai su­si­pa­ži­no su bib­lio­te­kos vai­kų lė­lių teat­ro „Pa­dau­žiu­kai“ lė­lė­mis.

Mal­de­nių kai­mo vai­kai, nak­vo­da­mi bib­lio­te­ko­je, iki pa­ry­čių skai­tė ir se­kė pa­sa­kas, ei­lė­raš­čius, žai­dė įvai­rius žai­di­mus.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

............., 2017-08-08 07:18
saunuoliai tie Maldeniu vaikai ir ju bibliotekininke,daugiautokiu veikliu zmoniu,sekmes

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas